Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ tư, 13/11/2019 1176 lượt xem

Sáng 11/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn để quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn ở tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội cấp tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các Đảng ủy trực thuộc.

 

Mở đầu hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh quán triệt nội dung Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". 

 

Theo đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với những thành tích đáng tự hào. 

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, cần quán triệt quan điểm định hướng: Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng; Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. 

 

Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng...

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Trong đó nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mớicủa Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

 

Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, kế hoạch nêu rõ yêu cầu, nội dung và cách thức tổ chức thực hiện.

 

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI.

 

Đồng thời nhấn mạnh việc thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội. Về chọn đơn vị đại hội điểm, đơn vị thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội: Mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh chọn 1 đảng bộ cơ sở đại hội điểm; 1 đảng bộ cơ sở thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội; hoặc có thể kết hợp chọn đảng bộ cơ sở đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong đảng bộ. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khảo sát, chọn 2 đảng bộ cơ sở đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh; Chọn 1 đảng bộ trực thuộc tỉnh đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh. Dự thảo các văn kiện trình đại hội của đảng bộ (chi bộ) cơ sở hoàn thành trong tháng 12/2019; cấp huyện và tương đương hoàn thành trước 15/02/2020; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 4/2020 để lấy ý kiến tham gia theo quy định.

 

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn chức danh cán bộ nêu tại Quy định 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Kế hoạch của Tỉnh ủy cũng hướng dẫn cụ thể về: Tiêu chuẩn cấp uỷ viên các cấp; thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy; Quy trình công tác nhân sự; nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy; Thực hiện bầu cử trong đại hội; Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

 

Thời gian tiến hành Đại hội Đảng các cấp: Đại hội đảng viên ở các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không quá 1 ngày, bắt đầu từ tháng 01/2020, hoàn thành trong tháng 3/2020; Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trong tháng 6/2020. Đại hội điểm, thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội đảng bộ cơ sở, hoàn thành trong đầu tháng 3/2020. 

 

Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, bắt đầu từ tháng 7/2020, hoàn thành trong tháng 8/2020. Đại hội điểm cấp huyện hoàn thành trong tháng 6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày, xong trước ngày 20 tháng 10 năm 2020. Thời gian họp trù bị đại hội đảng bộ các cấp không quá 1/2 ngày.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai những nội dung cơ bản trong Hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp.

 

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh để bảo đảm cho Đại hội Đảng bộ các cấp thành công, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần phải được thực hiện một cách thận trọng, khoa học. Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị quán triệt trực tuyến này, các huyện ủy, thành uỷ và Đảng ủy trực thuộc cần tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh để sớm có văn bản hướng dẫn Đại hội của cấp mình và chỉ đạo cấp cơ sở triển khai đến các chi bộ trực thuộc. 

 

Quá trình quán triệt, triển khai cần tổng hợp những băn khoăn, những điểm chưa rõ, kiến nghị (nếu có) để gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (chậm nhất ngày 30/11/2019), trên cơ sở đó Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các Đảng bộ, chi bộ chuẩn bị tốt việc xây dựng các văn kiện trình đại hội, tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội XIII của Đảng; quan tâm làm tốt công tác nhân sự; các cấp ủy, tổ chức đảng phải đề cao trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

 

Mai Lan - Đức Lam

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487850

Trực tuyến: 17

Hôm nay: 203