Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ sáu, 23/02/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 09/11/2022

Thứ ba, 18/10/2022 1542 lượt xem

Hướng tới ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9/11. Với mục đích nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ Nhân dân. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành văn bản số 02/HĐPH về việc hưởng ứng thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022.

              

Hướng tới ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9/11

 

Theo đó, các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế tại đơn vị mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam; gắn việc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022; Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; các vấn đề gắn nhiệm vụ trọng tâm của địa phương năm 2022; những vấn đề trên địa bàn được dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” ngay khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tổ chức trong tháng cao điểm, bắt đầu từ tháng 10 -11/2022.

 

                                                     Thương Lan, Chuyên viên Phòng Tư pháp

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1256372

Trực tuyến: 19

Hôm nay: 301