Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Hành chính công

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

TGQĐ hồ sơ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kết quả

1

000.43.24.H42-201231-0042

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 16:55:06

ĐINH THỊ LOAN(PHẠM THỊ HƯƠNG)

240 giờ làm việc

19/02/2021 16:55:06

13/01/2021 15:52:11

2

000.43.24.H42-201231-0041

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 16:29:11

VŨ VĂN HÒA(ĐỖ THỊ LIÊN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 16:29:11

13/01/2021 15:52:14

3

000.43.24.H42-201231-0040

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 16:26:13

PHẠM QUỐC HƯNG(ĐỖ THỊ LIÊN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 16:26:13

13/01/2021 15:52:18

4

000.43.24.H42-201231-0039

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 16:22:35

TRẦN TRUNG HÀO(ĐỖ THỊ LIÊN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 16:22:35

13/01/2021 15:52:21

5

000.43.24.H42-201231-0038

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 16:20:45

PHẠM THÚC ĐỊNH(ĐỖ THỊ LIÊN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 16:20:45

13/01/2021 15:52:24

6

000.43.24.H42-201231-0037

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 16:18:28

TRẦN TRUNG HÀO(ĐỖ THỊ LIÊN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 16:18:28

13/01/2021 15:52:24

7

000.43.24.H42-201231-0036

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 15:57:58

PHẠM ĐÌNH THÌN(PHẠM ĐÌNH THÌN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 15:57:58

25/01/2021 08:13:33

8

000.43.24.H42-201231-0035

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 15:55:33

PHẠM ĐÌNH THÌN(PHẠM ĐÌNH THÌN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 15:55:33

25/01/2021 08:13:34

9

000.43.24.H42-201231-0034

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 15:52:29

PHẠM ĐÌNH THÌN(PHẠM ĐÌNH THÌN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 15:52:29

25/01/2021 08:13:35

10

000.43.24.H42-201231-0033

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 15:49:58

PHẠM ĐÌNH THÌN(PHẠM ĐÌNH THÌN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 15:49:58

25/01/2021 08:13:35

11

000.43.24.H42-201231-0032

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 15:46:44

NGÔ VĂN QUỐC(PHẠM ĐÌNH THÌN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 15:46:44

25/01/2021 08:13:36

12

000.43.24.H42-201231-0031

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/12/2020 15:44:33

PHẠM QUỐC TIẾN

24 giờ làm việc

06/01/2021 15:44:33

31/12/2020 16:36:18

13

000.43.24.H42-201231-0030

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 15:38:12

PHẠM TRƯỜNG GIANG TRẦN THỊ GIANG (TRẦN THỊ DỊU)

240 giờ làm việc

19/02/2021 15:38:12

25/01/2021 08:13:51

14

000.43.24.H42-201231-0029

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 15:34:04

HÀ MẠNH TUYẾN(TRẦN THỊ DỊU)

240 giờ làm việc

19/02/2021 15:34:04

25/01/2021 08:13:52

15

000.43.24.H42-201231-0028

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 15:31:38

TRẦN QUÝ KHANG(TRẦN THỊ DỊU)

240 giờ làm việc

19/02/2021 15:31:38

25/01/2021 08:13:53

16

000.43.24.H42-201231-0027

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/12/2020 15:31:09

ĐINH VĂN THĂNG

24 giờ làm việc

06/01/2021 15:31:09

31/12/2020 16:36:19

17

000.43.24.H42-201231-0026

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 15:25:55

LÊ VĂN HUY(VŨ MINH THỰC)

240 giờ làm việc

19/02/2021 15:25:55

13/01/2021 15:54:08

18

000.43.24.H42-201231-0025

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/12/2020 15:20:35

TRẦN VĂN TIẾN(NGUYỄN THỊ HỒNG NINH)

80 giờ làm việc

15/01/2021 15:20:35

04/01/2021 11:04:03

19

000.43.24.H42-201231-0024

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/12/2020 15:16:29

PHAN THỊ CẬY(TRẦN VĂN CHUYỂN)

80 giờ làm việc

15/01/2021 15:16:29

04/01/2021 11:04:04

20

000.43.24.H42-201231-0023

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/12/2020 15:08:43

TRẦN THỊ ƯỚC(PHẠM THỊ MỌI)

80 giờ làm việc

15/01/2021 15:08:43

04/01/2021 11:04:09

21

000.43.24.H42-201231-0022

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/12/2020 15:02:46

NGUYỄN VĂN LỰC(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

15/01/2021 15:02:46

04/01/2021 11:04:11

22

000.43.24.H42-201231-0021

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/12/2020 14:55:41

NGUYỄN VĂN LỤC(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

15/01/2021 14:55:41

04/01/2021 11:04:12

23

000.43.24.H42-201231-0020

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/12/2020 14:51:59

VŨ VĂN DU(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

15/01/2021 14:51:59

04/01/2021 11:04:13

24

000.43.24.H42-201231-0019

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/12/2020 14:49:24

TRỊNH NGỌC HIỀN(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

15/01/2021 14:49:24

04/01/2021 11:04:13

25

000.43.24.H42-201231-0018

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 14:32:36

PHẠM ĐỒNG HƯỚNG(NGUYỄN THỊ LÀNH)

240 giờ làm việc

19/02/2021 14:32:36

25/01/2021 08:13:53

26

000.43.24.H42-201231-0017

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/12/2020 13:42:25

NGUYỄN TỬ PHƯƠNG

80 giờ làm việc

15/01/2021 13:42:25

04/01/2021 11:04:14

27

000.43.24.H42-201231-0016

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 11:13:08

PHẠM ĐĂNG KHÔI(NGUYỄN VĂN TUYỂN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 11:13:08

13/01/2021 15:54:11

28

000.43.24.H42-201231-0015

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 11:10:42

NGUYỄN VĂN TUYỂN(NGUYỄN VĂN TUYỂN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 11:10:42

13/01/2021 15:54:13

29

000.43.24.H42-201231-0014

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 11:08:25

VŨ XUÂN THÁI(NGUYỄN VĂN TUYỂN

240 giờ làm việc

19/02/2021 11:08:25

13/01/2021 15:54:14

30

000.43.24.H42-201231-0013

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 10:47:23

TRẦN XUÂN VIỆT(NGUYỄN CHÍ KIÊN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 10:47:23

25/01/2021 08:13:54

31

000.43.24.H42-201231-0012

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 10:43:57

NGUYỄN ĐỨC MẠNH(NGUYỄN CHÍ KIÊN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 10:43:57

25/01/2021 08:13:54

32

000.43.24.H42-201231-0011

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 10:29:49

NGUYỄN XUÂN PHỤNG(NGUYỄN MẠNH TOÀN)

240 giờ làm việc

19/02/2021 10:29:49

13/01/2021 15:54:14

33

000.43.24.H42-201231-0010

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 09:51:30

TRẦN TUẤN ANH(TRẦN VĂN ĐÁ)

240 giờ làm việc

19/02/2021 09:51:30

25/01/2021 08:13:55

34

000.43.24.H42-201231-0009

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 09:47:45

TRẦN QUÝ KHANG(TRẦN VĂN ĐÁ)

240 giờ làm việc

19/02/2021 09:47:45

25/01/2021 08:13:56

35

000.43.24.H42-201231-0008

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 09:43:57

PHẠM VĂN THẮNG(TRẦN VĂN ĐÁ)

240 giờ làm việc

19/02/2021 09:43:57

25/01/2021 08:13:56

36

000.43.24.H42-201231-0007

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 09:40:31

NGUYỄN VĂN KHIẾT(TRẦN VĂN ĐÁ)

240 giờ làm việc

19/02/2021 09:40:31

25/01/2021 08:13:57

37

000.43.24.H42-201231-0006

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 09:37:27

NGUYỄN VĂN QUANG(TRẦN VĂN ĐÁ)

240 giờ làm việc

19/02/2021 09:37:27

25/01/2021 08:14:14

38

000.43.24.H42-201231-0005

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 09:34:04

NGUYỄN VĂN QUANG(TRẦN VĂN ĐÁ)

