Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ ba, 05/07/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Văn bản của Tỉnh
trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-115qd-bnv-ngay-24022022-cua-bo-noi-vu Văn bản của Tỉnh
bao-cao-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-trien-khai-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-va-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-nam-quy-i-nam-2022 Văn bản của Tỉnh
qd-vv-ban-hanh-kien-truc-chinh-quyen-dien-tu-tinh-ninh-binh-cap-nhat-phien-ban-20 Văn bản của Tỉnh
ke-hoach-thuc-hien-nhung-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-nam-2022 Văn bản của Tỉnh
thong-bao-ve-viec-nghi-tet-am-lich-va-quoc-khanh-trong-nam-2022 Văn bản của Tỉnh
vv-trien-khai-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-dip-tet-duong-lich-va-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022 Văn bản của Tỉnh
qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-noi-vu-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
ke-hoach-don-nguoi-dan-ninh-binh-bi-anh-huong-do-dich-covid-19-tro-ve-tu-thanh-pho-ho-chi-minh-tinh-binh-duong-va-tinh-dong-nai Văn bản của Tỉnh
ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-ve-chuyen-doi-so-tren-mang-internet-nam-2021 Văn bản của Tỉnh
ke-hoach-thuc-hien-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-ddci-thuoc-tinh-ninh-binh-nam-2021 Văn bản của Tỉnh
quyet-dinh-phe-duyet-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-thuoc-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
ke-hoach-truyen-thong-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu Văn bản của Tỉnh
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
592268

Trực tuyến: 6

Hôm nay: 61