Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thứ sáu, 26/04/2024 385 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 26/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến toàn thể cán bộ chủ chốt trên địa bàn.

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Khanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện, Trạm trưởng trạm y tế các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt các văn bản: Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quyết định số 139-QĐ/TW, ngày 4/1/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các đại biểu cũng nghe quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong hình hình mới; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Đây là những văn bản chuyên đề có tính định hướng, xác định rõ quan điểm của Đảng đối với các nội dung quan trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các vấn đề bức thiết đang đặt ra về phát triển kinh tế - xã hội; khoa học và công nghệ; y tế, giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; thể dục, thể thao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới.

Đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Để các văn bản được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị sau hội nghị này, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các văn bản mới của Trung ương bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hoàn thành trong quý II/2024.

Yêu cầu cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, thanh tra các cấp, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm tham mưu, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác kiểm tra, giám sát nói chung. Nghiêm cấm thực hiện những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán đã được chỉ rõ tại Điều 4 trong Quy định số 131, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị.

Đối với các Chỉ thị số: 25-CT/TW, 27-CT/TW, 28-CT/TW, 29-CT/TW của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ban Thường vụ Huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo, quản lý cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; phát triển mạng lưới giáo dục dân lập, tư thục chất lượng cao. Đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy và học; phấn đấu đưa ngành giáo dục của huyện nhà lên tốp đầu của tỉnh.

Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Hội Nông dân các cấp trong phong trào nông dân, nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội phát triển, động viên nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tích cực tham gia chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị trên 01 ha đất canh tác và thu nhập bình quân đầu người, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra.

                                                Diệu Hoa

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1832421

Trực tuyến: 25

Hôm nay: 26