Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Hành chính công

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

TGQĐ hồ sơ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kết quả

1

000.43.24.H42-191130-0011

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

30/11/2019 08:53:08

NGUYỄN VĂN NGỌC

120 giờ làm việc

20/12/2019 17:00:00

04/12/2019 07:40:48

2

000.43.24.H42-191130-0010

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

30/11/2019 08:44:42

NGUYỄN ĐỨC THIỆN

0 ngày làm việc

 

30/11/2019 08:49:40

3

000.43.24.H42-191130-0009

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

30/11/2019 08:34:21

KIỀU HIỀN TÂN

0 ngày làm việc

 

30/11/2019 08:39:58

4

000.43.24.H42-191130-0008

Cải chính ngày tháng sinh của người mẹ từ sinh ngày 06/7/1981 thành sinh ngày 02/8/1981

30/11/2019 08:30:16

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

24 giờ làm việc

04/12/2019 17:00:00

30/11/2019 08:42:05

5

000.43.24.H42-191130-0007

Cải chính năm sinh của người mẹ từ sinh năm 1983 thành sinh năm 1984

30/11/2019 08:28:36

TRẦN MAI HUÊ

24 giờ làm việc

04/12/2019 17:00:00

30/11/2019 08:41:51

6

000.43.24.H42-191130-0006

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

30/11/2019 08:27:04

BÙI THỊ THANH NGÂN

0 ngày làm việc

 

30/11/2019 08:39:59

7

000.43.24.H42-191130-0005

Cải chính ngày tháng năm sinh của người chông từ sinh ngày 27/3/1978 thành sinh ngày 14/8/1976

30/11/2019 08:26:55

NGUYỄN VĂN NAM

24 giờ làm việc

04/12/2019 17:00:00

30/11/2019 08:41:36

8

000.43.24.H42-191130-0004

Cải chính ngày, tháng, năm sinh của người cha từ sinh ngày 27/02/1977 thành sinh ngày 14/8/1976

30/11/2019 08:25:11

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

24 giờ làm việc

04/12/2019 17:00:00

30/11/2019 08:41:21

9

000.43.24.H42-191130-0003

Cải chính chữ đệm của người mẹ từ Nguyễn Thị Vân thành Nguyễn Thị Hải Vân

30/11/2019 08:23:22

LÊ THỊ QUỲNH MAI

24 giờ làm việc

04/12/2019 17:00:00

30/11/2019 08:41:06

10

000.43.24.H42-191130-0002

Cải chính chữ đệm của người mẹ từ Nguyễn Thị Vân thành Nguyễn Thị Hải Vân

30/11/2019 08:21:22

LÊ THỊ ÁNH TUYẾT

24 giờ làm việc

04/12/2019 17:00:00

30/11/2019 08:40:48

11

000.43.24.H42-191130-0001

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

30/11/2019 08:07:53

PHẠM CÔNG MINH

280 giờ làm việc

20/01/2020 17:00:00

30/11/2019 08:12:58

12

000.43.24.H42-191128-0015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/11/2019 16:21:57

NGUYỄN THỊ LOAN ANH

24 giờ làm việc

03/12/2019 16:21:57

28/11/2019 16:49:24

13

000.43.24.H42-191128-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/11/2019 15:59:40

NINH THỊ HỒNG NHUNG

24 giờ làm việc

03/12/2019 15:59:40

28/11/2019 16:49:25

14

000.43.24.H42-191128-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/11/2019 15:48:34

NGUYỄN QUANG HUY

24 giờ làm việc

03/12/2019 15:48:34

28/11/2019 16:49:25

15

000.43.24.H42-191128-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/11/2019 15:20:13

NGUYỄN THỊ MIÊN

24 giờ làm việc

03/12/2019 15:20:13

28/11/2019 16:49:26

16

000.43.24.H42-191128-0011

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

28/11/2019 14:41:18

TRẦN THỊ LIÊN

0 ngày làm việc

 

28/11/2019 16:10:41

17

000.43.24.H42-191128-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/11/2019 10:20:00

TRẦN THỊ THANH HẢI

24 giờ làm việc

03/12/2019 10:20:00

28/11/2019 16:49:26

18

000.43.24.H42-191128-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/11/2019 10:05:02

LẠI THỊ VUI

24 giờ làm việc

03/12/2019 10:05:02

28/11/2019 16:49:26

19

000.43.24.H42-191128-0008

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

28/11/2019 09:18:53

NGUYỄN VĂN LỊCH

24 giờ làm việc

03/12/2019 09:18:53

28/11/2019 16:28:17

20

000.43.24.H42-191128-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/11/2019 09:07:04

ĐOÀN THỊ NGỌC QUỲNH

24 giờ làm việc

03/12/2019 09:07:04

28/11/2019 16:28:18

21

000.43.24.H42-191128-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/11/2019 08:57:04

