Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ năm, 07/07/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Văn bản của Huyện
vv-thanh-lap-to-cong-nghe-so-cong-dong-de-ho-tro-trien-khai-chuyen-doi-so-tren-dia-ban-cac-xa-thi-tran Văn bản của Huyện
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-042022tt-btttt-ngay-2262022-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản của Huyện
kh-to-chuc-giai-bong-da-nhi-dong-huyen-kim-son-nam-2022 Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bv-243885-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-0492014-cho-ong-lam-van-ha-va-ba-hoang-thi-nhai Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-m-259495-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-991999 Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-m-259495-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-991999 Văn bản của Huyện
quyet-dinh-ve-viec-bo-sung-thanh-vien-ban-bien-tap-trang-thong-tin-dien-tu-huyen Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-vu-van-tue Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-pham-van-khoa Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-vu-van-quang Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-tran-van-du Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-vu-van-sao Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-nguyen-van-hai Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-nguyen-nhat-tinh Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-nguyen-van-thang Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-nguyen-van-kien Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-pham-van-tao Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-tran-van-kien Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-nguyen-van-hai Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-luu-van-tu Văn bản của Huyện
ke-hoach-trien-khai-nen-tang-dia-chi-so-quoc-gia-gan-voi-ban-do-so-tren-dia-ban-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
vv-trien-khai-thuc-hien-chuyen-doi-so-nam-2022 Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-cong-khai-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022 Văn bản của Huyện
kh-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-146qd-tt-ngay-28012022-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-nang-cao-nhan-thuc-pho-cap-ky-nang-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-chuyen-doi-so-quoc-gia-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-k907794-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-25121997 Văn bản của Huyện
qd-thu-hoi-giay-chung-nhan-qsd-dat-cua-ong-nguyen-van-thang-va-ba-le-thi-huong Văn bản của Huyện
qd-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-ce-757966-cap-ngay-28112016-cho-ong-pham-van-kha-va-ba-tran-thi-phuong Văn bản của Huyện
kh-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-chuyen-doi-so-huyen-kim-son-nam-2022 Văn bản của Huyện
qd-vv-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-bv201696-ngay-0922015-da-cap-cho-ong-tran-van-thien Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-cho-ong-nguyen-dinh-nhu-va-ba-pham-thi-phuong Văn bản của Huyện
qd-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-cho-ong-dinh-van-long-va-ba-nguyen-thi-tin Văn bản của Huyện
qd-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-cho-ba-nguyen-thi-lien Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-cho-ong-nguyen-xuan-chien-va-ba-truong-thi-du Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-cho-ong-nguyen-van-hung-va-ba-vu-thi-kim-lien Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-thu-hoi-huy-bo-quyet-dinh-so-1764qd-ubnd-ngay-2832022-cua-ubnd-huyen-kim-son-ve-viec-phe-duyet-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-giai-phong-mat-bang-bo-sung-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-12-xa-hoi-ninh-huyen-kim-son-giai-doan-1 Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-thu-hoi-huy-bo-quyet-dinh-so-1763qd-ubnd-ngay-2832022-cua-ubnd-huyen-kim-son-ve-viec-thu-hoi-dat-bo-sung-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-12-xa-hoi-ninh-huyen-kim-son-giai-doan-1 Văn bản của Huyện
kh-to-chuc-dai-hoi-the-duc-the-thao-huyen-kim-son-lan-thu-vii-nam-2021 Văn bản của Huyện
kh-ho-tro-thuc-day-chuyen-doi-so-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-trong-cac-truong-hoc-co-so-giao-duc-va-benh-vien-co-so-y-te-tren-dia-ban-huyen-kim-son-nam-2022 Văn bản của Huyện
qd-vv-cong-khai-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022 Văn bản của Huyện
qd-vv-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nam-2022-cua-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh Văn bản của Huyện
tb-cong-bo-cong-khai-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2022-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