240 giờ làm việc

19/02/2021 09:34:04

25/01/2021 08:14:15

39

000.43.24.H42-201231-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/12/2020 09:13:15

TRẦN BÁ KẾ

80 giờ làm việc

15/01/2021 09:13:15

04/01/2021 11:04:16

40

000.43.24.H42-201231-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/12/2020 09:08:10

HOÀNG VĂN ĐOAN(HOÀNG VĂN LƯỚI)

80 giờ làm việc

15/01/2021 09:08:10

04/01/2021 11:04:17

41

000.43.24.H42-201231-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/12/2020 09:01:20

NGUYỄN THÀNH TRUNG

80 giờ làm việc

15/01/2021 09:01:20

04/01/2021 11:04:40

42

000.43.24.H42-201231-0001

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/12/2020 08:50:31

VŨ THỊ PHƯƠNG(TRẦN THỊ CHÚC)

240 giờ làm việc

19/02/2021 08:50:31

25/01/2021 08:14:15

43

000.43.24.H42-200831-0041

Cải chính ngày tháng năm sinh của người cha

31/08/2020 17:03:01

BÙI THỊ KIM NGÂN

24 giờ làm việc

04/09/2020 17:00:00

01/09/2020 08:07:06

44

000.43.24.H42-200831-0040

Cải chính ngày tháng năm sinh của người mẹ

31/08/2020 16:59:27

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:59:27

01/09/2020 08:07:41

45

000.43.24.H42-200831-0039

Cải chính chữ đệm cảu người mẹ

31/08/2020 16:55:36

ĐÀM HOÀNG PHƯƠNG THẢO

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:55:36

01/09/2020 08:07:42

46

000.43.24.H42-200831-0038

Cải chính năm sinh của người mẹ

31/08/2020 16:54:18

TRẦN THỊ THỦY NGÂN

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:54:18

01/09/2020 08:07:43

47

000.43.24.H42-200831-0037

Cải chính năm sinh của người mẹ

31/08/2020 16:53:07

TRẦN THỊ THU THỦY

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:53:07

01/09/2020 08:07:41

48

000.43.24.H42-200831-0036

Cải chính năm sinh của người mẹ,cha

31/08/2020 16:51:55

PHẠM VĂN HUY

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:51:55

01/09/2020 08:07:43

49

000.43.24.H42-200831-0035

cải chính ngày tháng năm sinh của người cha

31/08/2020 16:49:12

TRẦN THỊ TÚ ANH

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:49:12

01/09/2020 08:07:42

50

000.43.24.H42-200831-0034

Cải chính chữ đệm của người mẹ

31/08/2020 16:43:30

NINH NGỌC TUẤN

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:43:30

01/09/2020 08:07:42

51

000.43.24.H42-200831-0033

Cải chính chữ đệm của người mẹ

31/08/2020 16:41:10

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:41:10

01/09/2020 08:07:42

52

000.43.24.H42-200831-0032

Cải chính năm sinh của người mẹ

31/08/2020 16:39:30

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:39:30

01/09/2020 08:07:44

53

000.43.24.H42-200831-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/08/2020 16:39:11

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:39:11

03/09/2020 08:27:10

54

000.43.24.H42-200831-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/08/2020 16:38:52

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:38:52

03/09/2020 08:27:11

55

000.43.24.H42-200831-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/08/2020 16:38:36

NGUYỄN VĂN QUÝ

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:38:36

03/09/2020 08:27:11

56

000.43.24.H42-200831-0031

Cải chính năm sinh của người cha

31/08/2020 16:38:24

VŨ THỊ VÂN ANH

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:38:24

01/09/2020 08:07:44

57

000.43.24.H42-200831-0030

Cải chính quê quán của bản thân

31/08/2020 16:36:40

TRẦN KHÁNH LINH

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:36:40

01/09/2020 08:07:44

58

000.43.24.H42-200831-0029

cải chính năm sinh của người mẹ

31/08/2020 16:35:27

LƯU MINH ĐỨC

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:35:27

01/09/2020 08:07:45

59

000.43.24.H42-200831-0028

cải chính năm sinh của người mẹ

31/08/2020 16:34:24

LƯU THỊ THANH HÀ

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:34:24

01/09/2020 08:07:45

60

000.43.24.H42-200831-0027

Cải chính chữ đệm và tháng sinh của người cha

31/08/2020 16:33:09

LÊ HOÀNG DUNG

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:33:09

01/09/2020 08:07:46

61

000.43.24.H42-200831-0026

Cải chính quê quán của bản thân

31/08/2020 16:31:39

NGUYỄN THỊ HƯƠNG MAI

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:31:39

01/09/2020 08:07:45

62

000.43.24.H42-200831-0025

Cải chính chữ đệm của người mẹ

31/08/2020 16:30:29

TRẦN ĐỨC MẠNH

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:30:29

01/09/2020 08:07:46

63

000.43.24.H42-200831-0024

cải chính năm sinh của bản thân; năm sinh và chữ đệm của người cha; năm sinh của người mẹ

31/08/2020 16:29:17

NGUYỄN THỊ LAN

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:29:17

01/09/2020 08:08:00

64

000.43.24.H42-200831-0023

Cải chính năm sinh của bản thân

31/08/2020 16:27:41

NGUYỄN VĂN CHIẾN

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:27:41

01/09/2020 08:07:46

65

000.43.24.H42-200831-0022

Cải chính năm sinh của người mẹ

31/08/2020 16:26:03

TRẦN MINH QUANG

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:26:03

01/09/2020 08:07:47

66

000.43.24.H42-200831-0021

Cải chính năm sinh của người cha

31/08/2020 16:24:35

TRẦN VĂN ĐỒNG

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:24:35

01/09/2020 08:08:00

67

000.43.24.H42-200831-0020

Cải chính quê quán của bản thân

31/08/2020 16:23:30

ĐÀON VĂN LONG

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:23:30

01/09/2020 08:07:47

68

000.43.24.H42-200831-0019

Cải chính quê quán của bản thân và chữ đệm của người cha

31/08/2020 16:22:19

ĐẶNG ANH VŨ

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:22:19

01/09/2020 08:08:01

69

000.43.24.H42-200831-0018

cải chính chữ đệm và năm sinh của người cha, ngày sinh của người mẹ

31/08/2020 16:20:41

PHẠM TIẾN DŨNG

24 giờ làm việc

04/09/2020 16:20:41

01/09/2020 08:07:47

70

000.43.24.H42-200831-0017

CẢI CHÍNH CHỮ ĐỆM CỦA NGƯỜI CHA

31/08/2020 16:18:54

LÊ THỊ PHAN GIANG

48 giờ làm việc

09/09/2020 16:18:54

09/09/2020 08:04:02

71

000.43.24.H42-200831-0016

CẢI CHÍNH QUÊ QUÁN CỦA BẢN THÂN

31/08/2020 16:17:29

PHẠM THÀNH ĐẠT

48 giờ làm việc

09/09/2020 16:17:29

09/09/2020 08:04:02

72

000.43.24.H42-200831-0015

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/08/2020 15:34:58

VŨ VĂN THÀNH(NGUYỄN VĂN HƯỞNG)

80 giờ làm việc

15/09/2020 15:34:58

03/09/2020 08:08:51

73

000.43.24.H42-200831-0014

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/08/2020 15:32:24

TRẦN THỊ TUẤT(TRẦN THỊ HUỆ)

80 giờ làm việc

15/09/2020 15:32:24

03/09/2020 08:08:52

74

000.43.24.H42-200831-0013

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/08/2020 15:29:17

NGUYỄN VĂN NHẪN(TRẦN THỊ HUÊ)

80 giờ làm việc

15/09/2020 15:29:17

03/09/2020 08:08:52

75

000.43.24.H42-200831-0012

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/08/2020 15:23:27

TRẦN VĂN KHUÊ(TRƯƠNG VĂN BẢY)

