Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Tuyên truyền kỷ niệm 195 năm thành lập huyện, 70 năm giải phóng huyện Kim Sơn

Thứ hai, 01/04/2024 404 lượt xem

Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện, 70 năm giải phóng huyện Kim Sơn là dịp để các thế hệ người dân Kim Sơn thể hiện tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn đổi với các thế hệ cha ông đã có công mở đất, lập huyện, chiến đấu bền bỉ và ngoan cường để bảo vệ và xây dựng quê hương. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về lịch sử, con người, vùng đất Kim Sơn, từ đó kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, với quyết tâm, ý chí khát vọng vươn lên, phần đấu xây dựng Kim Sơn ngày càng giàu, đẹp, văn minh. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện, trân trọng giới thiệu nội dung tuyên truyền “kỷ niệm 195 năm thành lập huyện (5/4/1829-5/4/2024), 70 năm giải phóng huyện Kim Sơn (30/6/1954-30/6/2024”. Tài liệu do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn.

….

IV. Phát huy truyền thống tốt đẹp ra sức xây dựng quê hươg Kim Sơn giàu đẹp, văn minh

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương 195 năm qua, cùng với những thành tích to lớn của huyện nhà qua các thời kỳ rất đáng trân trọng và tự hào, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm nặng nề nhưng rất vinh quang là phải ra sức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng để mãi mãi xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương, xây dựng Kim Sơn ngày càng giàu đẹp văn minh.

Trong thời gian tiếp theo, chúng ta tiếp tục tập trung làm tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống anh hùng của quê hương, kế thừa và phát huy cao độ những thành tích và kinh nghiệm quý báu qua các thời kỳ, động viên tinh thần cách mạng, tài năng và trí sáng tạo củacán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Hai là, chú trọng làm tốt công tác quy hoạch ngành, quy hoạch vùng sản xuất tập trung như: vùng sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ, vùng kinh tế biển, tăng cường công tác quản lý, tập trung khai thác có hiệu quả vùng bãi bồi ven biển; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng; tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 26/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 202/KH-UBND, ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về phát triển bền vững vùng kinh tế ven biển Kim Sơn, giai đoạn 2022-2030. Hoàn thiện Quy hoạch vùng huyện và Quy hoạch chung xây dựng khu vực từ đê Bình Minh II đến Cồn Nổi, huyện Kim Sơn đến năm 2040; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bình Minh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý vùng ven biển, nhất là quản lý đất đai, quản lý tài nguyên, quản lý rừng phòng hộ và đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới biển (không để phát sinh vi phạm mới về xây dựng công trình trái phép).

Ba là, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá-xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao..., chăm lo giải quyết việc làm và thực hiện tốt các chính sách xã hội; đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bốn là, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường và củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh có sức chiến đấu cao. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với ngành bảo vệ pháp luật. Kiên quyết tấn công ngăn chặn và xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội, chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh trong mọi tình huống. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển mô hình “Thôn xóm, khối phố bình yên, cơ quan, doanh nghiệp an toàn, gia đình hạnh phúc", thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động tấn công làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Năm là, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trước hết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi trọng công tác xây dựng Đảng ở vùng có đông đồng bào Công giáo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gần với Kết luận sốp 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trọng tâm là thực hiện chủ đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024 xác định đó là: “Giữ vững kỳ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất" và chủ đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đó là: “Đoàn kết, kỷ cương, chỉnh trang hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới". Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền các cấp nhất là chỉnh quyền cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, xã, thực hiện tốt chức năng theo luật định; tăng cường tổ chức đối thoại với nhân dân, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, làm tốt công tác vận động quần chúng tăng cường đoản kết lương giáo, góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thằng lợi mọi nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước đề ra.

Sáu là, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Sơn, giai đoạn 2023-2025. Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 29/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ; Kế hoạch số 166/KH-UBND, ngày 30/8/2023 của UBND huyện; Đề án số 01/ĐA-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND huyện về sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Kim Sơn, giai đoạn 2023-2025, tạo sự đồng thuận cao trong đảng uỷ, cán bộ, nhân dân tại các xã, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp yên tâm công tác, thực hiện đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên. Phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bản huyện, giai đoạn 2023-2025; ổn định tổ chức cán bộ của các xã, thị trấn sau sắp xếp, đảm bảo các xã, thị trấn hoạt động ổn định sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Phát huy truyền thống của huyện anh hùng, với những thành tích to lớn đã đạt được qua các thời kỳ, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện nhà có quyền tự hào và tin tưởng rằng Đảng bộ, quân và dân trong huyện sẽ đoàn kết phần đầu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong chặng đường sắp tới, xây dựng Kim Sơn vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng và đẹp về nếp sống văn hoá, xứng với truyền thống vẻ vang của quê hương trong suốt 195 xây dựng, chiến đầu và trưởng thành...

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487914

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 267