Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 20/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Lan tỏa giá trị 2 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ sáu, 21/06/2024 459 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Vừa qua, gần 5.400 đảng viên của Đảng bộ Huyện Kim Sơn đã phấn khởi đón nhận và nghiên cứu tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và bài viết "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam"của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là 2 tác phẩm hàm chứa nhiều nội dung quan trọng cả về tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn, là "Cẩm nang" cho cán bộ trong hệ thống Mặt trận, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhân dân nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn.

Là một trong những địa phương có số lượng đảng viên lớn của huyện, Đảng bộ xã Quang Thiện đã tổ chức cho 416 đảng viên học tập các tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam"của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó tạo được sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Sau khi được tìm hiểu 2 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng viên Phạm Hồng Tiến, Đảng bộ xã Quang Thiện cảm thấy rất xúc động và tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng ta, về vị lãnh tụ kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, về dân tộc Việt Nam anh hùng; củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Còn đối với đảng viên Trần Tư Thuyết, việc triển khai học tập nghiên cứu 2 tác phẩm của Tổng Bí thư đã giúp ông thấm nhuần hơn lịch sử phát triển của Đảng ta trong hơn 90 năm qua, đồng thời hiểu được đường lối của Đảng trong công tác đối ngoại, ngoại giao đối với các nước trên thế giới, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương.

Học tập, nghiên cứu 2 tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư tại Đảng bộ xã Quang Thiện.

Việc Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tuyến, kết nối tới 26 điểm cầu ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với gần 5.400 đảng viên tham gia đã khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nói chung và thành tựu đối ngoại của Việt Nam nói riêng sau gần 40 năm đổi mới và thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Tác phẩm "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời trong bối cảnh kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. 

 Tác phẩm "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tác phẩm tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ với tầm nhìn chiến lược, khoa học.

Với 3 phần: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Bài viết thể hiện sự tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ với tầm nhìn chiến lược, khoa học, được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ và được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Toàn bộ đường lối chiến lược, sách lược của Đảng đã được thể hiện trong bài viết có giá trị như kim chỉ nam trong quá trình phát triển tư duy và hoạt động thực tiễn của Đảng. Bài viết của Tổng Bí thư đã làm rõ nhiều quan điểm chủ đạo của Đảng ta tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Đây là tác phẩm rất quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn nên ngay sau khi công bố đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Kim Sơn nói riêng và cả nước nói chung; trở thành nội dung của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị.

 Bài viết "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư đã nêu bật những nội dung cốt lõi của tác phẩm như: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đối ngoại Việt Nam vì độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Từ các nội dung được đề cập trong tác phẩm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, các xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế. Đặc biệt, tập trung làm sáng tỏ "Bản sắc đối ngoại "cây tre Việt Nam": gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển", thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Khẳng định đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước. Khẳng định vị thế của Việt Nam trong quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các đối tác trong tất cả các lĩnh vực cũng như sự đóng góp của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị-kinh tế quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Đây là những tư tưởng, quan điểm được Tổng Bí thư rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

            Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư sẽ được huyện Kim Sơn tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, sâu rộng gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. Cụ thể hóa tinh thần 2 tác phẩm bằng việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ, đảng viên huyện nhà cần nghiên cứu kỹ các nội dung, tư tưởng của Tổng Bí thư về đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam, vận dụng xây dựng kế hoạch với những nội dung và công việc cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ và cơ quan, đơn vị, cần xác định những việc làm cụ thể để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất; xây dựng huyện Kim Sơn, xây dựng tỉnh Ninh Bình, rộng hơn nữa là xây dựng đất nước Việt Nam ngày một giàu mạnh và hạnh phúc.

                                                            Diệu Hoa

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1848325

Trực tuyến: 29

Hôm nay: 143