80 giờ làm việc

15/09/2020 15:23:27

03/09/2020 08:08:53

76

000.43.24.H42-200831-0011

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/08/2020 15:18:28

NGUYỄN VĂN QUYỀN(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

15/09/2020 15:18:28

03/09/2020 08:08:53

77

000.43.24.H42-200831-0010

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/08/2020 15:16:44

MAI VĂN HIẾU(VŨ MINH THỰC)

80 giờ làm việc

15/09/2020 15:16:44

03/09/2020 08:08:53

78

000.43.24.H42-200831-0008

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/08/2020 15:14:15

MAI VĂN HIẾU(VŨ MINH THỰC)

80 giờ làm việc

15/09/2020 15:14:15

03/09/2020 08:08:53

79

000.43.24.H42-200831-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/08/2020 09:26:42

NGUYỄN VĂN TRUNG(LÊ VĂN QUYẾN)

80 giờ làm việc

15/09/2020 09:26:42

03/09/2020 08:08:54

80

000.43.24.H42-200831-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/08/2020 09:24:23

NGÔ THỊ ĐÀO(TRẦN THỊ LÝ)

80 giờ làm việc

15/09/2020 09:24:23

03/09/2020 08:08:54

81

000.43.24.H42-200831-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/08/2020 09:21:20

NGUYỄN VĂN THỊNH(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

15/09/2020 09:21:20

03/09/2020 08:08:55

82

000.43.24.H42-200831-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/08/2020 09:18:22

ĐỖ XUÂN TUYẾN(COA LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

15/09/2020 09:18:22

03/09/2020 08:08:54

83

000.43.24.H42-200831-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

31/08/2020 09:07:38

PHẠM THỊ THƠM(TẠ THỊ XUYẾN)

80 giờ làm việc

15/09/2020 09:07:38

03/09/2020 08:08:55

84

000.43.24.H42-201230-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/12/2020 16:23:17

ĐINH THỊ NGA

24 giờ làm việc

05/01/2021 16:23:17

30/12/2020 17:09:16

85

000.43.24.H42-201230-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/12/2020 14:57:35

TRẦN VĂN ĐÔNG

24 giờ làm việc

05/01/2021 14:57:35

30/12/2020 15:27:14

86

000.43.24.H42-201230-0003

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

30/12/2020 10:15:04

PHẠM VĂN BẰNG(TRẦN THỊ HỒNG)

240 giờ làm việc

18/02/2021 10:15:04

13/01/2021 15:54:19

87

000.43.24.H42-201230-0002

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

30/12/2020 10:02:01

PHẠM VĂN BẰNG(TRẦN THỊ HỒNG)

240 giờ làm việc

18/02/2021 10:02:01

13/01/2021 15:54:22

88

000.43.24.H42-201230-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/12/2020 09:10:03

PHẠM VĂN KHANH

24 giờ làm việc

05/01/2021 09:10:03

30/12/2020 14:31:27

89

000.43.24.H42-201130-0021

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

30/11/2020 16:56:08

HOÀNG THỊ HUỆ(LÊ THỊ THU HÀ)

240 giờ làm việc

12/01/2021 16:56:08

21/12/2020 09:24:13

90

000.43.24.H42-201130-0020

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

30/11/2020 15:47:56

VŨ THANH TÙNG(TRẦN THỊ DỊU)

240 giờ làm việc

12/01/2021 15:47:56

17/12/2020 14:52:09

91

000.43.24.H42-201130-0019

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 15:36:58

NGUYỄN VĂN HẢI(NGUYỄN HỒNG PHONG)

80 giờ làm việc

14/12/2020 15:36:58

03/12/2020 09:06:58

92

000.43.24.H42-201130-0018

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 15:30:33

TRẦN DUY KHÁNH

80 giờ làm việc

14/12/2020 15:30:33

03/12/2020 09:06:59

93

000.43.24.H42-201130-0017

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 15:27:00

TRẦN DUY KHÁNH

80 giờ làm việc

14/12/2020 15:27:00

03/12/2020 09:06:59

94

000.43.24.H42-201130-0016

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 15:24:25

TRẦN DUY KHÁNH

80 giờ làm việc

14/12/2020 15:24:25

03/12/2020 09:07:00

95

000.43.24.H42-201130-0015

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 11:55:34

TRẦN VĂN SINH(TRẦN VĂN ĐỊNH)

80 giờ làm việc

14/12/2020 11:55:34

03/12/2020 09:07:01

96

000.43.24.H42-201130-0014

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 11:51:32

LÊ VĂN THỨC(TRẦN THỊ DỊU)

80 giờ làm việc

14/12/2020 11:51:32

03/12/2020 09:07:01

97

000.43.24.H42-201130-0013

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 11:47:55

VŨ VĂN NGỌ(TRẦN THỊ SOI)

80 giờ làm việc

14/12/2020 11:47:55

03/12/2020 09:07:02

98

000.43.24.H42-201130-0012

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 11:45:00

TRẦN MINH ĐOÀN(TRẦN THỊ SOI)

80 giờ làm việc

14/12/2020 11:45:00

03/12/2020 09:07:03

99

000.43.24.H42-201130-0011

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 11:42:11

TRẦN VĂN VIỆT(LƯU THỊ PHƯƠNG THANH)

80 giờ làm việc

14/12/2020 11:42:11

03/12/2020 09:07:03

100

000.43.24.H42-201130-0010

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 11:38:54

TRẦN VĂN ĐĨNH(HOÀNG VĂN CHÍ)

80 giờ làm việc

14/12/2020 11:38:54

03/12/2020 09:07:04

101

000.43.24.H42-201130-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 10:25:13

PHAN THỊ SÂM(TRIỆU VĂN HUYỀN)

80 giờ làm việc

14/12/2020 10:25:13

03/12/2020 09:07:26

102

000.43.24.H42-201130-0008

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 09:32:40

VŨ TIẾN ĐỨC(PHẠM THỊ YẾN)

80 giờ làm việc

14/12/2020 09:32:40

03/12/2020 09:07:27

103

000.43.24.H42-201130-0007

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 09:23:41

TRẦN NGỌC MINH(HÀ THỊ PHƯƠNG)

80 giờ làm việc

14/12/2020 09:23:41

03/12/2020 09:07:28

104

000.43.24.H42-201130-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 08:59:04

TRƯƠNG THỊ LÀ(TRƯƠNG THỊ LÀ)

80 giờ làm việc

14/12/2020 08:59:04

03/12/2020 09:07:28

105

000.43.24.H42-201130-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 08:56:21

PHẠM VĂN ĐẢN(PHẠM NGỌC TUÂN)

80 giờ làm việc

14/12/2020 08:56:21

03/12/2020 09:07:29

106

000.43.24.H42-201130-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 07:55:27

NGUYỄN VĂN NGUYÊN(TRƯƠNG VĂN BẨY)

80 giờ làm việc

14/12/2020 07:55:27

03/12/2020 09:07:29

107

000.43.24.H42-201130-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 07:52:29

PHẠM THỊ NỤ(TRẦN THỊ DỊU)

80 giờ làm việc

14/12/2020 07:52:29

03/12/2020 09:07:30

108

000.43.24.H42-201130-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 07:49:52

NGUYỄN VĂN THIỆU(TRẦN THỊ DỊU)

80 giờ làm việc

14/12/2020 07:49:52

03/12/2020 09:07:31

109

000.43.24.H42-201130-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/11/2020 07:46:14

PHAN VĂN LÀO(PHẠM THỊ THƠM)

80 giờ làm việc

14/12/2020 07:46:14

03/12/2020 09:07:31

110

000.43.24.H42-201030-0012

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

30/10/2020 15:56:39

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

24 giờ làm việc

04/11/2020 15:56:39

02/11/2020 07:54:59

111

000.43.24.H42-201030-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/10/2020 15:51:17

NGUYỄN VĂN MONG

24 giờ làm việc

04/11/2020 15:51:17

02/11/2020 07:55:00

112

000.43.24.H42-201030-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/10/2020 15:45:57

TRẦN ĐĂNG NINH

24 giờ làm việc

04/11/2020 15:45:57

02/11/2020 07:55:01

113

000.43.24.H42-201030-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/10/2020 14:45:19