NGUYỄN HOÀNG NAM

24 giờ làm việc

03/12/2019 08:57:04

28/11/2019 16:28:18

22

000.43.24.H42-191128-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/11/2019 08:53:43

PHẠM VĂN NAM

24 giờ làm việc

03/12/2019 08:53:43

28/11/2019 16:28:19

23

000.43.24.H42-191128-0004

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

28/11/2019 08:24:13

TRỊNH VĂN GIẢN

24 giờ làm việc

03/12/2019 08:24:13

28/11/2019 16:28:19

24

000.43.24.H42-191128-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/11/2019 08:22:05

PHAN DUY NĂNG

24 giờ làm việc

03/12/2019 08:22:05

28/11/2019 16:28:20

25

000.43.24.H42-191128-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/11/2019 08:19:33

PHẠM THỊ THƠM

24 giờ làm việc

03/12/2019 08:19:33

28/11/2019 16:28:20

26

000.43.24.H42-191128-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/11/2019 08:17:21

VŨ ĐỨC TƯỜNG

24 giờ làm việc

03/12/2019 08:17:21

28/11/2019 16:28:20

27

000.43.24.H42-191125-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/11/2019 16:15:08

PHẠM VĂN NĂM

24 giờ làm việc

28/11/2019 16:15:08

25/11/2019 16:48:24

28

000.43.24.H42-191125-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/11/2019 16:02:50

PHẠM QUANG HƯNG

24 giờ làm việc

28/11/2019 16:02:50

25/11/2019 16:48:24

29

000.43.24.H42-191125-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/11/2019 14:55:44

TRẦN DUY NAM

24 giờ làm việc

28/11/2019 14:55:44

25/11/2019 15:37:50

30

000.43.24.H42-191125-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/11/2019 14:45:14

TRẦN THỊ HƯƠNG

24 giờ làm việc

28/11/2019 14:45:14

25/11/2019 15:37:51

31

000.43.24.H42-191125-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/11/2019 10:55:59

LƯƠNG THỊ MỸ LINH

24 giờ làm việc

28/11/2019 10:55:59

25/11/2019 15:37:51

32

000.43.24.H42-191125-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/11/2019 10:30:06

MAI VĂN VĨNH

24 giờ làm việc

28/11/2019 10:30:06

25/11/2019 15:37:52

33

000.43.24.H42-191125-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/11/2019 10:08:46

NGUYỄN VĂN TÚ

24 giờ làm việc

28/11/2019 10:08:46

25/11/2019 15:37:52

34

000.43.24.H42-191125-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/11/2019 10:00:23

PHẠM THỊ DUYÊN

24 giờ làm việc

28/11/2019 10:00:23

25/11/2019 15:37:53

35

000.43.24.H42-191125-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/11/2019 08:59:29

NGUYỄN VĂN TƯ

24 giờ làm việc

28/11/2019 08:59:29

25/11/2019 15:37:53

36

000.43.24.H42-191121-0002

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

21/11/2019 15:39:02

NGUYỄN MINH ĐẠI

24 giờ làm việc

26/11/2019 15:39:02

21/11/2019 15:49:25

37

000.43.24.H42-191121-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/11/2019 08:36:29

TRẦN ĐẠI VÕ

24 giờ làm việc

26/11/2019 08:36:29

21/11/2019 09:57:12

38

000.43.24.H42-191118-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/11/2019 10:28:16

NGÔ THỊ THU HIỀN

24 giờ làm việc

21/11/2019 10:28:16

18/11/2019 11:07:17

39

000.43.24.H42-191118-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/11/2019 10:24:50

ĐINH VĂN HOAN

24 giờ làm việc

21/11/2019 10:24:50

18/11/2019 11:07:17

40

000.43.24.H42-191118-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/11/2019 09:59:57

PHẠM MINH KHIÊM

24 giờ làm việc

21/11/2019 09:59:57

18/11/2019 10:13:26

41

000.43.24.H42-191114-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/11/2019 17:05:05

PHẠM VĂN ĐƯỜNG

24 giờ làm việc

19/11/2019 17:00:00

14/11/2019 17:08:48

42

000.43.24.H42-191114-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/11/2019 09:39:58

PHẠM THỊ KHUYÊN

24 giờ làm việc

19/11/2019 09:39:58

14/11/2019 10:57:54

43

000.43.24.H42-191114-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/11/2019 08:46:48

VŨ VĂN LINH

24 giờ làm việc

19/11/2019 08:46:48

14/11/2019 09:11:42

44

000.43.24.H42-191114-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/11/2019 08:27:14

HOÀNG VĂN TÀO

24 giờ làm việc

19/11/2019 08:27:14

14/11/2019 09:11:43

45

000.43.24.H42-191114-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/11/2019 08:24:00

