Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ năm, 25/11/2021 696 lượt xem

Sáng 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội; điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đảm bảo điều kiện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự, chủ trì, điều hành hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương...

 

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình, các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. 

 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ, chuyên viên Bộ phận chuyên trách Ban biên tập Cổng thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh công tác các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh...

 

Cùng với điểm cầu Tỉnh ủy, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức điểm cầu trực tuyến tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các xã, phường, thị trấn; Đài PT-TH tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp toàn bộ nội dung hội nghị và tiếp sóng phát triển hệ thống đài truyền thanh các cấp.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày báo cáo tóm tắt về "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

 

Sau khi lắng nghe tham luận của lãnh đạo một số địa phương, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vinh dự và hào hứng khi tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa. 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại những nét đặc trưng văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam trong suốt chặng đường 75 năm vừa qua; những thành tựu quan trọng trong phát triển văn hóa của Việt Nam cũng như những chỉ đạo của Đảng ta liên quan đến lĩnh vực văn hóa và khẳng định chúng ta đã phát huy được vai trò của văn hóa trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tổng Bí thư khẳng định, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn. 

 

Đảng ta xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn thể cán bộ, đảng viên và đặc biệt là của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của các lực lượng tham gia trên mặt trận văn hóa trong thời gian vừa qua. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Tổng Bí thư cho rằng, cần nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, bất cập, yếu kém trên lĩnh vực văn hóa, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để khắc phục.

 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đứng trước những thời cơ và thách thức mới, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi; đồng thời phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

 

Để chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam theo phương hướng nói trên, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một cách quyết liệt và có hiệu quả một số giải pháp. 

 

Trước hết là, tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ Trung ương đến cơ sở. 

 

Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp phải nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về văn hóa và trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa. Khắc phục tư tưởng "duy kinh tế", chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hóa. Phải quán triệt nghiêm túc quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. 

 

Tổng Bí thư chỉ rõ: Đại hội XIII của Đảng vừa qua đã xác định chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong thời gian tới là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Đây là quan điểm chỉ đạo rất cơ bản cần phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trong nhiệm vụ của các ngành, các cấp.

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, sẽ triển khai ngay những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, coi đây là những chỉ đạo xuyên suốt để thực hiện khát vọng chấn hưng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

*Buổi chiều, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Văn Hùng, hội nghị triển khai các nội dung: Nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng quán triệt những nội dung cơ bản về việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; các nhà quản lý văn hóa, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ đã phát biểu tham luận làm rõ các giải pháp để tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cảm ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân rất nỗ lực để phối hợp tổ chức hội nghị. Phó Thủ tướng Chính phủ rất mong sau hội nghị này, toàn xã hội, toàn dân Việt Nam đều được truyền cảm hứng, trách nhiệm, niềm tin để chung sức đưa văn hóa Việt Nam, đưa nước nhà phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Bên cạnh đó tinh thần hội nghị này thường xuyên được nhắc lại, cập nhật trong thời gian tới; cần phải tiếp tục nhận thức về văn hóa với tinh thần, bản chất "Văn hóa còn thì Dân tộc còn". 

 

Khẳng định những kết quả đạt được trong lĩnh vực văn hóa thời gian qua của nước ta đạt được là rất lớn, rất đáng ghi nhận; tuy nhiên cũng còn không ít tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đề cập: Chúng ta đang trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên công nghệ, không gian số, vấn đề hội nhập, tiếp thu văn minh nhân loại mà không mất gốc là vô cùng quan trọng; một mặt cần chống sự lai căng về văn hóa, mặt khác cần mạnh dạn loại bỏ những lề thói không còn phù hợp; phải tạo ra một môi trường cổ vũ cái mới, tôn trọng sự khác biệt, tạo ra môi trường thuận lợi để mọi người phát huy, xây dựng văn hóa Việ Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi.

 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Như Tổng Bí thư đã nói, cần chú trọng thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, văn hóa làm gương trong Đảng thì "từ trên xuống", trong ngành Văn hóa thì "từ trong ra", cán bộ ngành Văn hóa phải là những tấm gương văn hóa. 

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các cấp các ngành bằng hành động cụ thể chú trọng hơn đến văn hóa; giành nhiều thời gian, nguồn lực hơn cho văn hóa; sau hội nghị này xây dựng kế hoạch sát đúng, khả thi, sớm triển khai thực hiện bằng được những nội dung hội nghị đã xác định và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Một số hình ảnh hội nghị tại các đơn vị trong tỉnh:

Các đại biểu dự hội nghị tại Đảng bộ huyện Hoa Lư.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại Đảng bộ huyện Gia Viễn.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại Đảng bộ huyện Kim Sơn.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại Đảng bộ huyện Yên Khánh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại Đảng bộ thành phố Tam Điệp.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại Đảng bộ phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình).

 

Các đại biểu dự hội nghị tại Đảng bộ xã Xích Thổ (Nho Quan).

 

Các đại biểu dự hội nghị tại Đảng bộ Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình (Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh).

 

Các đại biểu dự hội nghị tại Đảng bộ xã Yên Hưng (Yên Mô).

Nhóm PV

Theo: Baoninhbinh.org.vn

 

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487857

Trực tuyến: 18

Hôm nay: 210