HOÀNG ĐỨC PHƯƠNG

24 giờ làm việc

04/11/2020 14:45:19

02/11/2020 07:55:01

114

000.43.24.H42-201030-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/10/2020 11:20:49

VŨ VĂN CẢNH

24 giờ làm việc

04/11/2020 11:20:49

02/11/2020 07:55:02

115

000.43.24.H42-201030-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/10/2020 11:19:14

TRẦN VĂN TIẾN

24 giờ làm việc

04/11/2020 11:19:14

02/11/2020 07:55:02

116

000.43.24.H42-201030-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/10/2020 11:17:51

NGUYỄN VĂN THIỆU

24 giờ làm việc

04/11/2020 11:17:51

02/11/2020 07:55:03

117

000.43.24.H42-201030-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/10/2020 09:42:54

PHẠM VĂN THANH

24 giờ làm việc

04/11/2020 09:42:54

02/11/2020 07:55:04

118

000.43.24.H42-201030-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/10/2020 09:22:22

PHẠM VĂN SANG

24 giờ làm việc

04/11/2020 09:22:22

02/11/2020 07:55:04

119

000.43.24.H42-201030-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/10/2020 09:16:32

PHẠM THỊ TUYẾT

24 giờ làm việc

04/11/2020 09:16:32

02/11/2020 07:55:05

120

000.43.24.H42-201030-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/10/2020 08:30:41

PHẠM THỊ HƯƠNG

24 giờ làm việc

04/11/2020 08:30:41

02/11/2020 07:55:05

121

000.43.24.H42-201030-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/10/2020 08:29:51

VŨ VĂN ĐÔNG

24 giờ làm việc

04/11/2020 08:29:51

02/11/2020 07:55:06

122

000.43.24.H42-201229-0019

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/12/2020 16:00:32

TRẦN THỊ THỦY TIÊN

24 giờ làm việc

04/01/2021 16:00:32

29/12/2020 17:09:04

123

000.43.24.H42-201229-0018

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/12/2020 15:58:42

VƯƠNG XUÂN CHIẾN

24 giờ làm việc

04/01/2021 15:58:42

29/12/2020 17:09:05

124

000.43.24.H42-201229-0017

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

29/12/2020 15:39:43

NGUYỄN VĂN CHƯỚC(VŨ THÀNH LẬP)

240 giờ làm việc

17/02/2021 15:39:43

13/01/2021 15:54:23

125

000.43.24.H42-201229-0016

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

29/12/2020 15:28:07

PHẠM TUẤN HẢI

240 giờ làm việc

17/02/2021 15:28:07

13/01/2021 15:56:09

126

000.43.24.H42-201229-0015

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

29/12/2020 15:25:12

PHẠM TUẤN HẢI

240 giờ làm việc

17/02/2021 15:25:12

13/01/2021 15:56:10

127

000.43.24.H42-201229-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/12/2020 15:13:42

DƯƠNG THỊ THÙY

24 giờ làm việc

04/01/2021 15:13:42

29/12/2020 17:09:06

128

000.43.24.H42-201229-0013

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

29/12/2020 11:36:10

PHẠM QUANG HƯNG(NGUYỄN THỊ THÚY)

240 giờ làm việc

17/02/2021 11:36:10

13/01/2021 15:56:11

129

000.43.24.H42-201229-0012

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

29/12/2020 11:33:44

PHAN THỊ HẢI YẾN(NGUYỄN THỊ THÚY)

240 giờ làm việc

17/02/2021 11:33:44

13/01/2021 15:56:14

130

000.43.24.H42-201229-0011

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

29/12/2020 11:31:48

TRẦN VĂN LỨC(NGUYỄN THỊ THÚY)

240 giờ làm việc

17/02/2021 11:31:48

13/01/2021 15:56:15

131

000.43.24.H42-201229-0010

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

29/12/2020 11:29:04

TRẦN ĐỨC HUỲNH(NGUYỄN THỊ THÚY)

240 giờ làm việc

17/02/2021 11:29:04

13/01/2021 15:56:16

132

000.43.24.H42-201229-0009

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

29/12/2020 11:26:21

NGUYỄN THỊ NHÂN(ĐẶNG ĐỨC HẢI)

240 giờ làm việc

17/02/2021 11:26:21

25/01/2021 08:14:16

133

000.43.24.H42-201229-0008

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

29/12/2020 11:23:55

ĐẶNG VĂN ĐỨC(PHẠM TUẤN HẢI)

240 giờ làm việc

17/02/2021 11:23:55

13/01/2021 15:56:18

134

000.43.24.H42-201229-0007

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

29/12/2020 10:39:28

NGUYỄN VĂN ĐÔ

0 ngày làm việc

 

29/12/2020 17:09:09

135

000.43.24.H42-201229-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/12/2020 10:35:03

TRẦN THỊ THÙY DUNG

24 giờ làm việc

04/01/2021 10:35:03

29/12/2020 17:09:12

136

000.43.24.H42-201229-0005

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

29/12/2020 10:31:13

PHAN THỊ NHÀI

24 giờ làm việc

04/01/2021 10:31:13

29/12/2020 17:09:13

137

000.43.24.H42-201229-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/12/2020 10:20:43

NGUYỄN TRUNG HIẾU

24 giờ làm việc

04/01/2021 10:20:43

29/12/2020 17:09:18

138

000.43.24.H42-201229-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/12/2020 10:18:26

BÙI THỊ CHIÊN

24 giờ làm việc

04/01/2021 10:18:26

29/12/2020 17:09:20

139

000.43.24.H42-201229-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/12/2020 10:14:20

PHẠM THỊ THANH NHÀI

24 giờ làm việc

04/01/2021 10:14:20

29/12/2020 17:09:25

140

000.43.24.H42-201229-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/12/2020 10:11:30

NGUYỄN THỊ SÁNG

24 giờ làm việc

04/01/2021 10:11:30

29/12/2020 17:09:25

141

000.43.24.H42-201029-0034

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 16:52:11

TRẦN VĂN MẤN(TRIỆU VĂN HUYỀN)

80 giờ làm việc

12/11/2020 16:52:11

02/11/2020 07:54:08

142

000.43.24.H42-201029-0033

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 11:15:48

ĐỖ VĂN QUÂN(TRẦN THỊ SOI)

80 giờ làm việc

12/11/2020 11:15:48

29/10/2020 16:53:16

143

000.43.24.H42-201029-0032

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 11:13:01

TRẦN THỊ THANH(TRẦN THỊ SOI)

80 giờ làm việc

12/11/2020 11:13:01

29/10/2020 16:53:17

144

000.43.24.H42-201029-0031

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 11:09:42

NGUYỄN THỊ UYỂN(TRẦN THỊ SOI)

80 giờ làm việc

12/11/2020 11:09:42

29/10/2020 16:53:17

145

000.43.24.H42-201029-0030

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 11:06:22

BÙI VĂN THANH(NGUYỄN MẠNH TOÀN)

80 giờ làm việc

12/11/2020 11:06:22

29/10/2020 16:53:18

146

000.43.24.H42-201029-0029

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 11:03:23

PHẠM THỊ MUỘN(NGUYỄN VĂN HẢI)

80 giờ làm việc

12/11/2020 11:03:23

29/10/2020 16:53:18

147

000.43.24.H42-201029-0028

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 11:00:36

TRẦN VĂN THIÊN(VŨ MINH THỰC)

80 giờ làm việc

12/11/2020 11:00:36

29/10/2020 16:53:19

148

000.43.24.H42-201029-0027

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 10:57:46

NGUYỄN NGỌC NHẮC(PHẠM VĂN TỨ)

80 giờ làm việc

12/11/2020 10:57:46

29/10/2020 16:53:19

149

000.43.24.H42-201029-0026

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 10:55:50

NGUYỄN VĂN NHẮC(PHẠM VĂN TỨ)

80 giờ làm việc

12/11/2020 10:55:50

29/10/2020 16:53:20

150

000.43.24.H42-201029-0025

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 10:53:28

PHẠM VĂN PHÁN(PHẠM VĂN TỨ)

