Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Tin tức trong Huyện

Trên 13 % tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng bộ huyện hiện có 72 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 25 Đảng bộ xã, thị trấn; 4 Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp; 43 chi bộ cơ sở với trên 8.100 đảng viên tham gia sinh hoạt. 

 

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong đảng góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh

 

Trong những năm qua, công tác tổ chức xây dựng đảng được Đảng bộ huyện triển khai đồng bộ và có nhiều đổi mới; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá cán bộ được quan tâm chú trọng. Đảng bộ huyện đã tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở các xã khó khăn, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; mối đoàn kết thống nhất trong Đảng ngày càng được tăng cường.

 

Do làm tốt công tác xây dựng đảng nên hàng năm thông qua việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đảng viên tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 13,2; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 73% số đảng viên được đánh giá. Đối với tổ chức cơ sở đảng tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 13%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 44%.

 

                                                                           Tiến Hải