Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Các ban HĐND

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Văn Chiến

Trưởng Ban

 

2

Trần Hồng Hải

Phó Trưởng Ban

0915408366

3

Phạm Văn Thanh

Thành viên

 

4

Hà Tiến Dũng

Thành viên

 

5

Trần Văn Bắc

Thành viên

 

 

 Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Trường

Trưởng Ban

 

2

 

Phó Trưởng Ban

 

3

Vũ Minh Hiệu

Thành viên

 

4

Bùi Đức Phi

Thành viên

 

5