80 giờ làm việc

12/11/2020 10:53:28

29/10/2020 16:53:20

151

000.43.24.H42-201029-0024

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 10:50:52

ĐỖ VĂN NGỌC(PHẠM VĂN TỨ)

80 giờ làm việc

12/11/2020 10:50:52

29/10/2020 16:53:21

152

000.43.24.H42-201029-0023

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 10:47:22

NGUYỄN THÀNH ĐỒNG(NGUYỄN CAO KHÁNH)

80 giờ làm việc

12/11/2020 10:47:22

29/10/2020 16:53:21

153

000.43.24.H42-201029-0022

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 10:44:41

NGUYỄN VĂN CHI(NGUYỄN CAO KHÁNH)

80 giờ làm việc

12/11/2020 10:44:41

29/10/2020 16:53:22

154

000.43.24.H42-201029-0021

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 10:32:22

TRẦN VĂN THIỆN(VŨ VĂN LÂM)

80 giờ làm việc

12/11/2020 10:32:22

29/10/2020 16:53:22

155

000.43.24.H42-201029-0020

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 10:25:44

TRẦN ĐỨC VƯỢNG(TRẦN THỊ THÚY)

80 giờ làm việc

12/11/2020 10:25:44

29/10/2020 16:53:23

156

000.43.24.H42-201029-0019

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 10:18:51

VŨ VĂN BỔNG(PHAN VĂN TRANG)

80 giờ làm việc

12/11/2020 10:18:51

29/10/2020 16:53:23

157

000.43.24.H42-201029-0018

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 10:15:29

VŨ VĂN BỔNG(PHAN VĂN TRANG)

80 giờ làm việc

12/11/2020 10:15:29

29/10/2020 16:53:24

158

000.43.24.H42-201029-0017

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 10:06:37

BÙI NGỌC TÚ(DĐỖ THỊ LIÊN)

80 giờ làm việc

12/11/2020 10:06:37

29/10/2020 16:53:24

159

000.43.24.H42-201029-0016

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 10:02:46

PHẠM VĂN ĐÃNG(TRẦN THỊ DỊU)

80 giờ làm việc

12/11/2020 10:02:46

29/10/2020 16:53:25

160

000.43.24.H42-201029-0015

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 09:55:32

ĐỖ VĂN LỰC(NGUYỄN THỊ THÚY)

80 giờ làm việc

12/11/2020 09:55:32

29/10/2020 16:53:25

161

000.43.24.H42-201029-0014

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 09:51:17

TRẦN QUÂN(NGUYỄN THỊ THÚY)

80 giờ làm việc

12/11/2020 09:51:17

29/10/2020 16:53:26

162

000.43.24.H42-201029-0013

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 09:49:09

TRẦN MẠNH TẠC(LÊ THỊ THU HÀ)

80 giờ làm việc

12/11/2020 09:49:09

29/10/2020 16:54:42

163

000.43.24.H42-201029-0012

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 09:45:54

NGUYỄN QUYẾT THẮNG(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

12/11/2020 09:45:54

29/10/2020 16:54:43

164

000.43.24.H42-201029-0011

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 09:43:09

TRẦN THỊ OANH(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

12/11/2020 09:43:09

29/10/2020 16:54:43

165

000.43.24.H42-201029-0010

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 09:39:00

TRƯƠNG VĂN BÀO(NGUYỄN THỊ LAN ANH)

80 giờ làm việc

12/11/2020 09:39:00

29/10/2020 16:54:44

166

000.43.24.H42-201029-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 09:36:46

NGÔ THẾ SƠN(NGUYỄN THỊ LAN ANH)

80 giờ làm việc

12/11/2020 09:36:46

29/10/2020 16:54:44

167

000.43.24.H42-201029-0008

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 09:26:00

VŨ VĂN QUANG(VŨ VĂN HUY)

80 giờ làm việc

12/11/2020 09:26:00

29/10/2020 16:54:45

168

000.43.24.H42-201029-0007

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 09:22:56

VŨ VĂN PHONG(VŨ VĂN HUY)

80 giờ làm việc

12/11/2020 09:22:56

29/10/2020 16:54:45

169

000.43.24.H42-201029-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 09:13:13

VŨ VĂN NGỌC(VŨ THỊ PHƯƠNG)

80 giờ làm việc

12/11/2020 09:13:13

29/10/2020 16:54:46

170

000.43.24.H42-201029-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 08:59:12

NGUYỄN VĂN NHIÊN

80 giờ làm việc

12/11/2020 08:59:12

29/10/2020 16:54:47

171

000.43.24.H42-201029-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 08:54:04

NGÔ THẾ SƠN(NGUYỄN THỊ LAN ANH

80 giờ làm việc

12/11/2020 08:54:04

29/10/2020 16:54:47

172

000.43.24.H42-201029-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 08:49:54

TRƯƠNG VĂN BÀO(NGUYỄN THỊ LAN ANH)

80 giờ làm việc

12/11/2020 08:49:54

29/10/2020 16:54:48

173

000.43.24.H42-201029-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 08:46:45

TRẦN QUỐC HUY(TỐNG KHÁNH HẢI)

80 giờ làm việc

12/11/2020 08:46:45

29/10/2020 16:54:48

174

000.43.24.H42-201029-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/10/2020 08:24:34

PHAN VĂN LÃM(BÙI XUÂN THẠO)

80 giờ làm việc

12/11/2020 08:24:34

29/10/2020 16:54:49

175

000.43.24.H42-200929-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/09/2020 16:03:34

NGUYỄN THẾ HUYNH

24 giờ làm việc

02/10/2020 16:03:34

30/09/2020 08:00:38

176

000.43.24.H42-200929-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/09/2020 15:38:00

NGUYỄN THỊ TUYẾN

24 giờ làm việc

02/10/2020 15:38:00

30/09/2020 08:00:38

177

000.43.24.H42-200929-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/09/2020 10:33:49

NGUYỄN THỊ HIÊN

24 giờ làm việc

02/10/2020 10:33:49

30/09/2020 08:00:38

178

000.43.24.H42-200929-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/09/2020 10:26:23

ĐÀM SỸ HIẾU

24 giờ làm việc

02/10/2020 10:26:23

30/09/2020 08:00:39

179

000.43.24.H42-200929-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/09/2020 09:57:01

MAI TUẤN HIỆP

24 giờ làm việc

02/10/2020 09:57:01

30/09/2020 08:00:39

180

000.43.24.H42-200929-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/09/2020 08:51:40

NINH MINH CHÂU

24 giờ làm việc

02/10/2020 08:51:40

30/09/2020 08:00:39

181

000.43.24.H42-200929-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/09/2020 08:43:02

PHẠM THI LÊ MINH

24 giờ làm việc

02/10/2020 08:43:02

30/09/2020 08:00:40

182

000.43.24.H42-200929-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/09/2020 08:10:37

NGÔ VĂN CÔNG

24 giờ làm việc

02/10/2020 08:10:37

30/09/2020 08:00:40

183

000.43.24.H42-200929-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/09/2020 08:09:52

TRẦN THỊ HIỀN

24 giờ làm việc

02/10/2020 08:09:52

30/09/2020 08:00:40

184

000.43.24.H42-201228-0026

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 17:18:57

TRẦN VĂN TỨ(ĐẶNG THỊ KIM OANH)

240 giờ làm việc

09/02/2021 17:00:00

13/01/2021 15:56:19

185

000.43.24.H42-201228-0025

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/12/2020 16:59:27

PHẠM VĂN TIẾN(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

12/01/2021 16:59:27

30/12/2020 09:58:02

186

000.43.24.H42-201228-0024

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/12/2020 16:57:34

NGUYỄN VĂN TƯỜNG(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

12/01/2021 16:57:34

30/12/2020 09:58:03

187

000.43.24.H42-201228-0023

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/12/2020 16:51:31

NINH VĂN KỶ(ĐINH THỊ HUYỀN TRANG)

80 giờ làm việc

12/01/2021 16:51:31

30/12/2020 09:58:08

188

000.43.24.H42-201228-0022

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/12/2020 16:49:37

PHẠM VĂN ĐIÊNG(MAI VĂN QUANG)

