Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy

Thứ tư, 18/04/2018 765 lượt xem

Sáng ngày 27/4, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để thảo luận và cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết, báo cáo. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.


Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh.
Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến vào: Dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển; Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 716-TB/UBKTTW ngày 21/10/2010 và Thông báo số 180-TB/UBKTTW ngày 9/12/2011 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TƯ ngày 7/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X), các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với BTV Huyện ủy Kim Sơn; công tác cán bộ và công tác thi đua-khen thưởng.
Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển, các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy đều đồng tình đánh giá: Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận thức và vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội được nâng lên.
Nhiều chủ trương, chính sách và các giải pháp cụ thể của các cấp ủy Đảng, chính quyền được ban hành, cụ thể hóa, tạo điều kiện để văn hóa và con người phát triển toàn diện. Văn hóa đã trở thành sức mạnh tinh thần tạo nên nguồn lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Bên cạnh đó, các ý kiến tập trung làm rõ các vấn đề…
Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thống nhất, tổng hợp ý kiến của các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy đều đồng tình đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan soạn thảo. Đây là nghị quyết viết khó vì có phạm vi rộng, nên quan điểm là chỉ tập trung vào một số tiêu chí và nội hàm của nó để xây dựng Nghị quyết.
Trong đó, 3 tiêu chí cần quan tâm đó là: Những vấn đề có tính lợi thế và sự khác biệt, như Ninh Bình có chiều dài lịch sử, là vùng đất Cố đô xưa; tuy nhiên, về khó khăn, hạn chế là một số nơi chưa quan tâm đầy đủ để văn hóa trở thành động lực của sự phát triển, từ thiết chế đến nếp sống văn hóa...
Về tiêu đề nghị quyết, nên bổ sung, sửa đổi tiêu đề thành "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".
Về bố cục, nghị quyết gồm các phần rõ ràng: Quan điểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp. Trong đó, phần quan điểm phải nhấn mạnh đến việc xây dựng môi trường văn hóa là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền; xây dựng và phát triển con người đề cao tính tự thân, tự chủ, con người là chủ thể phát triển văn hóa, làm rõ mối quan hệ giữa văn hóa và con người.
Phần mục tiêu, phương hướng viết rõ mục tiêu ngắn hạn cho nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu dài hạn cho nhiệm kỳ sau.Trong phương hướng, quan tâm, bổ sung về nội dung xây dựng và phát triển con người; nhấn mạnh tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tinh thần học tập, tính chủ động, sáng tạo, tích cực của thế hệ trẻ; bổ sung thêm nội dung xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trong du lịch, văn hóa với môi trường để phát triển du lịch bền vững.
Đối với văn hóa trong kinh tế, đề cập đến việc khơi dậy văn hóa khởi nghiệp, tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhất là trong thế hệ trẻ, đề cao đạo đức trong kinh doanh; quan tâm các loại hình bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống vào trong các trường học; phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp trong tín ngưỡng, tôn giáo dân tộc trong phát triển văn hóa; xây dựng, củng cố và phát huy các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng con người Ninh Bình mang đậm bản sắc vùng đất Cố đô.
Phần giải pháp, bổ sung thêm nội dung nhưng phải tương thích với phần nhiệm vụ. Trong đó, quan tâm việc hình thành và nâng cao chất lượng các danh hiệu, giải thưởng liên quan đến phát triển văn hóa; chú trọng phát triển văn hóa cơ sở, gắn phát triển văn hóa với phát triển làng nghề, phát triển du lịch; tiếp tục phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; tích cực quảng bá các hoạt động văn học nghệ thuật, xã hội hóa công tác văn hóa văn nghệ thể dục thể thao...
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến, chắt lọc nội dung để bổ sung vào dự thảo nghị quyết, BTV Tỉnh ủy sẽ tiếp tục dành thời gian để thảo luận, nghiên cứu, đóng góp ý kiến, sớm hoàn thiện nghị quyết theo kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng.
Hội nghị đã tiến hành các nội dungthảo luận và cho ý kiến vào: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 716-TB/UBKTTW ngày 21/10/2010 và Thông báo số 180-TB/UBKTTW ngày 9/12/2011 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TƯ ngày 7/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X), các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với BTV Huyện ủy Kim Sơn; thực hiện nội dung công tác cán bộ và công tác thi đua-khen thưởng.

Theo Baoninhbinh.org.vn

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487856

Trực tuyến: 23

Hôm nay: 209