Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 23/02/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Kim Sơn sau 05 năm xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ năm, 10/03/2022 763 lượt xem

Theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì  xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) được đánh giá bằng 5 tiêu chí: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở. Mỗi tiêu chí có các chỉ tiêu riêng và được đánh giá trên tổng điểm 100. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình,  UBND huyện đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn UBND cấp xã về quy trình, thủ tục đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật. Qua 05 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Kim Sơn có nhiều giải pháp và đạt được kết quả nổi bật, giúp người dân tiếp cận pháp luật hiệu quả. Qua đó, từng bước đưa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân

 

Theo đó, huyện Kim Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức giúp cho cán bộ, người dân ở cơ sở hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân;  đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của công dân đối với các quy định của pháp luật và xây dựng nền hành chính cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại góp phần vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức hành chính ở cấp xã.

 

Hội nghị tuyên tuyền công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 

Chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với cấp xã bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ khách quan đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm được nâng cao, kết quả cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ là căn cứ để cơ quan nhà nước cấp trên xét, xác nhận đạt tiêu chí 18.5 trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

 

Năm 2017 có 13/27 đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 48,1%); năm 2020 có 21/25 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 84%); năm 2021 có 25/25 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 100%)

                  (Tiếp cận pháp luật – Tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới)

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở huyện Kim Sơn còn có một số tồn tại, hạn chế như:

 

Một số xã việc chỉ đạo thực hiện công tác này còn chậm, chưa kịp thời, việc thực hiện các tiêu chí về TCPL còn chưa đảm bảo; chưa chú trọng đến xây dựng các tiêu chí TCPL mà chỉ chú trọng việc đánh giá các tiêu chí TCPL.

 

Công tác  phối hợp, gắn kết giữa các ban, ngành và các công chức trong đơn vị về chấm điểm tiếp cận pháp luật còn hạn chế.  Nguồn lực để đảm bảo thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật, thực thi pháp luật chưa đảm bảo. Nguồn kinh phí cho hoạt động pháp luật còn nhiều hạn chế do nguồn ngân sách địa phương khó khăn.

 

Để nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân, thời gian tới huyện Kim Sơn đề ra một số giải pháp như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá TCPL; trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các cấp trong việc xây dựng xã, thị trấn bảo đảm việc TCPL cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở... Tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành có liên quan, các thành viên của hội đồng đánh giá chuẩn TCPL các cấp trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cơ quan hành chính các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, tăng cường  ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước.

Công dân đến UBND xã thực hiện thủ tục hành chính

                  

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL.Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức xã.

                  

                                                      Vũ Thị Thương Lan - Chuyên viên Phòng Tư pháp  

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1256594

Trực tuyến: 128

Hôm nay: 523