Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 17/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ninh Bình: Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay

Thứ năm, 03/11/2022 675 lượt xem

Ngày 01/11/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND triển khai Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 31/8/2022 của Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch góp phần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đối với hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng; kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích; tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử, “báo hóa” mạng xã hội và “tư nhân hóa” báo chí tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động báo chí; triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả và chất lượng công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đề ra nội dung thực hiện: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí, bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng; bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những hành vi nói, viết trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từng bước khắc phục mọi biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ những người làm báo; đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của báo, tạp chí; báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên mạng Internet gắn với tăng cường quản lý, hướng dẫn, định hướng cho nhân dân khai thác, sử dụng thông tin mạng đúng đắn.

Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách về báo chí theo quy định; kịp thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên quan đến thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh như: thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030...; Kiểm tra, xác minh, làm rõ những vấn đề báo chí thông tin, phản ánh. Chủ động phối hợp, tổ chức họp báo trước những vấn đề, sự kiện, vụ việc quan trọng; thông tin tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh và những vấn đề báo chí cần quan tâm; chấn chỉnh, xử lý và đề xuất xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí, truyền thông; hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí, nguồn lực hoạt động; làm tốt công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua và hoạt động báo chí.

UBND tỉnh, giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện này; tổ chức phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí. Thường xuyên rà soát, tổng hợp, tham mưu sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ các khó khăn trong hoat động báo chí và đáp ứng tốt hơn những nhu cầu mới phát sinh của công tác quản lý nhà nước về báo chí; tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, sử dụng tốt các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về báo chí trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, giám sát hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác hướng dẫn thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục hướng dẫn, triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch về phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; phối hợp đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tập thể, cá nhân các cơ quan báo chí. Đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên lĩnh vực truyền thông. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí để xảy ra sai phạm, vi phạm Luật Báo chí.

Xem chi tiết Kế hoạch số 176/KH-UBND của UBND tỉnh tại đây.

An Na

Theo: ninhbinh.gov.vn

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1394188

Trực tuyến: 43

Hôm nay: 748