Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Tin tức trong Huyện

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện “ Mục tiêu kép”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, bám sát nội dung Công điện 789/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện “Mục tiêu kép”. Ngày 09/6, UBND huyện Kim Sơn ban hành Công văn số 1187/UBND –YT gửi Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã, thị trấn tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ:

 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện “mục tiêu kép” của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm “chống dịch như chống giặc”, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 không” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ.

 

Trung tâm Y tế huyện triển khai thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người tham gia vận tải hàng hóa, vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch, sản xuất kinh doanh và người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

 

UBND các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển khai thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực theo quy định

 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực, địa phương phụ trách.

PV