qd-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-cho-ong-tran-van-quy-va-ba-vu-thi-hue Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-cong-tac-dam-bao-an-ninh-trat-tu-trong-dip-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022 Văn bản của Huyện
tb-ve-viec-gioi-thieu-chuc-danh-va-chu-ky-cua-pho-chanh-thanh-tra-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
tb-ve-viec-gioi-thieu-chuc-danh-va-chu-ky-cua-pho-chanh-van-phong-hdnd-va-ubnd-huyen-kiem-truong-ban-tiep-cong-dan-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
qd-vv-khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-phong-trao-toan-dan-tham-gia-bao-ve-chu-quyen-lanh-tho-an-ninh-bien-gioi-quoc-gia-trong-tinh-hinh-moi-nam-2021 Văn bản của Huyện
qd-vv-khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-xay-dung-xa-dat-chuan-ntm-tren-dia-ban-xa-dong-huong Văn bản của Huyện
qd-vv-khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-xay-dung-xa-dat-chuan-ntm-tren-dia-ban-xa-thuong-kiem Văn bản của Huyện
qd-vv-khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-xay-dung-xa-dat-chuan-ntm-tren-dia-ban-xa-luu-phuong Văn bản của Huyện
qd-vv-khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-xay-dung-xa-dat-chuan-ntm-tren-dia-ban-xa-hoi-ninh Văn bản của Huyện
qd-vv-khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-xay-dung-xa-dat-chuan-ntm-tren-dia-ban-xa-kim-trung Văn bản của Huyện
qd-vv-khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-xay-dung-xa-dat-chuan-ntm-tren-dia-ban-xa-kim-hai Văn bản của Huyện
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-012022tt-btttt-ngay-17022022-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản của Huyện
kh-phat-trien-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi-giai-doan-2022-2026-tren-dia-ban-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
kh-thuc-hien-xay-dung-huyen-kim-son-dat-chuan-huyen-nong-thon-moi Văn bản của Huyện
ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-lay-y-kien-gop-y-du-thao-luat-thuc-hien-dan-chu-o-co Văn bản của Huyện
qd-cong-nhan-bo-sung-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2021 Văn bản của Huyện
qd-cong-nhan-xa-thi-tran-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2021 Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-diem-ve-dieu-hanh-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-huyen-kim-son-nam-2022 Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-huyen-va-phan-bo-ngan-sach-cap-huyen-nam-2022-da-duoc-hdnd-huyen-quyet-dinh Văn bản của Huyện
qd-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-chuyen-doi-so-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
tb-cong-bo-cong-khai-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2030-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh Văn bản của Huyện
qd-cong-bo-cong-khai-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022 Văn bản của Huyện
tb-ve-viec-cong-khai-chi-tieu-bieu-mau-bao-cao-thuyet-minh-lam-can-cu-trinh-hdnd-cap-huyen-quyet-dinh-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thu-chi-va-phan-bo-ngan-sach-dia-phuong-huyen-kim-son-nam-2022 Văn bản của Huyện
qd-vv-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nam-2021-cua-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh Văn bản của Huyện
xin-y-kien-gop-y-vao-du-thao-bao-cao-tham-tra-ho-so-va-ket-qua-dat-tung-tieu-chi-doi-voi-cac-xa-dat-chuan-ntm-ntm-nang-cao-va-ntm-kieu-mau-nam-2021-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
qd-khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-cong-tac-hoi-chu-thap-do-giai-doan-2015-2021 Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-thuoc-hoi-cuu-thanh-nien-xung-phong-huyen-kim-son-co-thanh-tich-trong-cong-tac-xay-dung-hoi-giai-doan-2016-2021 Văn bản của Huyện
ke-hoach-trien-khai-chien-dich-tiem-vac-xin-phong-covid-19-dot-xi-cho-nhom-doi-tuong-hoc-sinh-tu-du-12-tuoi-den-duoi-18-tuoi-tren-dia-ban-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
ke-hoach-phat-dong-dot-thi-dua-cao-diem-chao-mung-ky-niem-30-nam-tai-la-p-ti-nh-ninh-binh-0141992-0142022 Văn bản của Huyện
kh-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-huyen-kim-son-nam-2022 Văn bản của Huyện
tb-ve-viec-lua-chon-don-vi-to-chuc-dau-gia-tai-san Văn bản của Huyện
vv-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid-19 Văn bản của Huyện
kh-tham-gia-cac-hoat-dong-ky-niem-30-nam-tai-lap-tinh-ninh-binh-0141992-0142022 Văn bản của Huyện
kh-to-chuc-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-dac-biet-ca-nuoc-doan-ket-chung-suc-dong-long-thi-dua-phong-chong-va-chien-thang-dai-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
kh-ho-tro-dua-ho-san-xuat-nong-nghiep-len-san-thuong-mai-dien-tu-thuc-day-phat-trien-kinh-te-so-nong-nghiep-nong-thon-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
