Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Văn bản của Huyện

ke-hoach-san-xuat-vu-dong-xuan-2020-2021
ke-hoach-san-xuat-nuoi-trong-thuy-san-nam-2021
kh-tuyen-truyen-chao-mung-ky-niem-46-nam-ngay-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-3041975-3042021-va-cac-ngay-ky-niem-lon-trong-thang-52021
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-luu-phuong
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-thi-tran-phat-diem
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-thuong-kiem
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-kim-chinh
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-dong-huong
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-quang-thien
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-nhu-hoa
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-hung-tien
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-an-hoa-xa-kim-dinh
qd-ve-viec-phe-chuan-khu-vuc-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-xa-hoi-ninh-chat-binh
ke-hoach-trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ung-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2021-huyen-kim-son
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-dao-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-huyen-kim-son
ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-huyen-kim-son
ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-phat-trien-cac-dich-vu-do-thi-thong-minh-huyen-kim-son-nam-2019
ke-hoach-tiep-tuc-thuc-hien-du-an-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-khong-co-te-nan-ma-tuy-giai-doan-2021-2025
ke-hoach-trong-cay-nam-2021-va-le-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-xuan-tan-suu-nam-2021
ke-hoach-mo-dot-cao-diem-giai-quyet-vi-pham-hanh-lang-an-toan-giao-thong-trat-tu-cong-cong-va-ve-sinh-moi-truong-tren-dia-ban-huyen
ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung-nam-2018