80 giờ làm việc

12/01/2021 16:49:37

30/12/2020 09:58:09

189

000.43.24.H42-201228-0021

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/12/2020 16:41:24

PHẠM LINH GIANG(PHẠM THỊ HỒNG)

80 giờ làm việc

12/01/2021 16:41:24

30/12/2020 09:58:12

190

000.43.24.H42-201228-0020

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/12/2020 16:37:04

NGUYỄN NGỌC KIÊN(PHẠM VĂN TỨ)

80 giờ làm việc

12/01/2021 16:37:04

30/12/2020 09:58:13

191

000.43.24.H42-201228-0019

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

28/12/2020 16:01:59

ĐỖ NGỌC TẠ

0 ngày làm việc

 

29/12/2020 17:10:36

192

000.43.24.H42-201228-0018

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/12/2020 15:20:46

HOÀNG KHẮC TỬU

24 giờ làm việc

31/12/2020 15:20:46

29/12/2020 17:10:37

193

000.43.24.H42-201228-0017

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/12/2020 14:55:34

PHẠM MỸ TRÁNG(TRẦN THỊ SOI)

80 giờ làm việc

12/01/2021 14:55:34

30/12/2020 09:58:17

194

000.43.24.H42-201228-0016

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 14:37:48

LÊ VĂN TUẤN(NGUYỄN THỊ BÌNH)

240 giờ làm việc

09/02/2021 14:37:48

28/12/2020 17:02:04

195

000.43.24.H42-201228-0015

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/12/2020 14:14:15

LÃ VĂN THƠ(TRƯƠNG VĂN BẨY)

80 giờ làm việc

12/01/2021 14:14:15

30/12/2020 09:58:18

196

000.43.24.H42-201228-0014

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 14:11:50

ĐINH ĐỨC HẢI

240 giờ làm việc

09/02/2021 14:11:50

25/01/2021 08:14:17

197

000.43.24.H42-201228-0013

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 14:09:49

ĐINH ĐỨC HẢI

240 giờ làm việc

09/02/2021 14:09:49

25/01/2021 08:14:17

198

000.43.24.H42-201228-0012

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 14:06:21

ĐINH ĐỨC HẢI

240 giờ làm việc

09/02/2021 14:06:21

25/01/2021 08:14:18

199

000.43.24.H42-201228-0011

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 14:03:55

VŨ VĂN MINH(VŨ THÀNH LẬP)

240 giờ làm việc

09/02/2021 14:03:55

13/01/2021 15:59:14

200

000.43.24.H42-201228-0010

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 11:45:51

ĐINH VĂN CHÍNH

240 giờ làm việc

09/02/2021 11:45:51

25/01/2021 08:14:19

201

000.43.24.H42-201228-0009

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 11:43:53

BÙI VĂN HẠNH

240 giờ làm việc

09/02/2021 11:43:53

25/01/2021 08:14:20

202

000.43.24.H42-201228-0008

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 10:19:09

LÃ XUÂN TÍNH (PHẠM THU HÀ)

240 giờ làm việc

09/02/2021 10:19:09

13/01/2021 16:12:39

203

000.43.24.H42-201228-0007

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 10:16:55

NGUYỄN VĂN HÒA(TRẦN THỊ DỊU)

240 giờ làm việc

09/02/2021 10:16:55

25/01/2021 08:14:20

204

000.43.24.H42-201228-0006

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 10:14:38

HOÀNG THỊ LOAN(TRẦN THỊ DỊU)

240 giờ làm việc

09/02/2021 10:14:38

25/01/2021 08:14:44

205

000.43.24.H42-201228-0005

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 10:11:54

HOÀNG THỊ LOAN(TRẦN THỊ DỊU)

240 giờ làm việc

09/02/2021 10:11:54

25/01/2021 08:14:45

206

000.43.24.H42-201228-0004

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 10:00:03

PHẠM VĂN PHÚC(VŨ THỊ HOÀN)

240 giờ làm việc

09/02/2021 10:00:03

25/01/2021 08:14:45

207

000.43.24.H42-201228-0003

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 09:39:58

NGUYỄN VĂN HÀ(NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG)

240 giờ làm việc

09/02/2021 09:39:58

13/01/2021 18:05:55

208

000.43.24.H42-201228-0001

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/12/2020 08:58:36

TRẦN KHẮC ĐẠT(NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG)

240 giờ làm việc

09/02/2021 08:58:36

13/01/2021 15:59:15

209

000.43.24.H42-201028-0011

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Nguyễn Thị Sếnh

28/10/2020 15:55:58

TRẦN VĂN MĂNG

10 ngày làm việc

10/11/2020 17:00:00

11/11/2020 07:49:30

210

000.43.24.H42-201028-0010

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Mai Thị Hiệu

28/10/2020 15:54:06

TRẦN VĂN MĂNG

10 ngày làm việc

10/11/2020 17:00:00

11/11/2020 07:49:47

211

000.43.24.H42-201028-0009

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Trần Thị Thục

28/10/2020 15:52:40

BÙI HUYỀN TRANG

10 ngày làm việc

10/11/2020 17:00:00

11/11/2020 07:50:04

212

000.43.24.H42-201028-0008

Thực hiền trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Phạm Duy Thông

28/10/2020 15:50:54

BÙI HUYỀN TRANG

10 ngày làm việc

10/11/2020 17:00:00

11/11/2020 07:50:24

213

000.43.24.H42-201028-0007

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Vũ Văn Thấn

28/10/2020 15:49:00

NGUYỄN THỊ NHÀI

10 ngày làm việc

10/11/2020 17:00:00

11/11/2020 07:50:34

214

000.43.24.H42-201028-0006

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Phan Thị Nhung

28/10/2020 15:46:50

LẠI THỊ GIANG

10 ngày làm việc

10/11/2020 17:00:00

11/11/2020 07:50:49

215

000.43.24.H42-201028-0005

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Phạm Thị Bướm

28/10/2020 15:43:03

VŨ THỊ MỸ HẠNH

10 ngày làm việc

10/11/2020 17:00:00

11/11/2020 07:51:07

216

000.43.24.H42-201028-0004

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

28/10/2020 15:32:44

VŨ THỊ MỸ HẠNH

10 ngày làm việc

10/11/2020 17:00:00

11/11/2020 07:51:18

217

000.43.24.H42-201028-0003

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Hoàng Thị Phin

28/10/2020 15:30:59

TRẦN THỊ DUNG

10 ngày làm việc

10/11/2020 17:00:00

11/11/2020 07:51:32

218

000.43.24.H42-201028-0002

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Nguyễn Văn Cơ

28/10/2020 15:29:20

TRỊNH VĂN CÔNG

10 ngày làm việc

10/11/2020 17:00:00

11/11/2020 07:51:44

219

000.43.24.H42-201028-0001

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Trịnh Thị Hường

28/10/2020 15:26:40

TRẦN THỊ LÊ

10 ngày làm việc

10/11/2020 17:00:00

11/11/2020 07:52:25

220

000.43.24.H42-200928-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/09/2020 15:54:06

TRẦN QUANG UY(TRẦN QUANG UY)

80 giờ làm việc

12/10/2020 15:54:06

01/10/2020 09:30:21

221

000.43.24.H42-200928-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/09/2020 15:19:00

TRẦN VĂN HOÀN(TRƯƠNG VĂN BẨY)

80 giờ làm việc

12/10/2020 15:19:00

01/10/2020 09:30:22

222

000.43.24.H42-200928-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/09/2020 15:10:46

TRẦN VĂN LƯƠNG(TRẦN VĂN LƯƠNG)

80 giờ làm việc

12/10/2020 15:10:46

01/10/2020 09:30:22

223

000.43.24.H42-200928-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/09/2020 09:04:25

NGUYỄN VĂN PHAN(NGUYỄN QUANG VINH)

80 giờ làm việc

12/10/2020 09:04:25

01/10/2020 09:30:23

224

000.43.24.H42-200928-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/09/2020 08:25:20

TRẦN VĂN CỬ(TRẦN VĂN NAM)