kh-to-chuc-dieu-tra-xa-hoi-hoc-phuc-vu-danh-gia-cham-diem-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cap-xa-nam-2021 Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-quy-dinh-so-luong-pho-truong-phong-va-tuong-duong-pho-truong-phong-cua-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-huyen Văn bản của Huyện
kh-trien-khai-cuoc-van-dong-toan-dan-ren-luyen-than-the-theo-guong-bac-ho-vi-dai-giai-doan-2021-2030-tren-dia-ban-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
quyet-dinh-ve-viec-phan-bo-chi-tieu-bien-che-va-lao-dong-nam-2021-cho-cac-don-vi-su-nghiep-nganh-giao-duc-dao-tao-thuoc-ubnd-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
ke-hoach-ung-pho-tham-hoa-chay-lon-khu-do-thi-khu-dan-cu-tren-dia-ban-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-chuyen-doi-so-nganh-thu-vien-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-tren-dia-ban-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
ke-hoach-phat-trien-doanh-nghiep-cong-nghe-so-tren-dia-ban-huyen-kim-son-giai-doan-2021-2025-va-2026-2030 Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-khen-thuong-cho-cac-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-03-nam-thuc-hien-mo-hinh-phong-trao-dong-ho-tu-quan-ve-an-ninh-trat-tu Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-viec-thuc-hien-mo-hinh-phong-trao-nhom-tu-quan-ve-trat-tu-cong-cong-ve-sinh-moi-truong Văn bản của Huyện
qd-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nam-2021-cua-huyen-kim-son-tinh-nb Văn bản của Huyện
vv-tiep-tuc-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen-trong-thoi-gian-toi Văn bản của Huyện
vv-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-cong-khai-quyet-toan-nsnn-nam-2020 Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-huyen-kim-son-nam-2020 Văn bản của Huyện
quyet-dinh-vv-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nam-2021-ubnd-cua-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh Văn bản của Huyện
kh-tuyen-truyen-chao-mung-ky-niem-46-nam-ngay-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-3041975-3042021-va-cac-ngay-ky-niem-lon-trong-thang-52021 Văn bản của Huyện
ke-hoach-trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ung-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2021-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nam-2021-cua-huyen-kim-son-tinh-nb Văn bản của Huyện
tb-cong-bo-cong-khai-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2021-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-luu-phuong Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-thi-tran-phat-diem Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-thuong-kiem Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-kim-chinh Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-dong-huong Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-quang-thien Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-nhu-hoa Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-hung-tien Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-an-hoa-xa-kim-dinh Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-hoi-ninh-chat-binh Văn bản của Huyện
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-dao-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
vv-trien-khai-cac-nhiem-vu-tiep-theo-de-don-nguoi-dan-ninh-binh-tu-thanh-pho-ho-chi-minh-tinh-binh-duong-va-tinh-dong-nai-ve-que Văn bản của Huyện
ke-hoach-trong-cay-nam-2021-va-le-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-xuan-tan-suu-nam-2021 Văn bản của Huyện
tb-ve-viec-cong-bo-cong-khai-ket-qua-thu-nop-quy-phong-chong-thien-tai-nam-2020-tren-dia-ban-huyen Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-huyen-va-phan-bo-ngan-sach-cap-huyen-nam-2021-da-duoc-hdnd-huyen-quyet-dinh Văn bản của Huyện
ke-hoach-tiep-tuc-thuc-hien-du-an-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-khong-co-te-nan-ma-tuy-giai-doan-2021-2025 Văn bản của Huyện
ke-hoach-san-xuat-vu-dong-xuan-2020-2021 Văn bản của Huyện
ke-hoach-san-xuat-nuoi-trong-thuy-san-nam-2021 Văn bản của Huyện
ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung-nam-2018 Văn bản của Huyện
ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-huyen-kim-son Văn bản của Huyện
ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-phat-trien-cac-dich-vu-do-thi-thong-minh-huyen-kim-son-nam-2019 Văn bản của Huyện
ke-hoach-mo-dot-cao-diem-giai-quyet-vi-pham-hanh-lang-an-toan-giao-thong-trat-tu-cong-cong-va-ve-sinh-moi-truong-tren-dia-ban-huyen Văn bản của Huyện
qd-ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-huyen-va-phan-bo-ngan-sach-cap-huyen-nam-2021-da-duoc-hdnd-huyen-quyet-dinh Văn bản của Huyện
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
593520

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 237