Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 22/04/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hoàn thành Đại hội Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ hai, 25/03/2024 508 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch 93/KH-MTTQ-BTT ngày 24/8/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về triển khai, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029. Đến ngày 21/3/2024, 25/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới và Phát triển”, Đại hội Mặt trận các xã, thị trấn đã thực hiện đúng theo nội dung, hướng dẫn được đề ra và biểu quyết những nội dung quan trọng tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới và Phát triển”.

Tại Đại hội cấp cơ sở đã hiệp thương, cử tổng số 908 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó có 754 đại biểu tái cử, đạt tỷ lệ 83,04%; số đại biểu là người ngoài đảng đạt 19,05%; số đại biểu nữ chiếm 24,12%; 22 đại biểu có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ, 358 đại biểu có trình độ Đại học, Cao đẳng; đại hội đã hiệp cử 124 đại biểu chính thức, dự khuyết dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng.

 Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước ở địa phương; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở thành công là tiền đề tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra vào tháng 5/2024.

Nguyễn Hiền

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1487844

Trực tuyến: 15

Hôm nay: 197