Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 17/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ninh Bình: Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022

Thứ năm, 20/01/2022 949 lượt xem

Nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ngày 18/01, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-BCĐ về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 

Thông qua việc triển khai Kế hoạch góp phần tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong quá trình triển khai, thực hiện Phong trào; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào, cuộc vận động, tạo sự kết nối mật thiết giữa tổ chức thực hiện Phong trào với thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào vận động quần chúng khác; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia đưa Phong trào phát triển sâu rộng, bền vững, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần ổn định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

 

Tại Kế hoạch,  Ban Chỉ đạo đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai như: Triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, phát triển văn hoá, con người, về thực hiện Phong trào, về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở… các nội dung chương trình thực hiện Phong trào giai đoạn 2021-2026; tăng cường chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa, tiến bộ, văn minh đô thị và văn hóa nông thôn mới, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tăng cường công tác tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc; gương người tốt việc tốt, các điển hình trong thực hiện phong trào; phê phán những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội có ảnh hưởng đến giá trị đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của cộng đồng như: lối sống thực dụng, vị kỷ, tệ nạn ma túy, phòng chống tác hại rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, mại dâm, xâm hại trẻ em, tảo hôn, bạo lực gia đình… Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc công nhận, duy trì chất lượng các danh hiệu văn hóa; khắc phục bệnh hình thức, chạy theo thành tích; nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn với phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng; thực hiện các nội dung khác của Chương trình thực hiện Phong trào.

 

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh giao sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản mới của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan về Phong trào; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với thực tế địa phương và yêu cầu phát triển của Phong trào; phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí, các Sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích và hiệu quả xã hội của Phong trào; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện và cơ sở.

 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh, Ban Chỉ đạo Phong trào các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch.

 

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 17/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1394306

Trực tuyến: 47

Hôm nay: 866