Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 29/11/2023

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Sắp xếp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Thứ tư, 18/10/2023 148 lượt xem

Thời gian qua, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định lộ trình phù hợp, triển khai quyết liệt, bài bản, khoa học, việc thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở tỉnh Ninh Bình đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, đồng thời đảm bảo sự ổn định, phát triển của tỉnh.

Sắp xếp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Giao dịch tại bộ phận một cửa xã Tân Thành, huyện Kim Sơn.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ

Qua 6 năm thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2017 về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó tạo chuyển biến tích cực, cơ bản về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đơn cử, thực hiện việc rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, căn cứ các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị. Bảo đảm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc một cơ quan, đơn vị làm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện, chịu trách nhiệm chính; nhằm giảm chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tránh việc chỉ tập trung giảm đầu mối mà xem nhẹ hiệu lực, hiệu quả hoạt động. 

Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, công tác tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thí điểm thực hiện hợp nhất cơ quan, đơn vị được triển khai khá tốt..., góp phần xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, tỉnh đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo các nghị định của Chính phủ xong trước thời điểm 30/6/2022. 

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế theo đúng quy định, đảm bảo tập trung dân chủ, khách quan, khoa học, bài bản, công khai, minh bạch, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị. Gắn việc sắp xếp tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, cơ cấu lại đội ngũ, góp phần phát huy được sở trường, năng lực và phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt. Qua rà soát, sắp xếp đã giảm 165 tổ chức, gồm 4 chi cục, 5 đơn vị sự nghiệp công lập, 21 phòng thuộc sở, 2 phòng thuộc UBND cấp huyện, 20 phòng thuộc chi cục, 39 phòng và 74 tổ chuyên môn thuộc đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thực hiện các quy định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định về nguyên tắc, trình tự thực hiện; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đổi mới phương thức tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để bố trí nguồn lực cần thiết thay thế những người nghỉ hưu, nghỉ chính sách tinh giản biên chế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh. Tính từ thời điểm 30/6/2022 đến nay, đã thực hiện cắt giảm 501 biên chế gồm 19 công chức và 482 viên chức... 

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Có thể khẳng định, những kết quả nêu trên phản ánh đúng thực chất những nỗ lực, sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh ta. Trong đó, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Trung ương để đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Trên cơ sở những chủ trương, chính sách về công tác đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra, các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí số lượng cấp phó để đảm bảo số lượng cấp phó không vượt quá quy định; chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thường xuyên được rà soát, ban hành theo quy định của bộ, ngành Trung ương; các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp, kiện toàn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý đảm bảo chặt chẽ, sử dụng biên chế hiệu quả theo quy định. 

Thực tế cho thấy, việc tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ khó khăn và nhạy cảm vì liên quan tới yếu tố con người, đòi hỏi phải thận trọng, có sự chuẩn bị tốt về mặt chính sách; giải quyết hợp lý về chế độ, chính sách nhằm tạo sự đồng thuận về tư tưởng, tâm lý. Do đó, để thực hiện tốt hơn việc xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong thời gian tới các cấp, các ngành trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo của cấp ủy các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các chính sách, mục tiêu về tinh giản biên chế theo quy định; gắn với sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch, lộ trình đã phê duyệt. Thường xuyên rà soát, kiến nghị với cấp có thẩm quyền điều chỉnh cơ chế, chính sách về tinh giản biên chế để kịp thời động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sức khỏe yếu, năng lực hạn chế nghỉ tinh giản biên chế. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục những mặt còn tồn tại trong thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nguồn: Báo Ninh Bình.

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1111622

Trực tuyến: 15

Hôm nay: 497