Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Văn bản mới

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện  các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch số 90-KH/HU ngày 24 tháng 11 năm 2017 về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nội dung kế hoạch