80 giờ làm việc

12/10/2020 08:25:20

01/10/2020 09:30:23

225

000.43.24.H42-200828-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/08/2020 09:46:35

PHẠM VĂN ĐƯỜNG

24 giờ làm việc

03/09/2020 09:46:35

31/08/2020 15:17:00

226

000.43.24.H42-200828-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/08/2020 09:23:24

NGÔ VĂN ĐẠT

24 giờ làm việc

03/09/2020 09:23:24

31/08/2020 15:17:01

227

000.43.24.H42-200828-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/08/2020 08:56:08

ĐINH VĂN MINH

24 giờ làm việc

03/09/2020 08:56:08

31/08/2020 15:17:02

228

000.43.24.H42-200828-0010

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

28/08/2020 08:39:57

CAO VĂN KHẢI

24 giờ làm việc

03/09/2020 08:39:57

31/08/2020 15:17:02

229

000.43.24.H42-200828-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/08/2020 08:01:43

PHẠM VĂN LUẬT

24 giờ làm việc

03/09/2020 08:01:43

31/08/2020 15:17:02

230

000.43.24.H42-200828-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/08/2020 07:34:46

TRƯƠNG QUỐC PHONG

24 giờ làm việc

03/09/2020 07:34:46

31/08/2020 15:17:03

231

000.43.24.H42-200828-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/08/2020 07:31:29

MAI THỊ NHUẦN

24 giờ làm việc

03/09/2020 07:31:29

31/08/2020 15:17:03

232

000.43.24.H42-201127-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/11/2020 16:32:50

LÊ THỊ HỒNG MAI

24 giờ làm việc

02/12/2020 16:32:50

27/11/2020 17:09:26

233

000.43.24.H42-201127-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/11/2020 15:13:20

ĐỖ VĂN TUẤT

24 giờ làm việc

02/12/2020 15:13:20

27/11/2020 17:09:27

234

000.43.24.H42-201127-0011

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

27/11/2020 11:14:09

HÀ THỊ HẢI CHÂU(NINH THỊ THU)

240 giờ làm việc

11/01/2021 11:14:09

03/12/2020 15:21:59

235

000.43.24.H42-201127-0010

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

27/11/2020 11:12:21

TRẦN ĐÌNH HUY(NINH THỊ THU)

240 giờ làm việc

11/01/2021 11:12:21

03/12/2020 15:22:00

236

000.43.24.H42-201127-0009

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

27/11/2020 11:10:17

VŨ THỊ DUNG(NINH THỊ THU)

240 giờ làm việc

11/01/2021 11:10:17

03/12/2020 15:22:01

237

000.43.24.H42-201127-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/11/2020 10:00:54

BÙI VĂN THÀNH

24 giờ làm việc

02/12/2020 10:00:54

27/11/2020 17:09:28

238

000.43.24.H42-201127-0007

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

27/11/2020 09:46:32

TRẦN DUY KHÁNH

24 giờ làm việc

02/12/2020 09:46:32

27/11/2020 17:09:28

239

000.43.24.H42-201127-0006

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

27/11/2020 09:43:56

NGUYỄN XUÂN DÂN

24 giờ làm việc

02/12/2020 09:43:56

27/11/2020 17:09:29

240

000.43.24.H42-201127-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/11/2020 09:36:04

BÙI THU HIỀN

24 giờ làm việc

02/12/2020 09:36:04

27/11/2020 17:09:29

241

000.43.24.H42-201127-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/11/2020 09:28:40

ĐOÀN THỊ THẢO

24 giờ làm việc

02/12/2020 09:28:40

27/11/2020 17:09:30

242

000.43.24.H42-201127-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/11/2020 09:17:01

PHẠM VĂN NGỌ

24 giờ làm việc

02/12/2020 09:17:01

27/11/2020 17:09:31

243

000.43.24.H42-201127-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/11/2020 09:14:50

PHẠM VĂN KẾT

24 giờ làm việc

02/12/2020 09:14:50

27/11/2020 17:09:31

244

000.43.24.H42-201127-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/11/2020 09:08:20

VŨ QUỐC BẢNG

24 giờ làm việc

02/12/2020 09:08:20

27/11/2020 17:09:32

245

000.43.24.H42-201027-0012

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

27/10/2020 16:09:43

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

24 giờ làm việc

30/10/2020 16:09:43

28/10/2020 09:40:08

246

000.43.24.H42-201027-0011

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

27/10/2020 15:59:46

PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG

24 giờ làm việc

30/10/2020 15:59:46

28/10/2020 09:40:09

247

000.43.24.H42-201027-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/10/2020 15:00:39

VŨ THỊ THÚ

24 giờ làm việc

30/10/2020 15:00:39

28/10/2020 09:40:10

248

000.43.24.H42-201027-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/10/2020 14:59:09

NGUYỄN VĂN CẢNH

24 giờ làm việc

30/10/2020 14:59:09

28/10/2020 09:40:13

249

000.43.24.H42-201027-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/10/2020 14:52:20

PHẠM VĂN VI

24 giờ làm việc

30/10/2020 14:52:20

28/10/2020 09:40:14

250

000.43.24.H42-201027-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/10/2020 14:50:42

ĐINH THỊ THANH

24 giờ làm việc

30/10/2020 14:50:42

28/10/2020 09:40:16

251

000.43.24.H42-201027-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/10/2020 14:48:51

NGUYỄN VĂN HẠNH

24 giờ làm việc

30/10/2020 14:48:51

28/10/2020 09:40:17

252

000.43.24.H42-201027-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/10/2020 14:47:16

BÙI KIM TUYẾN

24 giờ làm việc

30/10/2020 14:47:16

28/10/2020 09:40:17

253

000.43.24.H42-201027-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/10/2020 14:44:56

ĐÀO TIẾN VIÊT

24 giờ làm việc

30/10/2020 14:44:56

28/10/2020 09:40:18

254

000.43.24.H42-201027-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/10/2020 14:43:01

HOÀNG THỊ XUÂN

24 giờ làm việc

30/10/2020 14:43:01

28/10/2020 09:40:19

255

000.43.24.H42-201027-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/10/2020 14:41:16

TRẦN VĂN CAO

24 giờ làm việc

30/10/2020 14:41:16

28/10/2020 09:40:20

256

000.43.24.H42-201027-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/10/2020 14:39:20

PHAN THỊ LỊCH

24 giờ làm việc

30/10/2020 14:39:20

28/10/2020 09:40:22

257

000.43.24.H42-200827-0018

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 16:13:07

PHẠM VĂN HẢI(TRẦN VĂN LIỆU)

80 giờ làm việc

11/09/2020 16:13:07

31/08/2020 08:09:53

258

000.43.24.H42-200827-0017

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 16:06:44

MAI VĂN QUYỀN(VŨ VĂN PHÁT)

80 giờ làm việc

11/09/2020 16:06:44

31/08/2020 09:15:10

259

000.43.24.H42-200827-0014

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 10:20:20

ĐỖ THỊ KHOA(NGUYỄN MẠNH TOÀN)

80 giờ làm việc

11/09/2020 10:20:20

31/08/2020 09:15:11

260

000.43.24.H42-200827-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/08/2020 09:56:40

TRẦN THỊ PHƯỢNG

24 giờ làm việc

01/09/2020 09:56:40

27/08/2020 16:11:02

261

000.43.24.H42-200827-0012

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 09:39:12

TRẦN VĂN HINH(TRẦN THỊ TÂM)

80 giờ làm việc

11/09/2020 09:39:12

31/08/2020 09:15:11

262

000.43.24.H42-200827-0011

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 09:37:30

NGUYỄN THỊ DƯƠNG(VŨ MINH THỰC)

80 giờ làm việc

11/09/2020 09:37:30

31/08/2020 09:15:12

263

000.43.24.H42-200827-0010

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 09:35:25

TRẦN VĂN HẢI(VŨ MINH THỰC)

80 giờ làm việc

11/09/2020 09:35:25

31/08/2020 09:15:12

264

000.43.24.H42-200827-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 09:32:56

ĐỖ VĂN HỶ(TRIỆU VĂN HUYỀN)

