Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII)

Thứ bảy, 23/03/2024 165 lượt xem

Ngày 22/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII).

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII)

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các ban cán sự đảng, đảng đoàn ở tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng các Ban xây dựng Đảng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên Trung ương và cấp tỉnh.

Quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa XIII

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Việt Dũng quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Buổi sáng, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quyết định số 139-QĐ/TW, ngày 4/1/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa XIII

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/1/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa XIII

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp đó, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa XIII

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa XIII

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các văn bản được quán triệt tại hội nghị đều là những văn bản mới được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành, có tính định hướng, xác định rõ quan điểm của Đảng đối với các nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và các vấn đề quan trọng đang đặt ra về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các yêu cầu, nhiệm vụ mới trên các lĩnh vực góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

* Buổi chiều, hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; đồng thời tiến hành trao đổi, thảo luận.

Quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa XIII

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị quán triệt dành cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể gắn với phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân để triển khai thực hiện, đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các văn bản của Trung ương; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, định hướng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận nêu trên. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt; tham mưu sơ kết, tổng kết theo quy định; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tăng cường các biện pháp đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong quá trình triển khai, thực hiện các văn bản trên. Nghiên cứu xây dựng và hướng dẫn xây dựng các tài liệu theo hướng chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, cấp phát tới từng chi bộ để cán bộ, đảng viên dễ dàng học tập, nghiên cứu và tuyên truyền. Định hướng, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, bằng nhiều phương tiện, như: sử dụng các kênh thông tin đại chúng của địa phương, mạng xã hội, hoạt động sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội. Trong quá trình tuyên truyền, cần chú ý nắm bắt, lắng nghe tâm tư, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao hiệu quả định hướng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức của toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nghị quyết.

Nhấn mạnh thêm một số điểm cần lưu ý đối với các nội dung về công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, thanh tra các cấp, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm tham mưu, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát nói chung và công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng… Nghiêm cấm thực hiện những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán đã được chỉ rõ tại Điều 4 trong Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị.

Với các Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị các cấp ủy chỉ đạo học tập tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò quản lý của cơ quan nhà nước trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, an toàn để doanh nghiệp phát triển; tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Hội Nông dân các cấp trong phong trào nông dân, nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội phát triển, động viên nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đối với các văn bản thuộc lĩnh vực khoa giáo, đề nghị cấp ủy các cấp, thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan tập trung tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên đồng thời tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Đối với Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị địa phương, nhất là người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo, quản lý cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về mua sắm công, xây dựng và sử dụng trụ sở, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách, đi công tác nước ngoài đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không lãng phí, phô trương.

* Ngay sau hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào 4 dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 8, khóa XIII và thông qua Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2023.

Nguồn: Báo Ninh Bình

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487874

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 227