Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ tư, 22/09/2021

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Văn bản
ke-hoach-ung-pho-tham-hoa-chay-lon-khu-do-thi-khu-dan-cu-tren-dia-ban-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-chuyen-doi-so-nganh-thu-vien-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-tren-dia-ban-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
ke-hoach-phat-trien-doanh-nghiep-cong-nghe-so-tren-dia-ban-huyen-kim-son-giai-doan-2021-2025-va-2026-2030 Văn bản của Huyện
vv-tiep-tuc-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen-trong-thoi-gian-toi Văn bản của Huyện
ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-ve-chuyen-doi-so-tren-mang-internet-nam-2021 Văn bản của Tỉnh
ke-hoach-thuc-hien-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-ddci-thuoc-tinh-ninh-binh-nam-2021 Văn bản của Tỉnh
quyet-dinh-phe-duyet-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-thuoc-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
kh-tuyen-truyen-chao-mung-ky-niem-46-nam-ngay-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-3041975-3042021-va-cac-ngay-ky-niem-lon-trong-thang-52021 Văn bản của Huyện
ke-hoach-trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ung-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2021-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-luu-phuong Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-thi-tran-phat-diem Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-thuong-kiem Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-kim-chinh Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-dong-huong Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-quang-thien Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-nhu-hoa Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-hung-tien Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-an-hoa-xa-kim-dinh Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-hoi-ninh-chat-binh Văn bản của Huyện
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-dao-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
ke-hoach-trong-cay-nam-2021-va-le-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-xuan-tan-suu-nam-2021 Văn bản của Huyện
ke-hoach-truyen-thong-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu Văn bản của Tỉnh
ke-hoach-tiep-tuc-thuc-hien-du-an-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-khong-co-te-nan-ma-tuy-giai-doan-2021-2025 Văn bản của Huyện
ke-hoach-san-xuat-vu-dong-xuan-2020-2021 Văn bản của Huyện
ke-hoach-san-xuat-nuoi-trong-thuy-san-nam-2021 Văn bản của Huyện
nghi-dinh-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu Văn bản của Trung ương
nghi-dinh-ve-to-hop-tac Văn bản của Trung ương
ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung-nam-2018 Văn bản của Huyện
ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-phat-trien-cac-dich-vu-do-thi-thong-minh-huyen-kim-son-nam-2019 Văn bản của Huyện
nghi-quyet-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xiv Văn bản của Trung ương
nghi-quyet-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2019 Văn bản của Trung ương
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-giai-doan-2016-2020 Văn bản của Trung ương
nghi-quyet-ve-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2019 Văn bản của Trung ương
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2019 Văn bản của Trung ương
cac-nghi-quyet-cua-trung-uong-2018 Văn bản của Trung ương
ke-hoach-mo-dot-cao-diem-giai-quyet-vi-pham-hanh-lang-an-toan-giao-thong-trat-tu-cong-cong-va-ve-sinh-moi-truong-tren-dia-ban-huyen Văn bản của Huyện
ke-hoach-don-nguoi-dan-ninh-binh-bi-anh-huong-do-dich-covid-19-tro-ve-tu-thanh-pho-ho-chi-minh-tinh-binh-duong-va-tinh-dong-nai Văn bản của Tỉnh
qd-ve-viec-khen-thuong-cho-cac-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-03-nam-thuc-hien-mo-hinh-phong-trao-dong-ho-tu-quan-ve-an-ninh-trat-tu Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-viec-thuc-hien-mo-hinh-phong-trao-nhom-tu-quan-ve-trat-tu-cong-cong-ve-sinh-moi-truong Văn bản của Huyện
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
404015

Trực tuyến: 11

Hôm nay: 895