80 giờ làm việc

11/09/2020 09:32:56

31/08/2020 09:15:12

265

000.43.24.H42-200827-0008

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 09:30:27

TRẦN KIM NGỌC(NGUYỄN CAO KHÁNH)

80 giờ làm việc

11/09/2020 09:30:27

31/08/2020 09:15:13

266

000.43.24.H42-200827-0007

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 09:28:06

BÙI THỊ CÔNG(NGUYỄN THỊ THANH THỦY)

80 giờ làm việc

11/09/2020 09:28:06

31/08/2020 09:15:13

267

000.43.24.H42-200827-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 08:56:45

VŨ VĂN KHANH(NGUYỄN CAO KHÁNH)

80 giờ làm việc

11/09/2020 08:56:45

31/08/2020 09:15:14

268

000.43.24.H42-200827-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 08:47:45

NGUYỄN VĂN LIÊN(VŨ VIỆT THẮNG)

80 giờ làm việc

11/09/2020 08:47:45

31/08/2020 09:15:14

269

000.43.24.H42-200827-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 08:38:32

NGUYỄN VĂN KY(VŨ VIỆT THẮNG)

80 giờ làm việc

11/09/2020 08:38:32

31/08/2020 09:15:14

270

000.43.24.H42-200827-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 08:34:12

NGUYỄN VĂN THẢO(VŨ VĂN PHÁT)

80 giờ làm việc

11/09/2020 08:34:12

31/08/2020 09:15:15

271

000.43.24.H42-200827-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 08:12:48

PHẠM THỊ QUANG(PHẠM VĂN PHÚC)

80 giờ làm việc

11/09/2020 08:12:48

31/08/2020 09:15:15

272

000.43.24.H42-200827-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/08/2020 08:08:40

ĐINH THỊ NGOAN(NGUYỄN VĂN ĐỊCH)

80 giờ làm việc

11/09/2020 08:08:40

31/08/2020 09:15:15

273

000.43.24.H42-201126-0013

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

26/11/2020 16:44:08

LÊ THỊ OANH(PHẠM VĂN TỨ)

240 giờ làm việc

08/01/2021 16:44:08

03/12/2020 15:22:01

274

000.43.24.H42-201126-0012

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

26/11/2020 11:17:10

VŨ VĂN BÌNH(NGUYỄN VĂN TRỌNG)

80 giờ làm việc

10/12/2020 11:17:10

30/11/2020 07:42:39

275

000.43.24.H42-201126-0011

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

26/11/2020 11:11:59

NGUYỄN VĂN VIỆT(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

10/12/2020 11:11:59

30/11/2020 07:42:40

276

000.43.24.H42-201126-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

26/11/2020 10:38:23

PHAN VĂN ĐIỀU

80 giờ làm việc

10/12/2020 10:38:23

30/11/2020 07:42:41

277

000.43.24.H42-201126-0008

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

26/11/2020 10:35:35

LẠI NGỌC TÚC( VŨ VIỆT THẮNG)

240 giờ làm việc

08/01/2021 10:35:35

03/12/2020 15:22:02

278

000.43.24.H42-201126-0007

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

26/11/2020 10:06:36

LẠI VĂN TÚC(VŨ VIỆT THẮNG)

240 giờ làm việc

08/01/2021 10:06:36

03/12/2020 15:22:03

279

000.43.24.H42-201126-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

26/11/2020 10:03:45

TRẦN THỊ THO(ĐẶNG VĂN HÀO)

80 giờ làm việc

10/12/2020 10:03:45

30/11/2020 07:42:41

280

000.43.24.H42-201126-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

26/11/2020 10:00:34

PHẠM VIẾT HÙNG(VŨ VĂN PHÁT)

80 giờ làm việc

10/12/2020 10:00:34

30/11/2020 07:42:42

281

000.43.24.H42-201126-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

26/11/2020 09:55:18

PHẠM VĂN THIỆN(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

10/12/2020 09:55:18

30/11/2020 07:42:42

282

000.43.24.H42-201126-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

26/11/2020 09:45:13

TRẦN VĂN TRIỆU(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

10/12/2020 09:45:13

30/11/2020 07:42:43

283

000.43.24.H42-201126-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

26/11/2020 09:42:33

TRẦN VĂN CHÂU(NGUYỄN VĂN TUYỂN)

80 giờ làm việc

10/12/2020 09:42:33

30/11/2020 07:42:44

284

000.43.24.H42-201126-0001

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

26/11/2020 09:33:18

NINH XUÂN THẠO(NGUYỄN VĂN TRỌNG)

240 giờ làm việc

08/01/2021 09:33:18

03/12/2020 15:22:03

285

000.43.24.H42-201026-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

26/10/2020 15:52:48

LÊ VĂN PHÚ(TRỊNH AN HẢI)

80 giờ làm việc

09/11/2020 15:52:48

26/10/2020 16:57:52

286

000.43.24.H42-201026-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

26/10/2020 08:28:26

NGUYỄN VĂN PHONG(TỐNG KHÁNH HẢI)

80 giờ làm việc

09/11/2020 08:28:26

26/10/2020 16:57:52

287

000.43.24.H42-201026-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

26/10/2020 08:26:31

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG(VŨ MINH THỰC)

80 giờ làm việc

09/11/2020 08:26:31

26/10/2020 16:57:53

288

000.43.24.H42-201026-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

26/10/2020 08:24:57

PHẠM VĂN SƠN(NGUYỄN CAO KHÁNH)

80 giờ làm việc

09/11/2020 08:24:57

26/10/2020 16:57:53

289

000.43.24.H42-201026-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

26/10/2020 08:22:57

PHẠM VĂN BỒN(NGUYỄN CAO KHÁNH)

80 giờ làm việc

09/11/2020 08:22:57

26/10/2020 16:57:54

290

000.43.24.H42-200826-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/08/2020 16:43:00

TRẦN TRUNG HẢI

24 giờ làm việc

31/08/2020 16:43:00

27/08/2020 16:10:43

291

000.43.24.H42-200826-0007

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

26/08/2020 15:53:27

LƯƠNG THỊ TUYẾT

24 giờ làm việc

31/08/2020 15:53:27

31/08/2020 15:17:04

292

000.43.24.H42-200826-0006

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

26/08/2020 15:51:26

LƯƠNG THỊ TUYẾT

0 ngày làm việc

 

27/08/2020 14:27:03

293

000.43.24.H42-200826-0004

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phạm Công Đại

26/08/2020 14:19:22

PHẠM THỊ TÂM

10 ngày làm việc

09/09/2020 17:00:00

07/09/2020 15:50:51

294

000.43.24.H42-200826-0003

Thực hiện  trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Đỗ Thị Mến

26/08/2020 14:15:58

ĐINH CAO THÔNG

10 ngày làm việc

09/09/2020 17:00:00

07/09/2020 15:53:15

295

000.43.24.H42-200826-0002

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Vũ Lâm Thao

26/08/2020 10:02:30

TRẦN THỊ DUNG

10 ngày làm việc

09/09/2020 17:00:00

07/09/2020 15:53:35

296

000.43.24.H42-200826-0001

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Trần Quang Anh

26/08/2020 09:30:20

PHẠM THỊ NGỌC ANH

10 ngày làm việc

09/09/2020 17:00:00

07/09/2020 15:53:45

297

000.43.24.H42-201225-0007

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

25/12/2020 16:20:09

LÊ VĂN HUY

240 giờ làm việc

08/02/2021 16:20:09

13/01/2021 15:59:17

298

000.43.24.H42-201225-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/12/2020 14:31:33

NGUYỄN THANH LÂM

24 giờ làm việc

30/12/2020 14:31:33

25/12/2020 15:42:43

299

000.43.24.H42-201225-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/12/2020 10:58:35

TRẦN THỊ THANH LOAN

24 giờ làm việc

30/12/2020 10:58:35

25/12/2020 15:42:46

300

000.43.24.H42-201225-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/12/2020 08:06:50

TRẦN THỊ LOAN

24 giờ làm việc

30/12/2020 08:06:50

25/12/2020 15:42:47

301