Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 19/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tài chính - Kế hoạch

TT Danh mục TTHC của đơn vị cấp huyện Quyết định công bố (Số, ngày, tháng, năm) Tổng số Mã số TTHC DVC một phần DVC toàn trình
 I Lĩnh vực Quản lý công sản   6   0 6
1 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công.  Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.005429.H42   808/QĐ-UBND
2 Mua quyền hóa đơn. Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.005434.0H42   808/QĐ-UBND
3 Mua hóa đơn lẻ.  Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.005435.H42   808/QĐ-UBND
4 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.006218.H42   808/QĐ-UBND
5 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.006219.H12   808/QĐ-UBND
6 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.006220.H42   808/QĐ-UBND
II Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh   5   0 5
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 22/7/2021

Danh mục TTHC

  1.001612.H42   808/QĐ-UBND
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 22/7/2021   2.000720.H42   808/QĐ-UBND
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 22/7/2021   1.001570.H42   808/QĐ-UBND
4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 22/7/2021   1.001266.H42   808/QĐ-UBND
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 22/7/2021   2.000575.H42   808/QĐ-UBND
III Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã   16   16 0
1 Đăng ký thành lập hợp tác xã

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019

Danh mục TTHC

  1.005280.H42   808/QĐ-UBND
2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   2.002123.H42   808/QĐ-UBND
3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.005277.H42   808/QĐ-UBND
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.005378.H42   808/QĐ-UBND
5 Đăng ký khi hợp tác xã chia Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   2.002122.0H42   808/QĐ-UBND
6 Đăng ký khi hợp tác xã tách Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   2.002120.H42   808/QĐ-UBND
7 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.005121.H42   808/QĐ-UBND
8 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.004972.H42   808/QĐ-UBND
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   2.001973.H42   808/QĐ-UBND
10 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.004982.H42   808/QĐ-UBND
11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.004979.H42   808/QĐ-UBND
12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   2.001958.H42   808/QĐ-UBND
13 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.005377.H42   808/QĐ-UBND
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.005010.H42   808/QĐ-UBND
15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.004901.H42   808/QĐ-UBND
16 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/12/2019   1.004895.0H42   808/QĐ-UBND
  TỔNG   27   0 27
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1846055

Trực tuyến: 34

Hôm nay: 564