Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ ba, 28/02/2023 579 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 671/ NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Nghị quyết số 170/ NQ-CP của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13/KHUBND ngày 19/1/2023 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân trong toàn tỉnh, góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh Ninh Bình. Phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Hùng Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xung quanh vấn đề lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

PVĐồng chí có thể cho biết rõ hơn sự cần thiết của việc sửa đổi Luật Đất đai 2013 và lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này?

Đồng chí Lê Hùng Thắng: Đất đai là tài nguyên quốc gia, được xem là tư liệu sản xuất đặc biệt, yếu tố cần thiết của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư và xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đất đai có đặc tính cố định, không thể di chuyển đi nơi khác hay sinh sản ra; là một loại tài sản sẽ không bị hao mòn theo thời gian, mà ngược lại giá trị luôn tăng dần… Đồng thời đất đai chính là tư liệu sản xuất luôn gắn liền với các hoạt động của con người. Khi kinh tế phát triển, việc sử dụng đất đai cũng đa dạng hơn thông qua các hoạt động chuyển nhượng hoặc trao đổi quyền sử dụng đất. Đất đai đang dần trở thành một loại hàng hóa rất đặc biệt trong nền kinh tế hiện đại. 

Thời gian qua, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý, sử dụng đất đai đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình tổ chức thi hành Luật cũng đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế; nguồn lực đất đai chưa phát huy đầy đủ và bền vững; việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp; khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật về đất đai còn diễn biến phức tạp… 

Nguyên nhân do hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu phát triển của đất nước; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan chưa đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ; giá đất chưa phản ánh thực tế thị trường... Do đó, việc sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

Bên cạnh đó, Luật Đất đai là luật phức tạp, là bộ khung điều chỉnh với đối tượng rất rộng, đến mọi tầng lớp của xã hội. Trong nhóm những đối tượng bị tác động chắc chắn có đối tượng người nghèo, gia đình chính sách, người có công và cũng có nhóm doanh nghiệp, nhóm các cơ quan quản lý Nhà nước… 

Mặt khác, đây là một Dự thảo Luật được dư luận, nhất là các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm. Do vậy, cần thiết phải lấy ý kiến của tất cả các nhóm đối tượng bị tác động bởi Luật Đất đai, trong đó chú trọng đến các tầng lớp nhân dân và cần tiến hành dân chủ, công khai, khoa học, tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến để tham mưu cho cấp có thẩm quyền hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

PVViệc góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là quyền nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi công dân. Vậy đồng chí có thể cho biết nội dung, hình thức, đối tượng và thời gian để người dân thực hiện góp ý vào Dự thảo Luật? 

Đồng chí Lê Hùng Thắng: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều, rất dài và có nhiều nội dung, do vậy, tại Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/1/2023 của UBND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đề nghị ngoài việc lấy ý kiến toàn bộ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sẽ lấy ý kiến về 9 vấn đề trọng tâm của Dự thảo Luật, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất.

Để người dân có thể thuận tiện tra cứu, tham gia đóng góp ý kiến, ngay trong Nghị quyết số 170/NQCP ngày 31/12/2022 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh đã có thêm phụ lục kèm theo Nghị quyết, Kế hoạch một số nội dung trọng tâm cho việc lấy ý kiến để giải thích các vấn đề trọng tâm về lấy ý kiến, nêu rõ chính sách này thể hiện ở những điều luật nào để người dân có thể góp ý dễ dàng. 

Việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được thực hiện bằng 4 hình thức: Góp ý trực tiếp bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại mục III Kế hoạch số 13/KH-UBND của UBND tỉnh hoặc gửi trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua hộp thư điện tử: stnmt@ninhbinh. gov.vn; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác; các chuyên gia, nhà khoa học; góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn; Thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường… 

Đối tượng lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm: Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Các cơ quan nhà nước ở địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; các chuyên gia, các nhà khoa học. Thời gian lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với Dự thảo Luật bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2023 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023.

PVVới chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai việc lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật này như thế nào để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ? 

Đồng chí Lê Hùng Thắng: Với chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan triển khai Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/1/2023 của UBND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Sở cũng giao toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu Dự thảo Luật và đóng góp ý kiến một cách nghiêm túc, sát với thực tế.

 Đồng thời đưa nội dung này trở thành một trong những tiêu chí trong công tác thi đua năm 2023 của Ngành. Thời gian tới, Sở sẽ tham mưu tổ chức hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội thảo thứ nhất bao gồm các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp gồm các sở, ban, ngành có liên quan thuộc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và đại diện một số doanh nghiệp của tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các cơ quan của Đảng và tổ chức đoàn thể của tỉnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh). Hội thảo thứ hai bao gồm toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế hóa Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được các đơn vị, địa phương lấy ý kiến sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, phản ánh nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

Trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành, địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp đầy đủ, chính xác toàn bộ ý kiến của các cơ quan, đơn vị được giao đầu mối thực hiện để xây dựng Dự thảo Báo cáo Tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sớm báo cáo UBND tỉnh gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo thời gian, chất lượng. 

PV: Xin cảm ơn đồng chí! 

Theo Báo Ninh Bình

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487877

Trực tuyến: 11

Hôm nay: 230