PHẠM MINH ĐỨC

24 giờ làm việc

19/11/2019 08:24:00

14/11/2019 09:11:43

46

000.43.24.H42-191114-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/11/2019 08:21:52

PHẠM THỊ TUYẾT

24 giờ làm việc

19/11/2019 08:21:52

14/11/2019 09:11:44

47

000.43.24.H42-191114-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/11/2019 08:20:07

PHẠM THỊ YẾN

24 giờ làm việc

19/11/2019 08:20:07

14/11/2019 09:11:44

48

000.43.24.H42-191114-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/11/2019 08:09:01

TRẦN THỊ TUYẾT

24 giờ làm việc

19/11/2019 08:09:01

14/11/2019 09:11:44

49

000.43.24.H42-191114-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/11/2019 08:06:40

BÙI THỊ LEN

24 giờ làm việc

19/11/2019 08:06:40

14/11/2019 09:11:45

50

000.43.24.H42-191212-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/12/2019 15:03:59

MAI ĐỨC THẮNG

24 giờ làm việc

17/12/2019 15:03:59

 

51

000.43.24.H42-191212-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/12/2019 09:35:49

LƯƠNG THỊ TUYẾT

24 giờ làm việc

17/12/2019 09:35:49

12/12/2019 14:58:44

52

000.43.24.H42-191212-0003

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

12/12/2019 09:21:53

TRẦN VĂN MẠNH

24 giờ làm việc

17/12/2019 09:21:53

12/12/2019 14:58:45

53

000.43.24.H42-191212-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/12/2019 09:18:33

NGÔ THỊ MINH

24 giờ làm việc

17/12/2019 09:18:33

12/12/2019 14:58:45

54

000.43.24.H42-191212-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/12/2019 08:59:17

PHẠM NGỌC HÀ

24 giờ làm việc

17/12/2019 08:59:17

12/12/2019 14:58:46

55

000.43.24.H42-191209-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

09/12/2019 16:28:43

HOÀNG THỊ HUYỀN

24 giờ làm việc

12/12/2019 16:28:43

09/12/2019 16:49:45

56

000.43.24.H42-191209-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

09/12/2019 15:44:13

PHẠM MỸ TRÁNG

24 giờ làm việc

12/12/2019 15:44:13

09/12/2019 16:23:04

57

000.43.24.H42-191209-0003

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

09/12/2019 10:03:20

PHAN DUY ĐẮC

120 giờ làm việc

30/12/2019 10:03:20

 

58

000.43.24.H42-191209-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

09/12/2019 09:08:51

NGUYỄN VĂN HIỆU

24 giờ làm việc

12/12/2019 09:08:51

09/12/2019 16:23:05

59

000.43.24.H42-191209-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

09/12/2019 08:08:55

LÃ VĂN DÂN

24 giờ làm việc

12/12/2019 08:08:55

09/12/2019 16:23:06

60

000.43.24.H42-191205-0010

Đăng ký thành lập hợp tác xã

05/12/2019 10:19:13

NGUYỄN THỊ XUÂN

24 giờ làm việc

10/12/2019 10:19:13

06/12/2019 08:58:45

61

000.43.24.H42-191205-0009

Đăng ký thành lập hợp tác xã

05/12/2019 10:12:42

TRẦN ĐÌNH THI

24 giờ làm việc

10/12/2019 10:12:42

06/12/2019 08:58:45

62

000.43.24.H42-191205-0008

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

05/12/2019 09:53:56

PHẠM CÔNG MINH

280 giờ làm việc

31/01/2020 09:53:56

 

63

000.43.24.H42-191205-0007

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

05/12/2019 09:35:49

PHAN VĂN SƠN

24 giờ làm việc

10/12/2019 09:35:49

06/12/2019 08:58:46

64

000.43.24.H42-191205-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/12/2019 09:13:53

TRẦN VĂN ĐẠI

24 giờ làm việc

10/12/2019 09:13:53

06/12/2019 08:58:46

65

000.43.24.H42-191205-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/12/2019 09:10:55

PHẠM THỊ THÙY DUNG

24 giờ làm việc

10/12/2019 09:10:55

06/12/2019 08:58:47

66

000.43.24.H42-191205-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/12/2019 08:45:35

PHẠM VĂN TÍNH

24 giờ làm việc

10/12/2019 08:45:35

06/12/2019 08:58:47

67

000.43.24.H42-191205-0003

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

05/12/2019 08:07:45

NGUYỄN THỊ HUỆ

24 giờ làm việc

10/12/2019 08:07:45

06/12/2019 08:58:48

68

000.43.24.H42-191205-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/12/2019 08:05:02

HOÀNG THỊ THỦY

24 giờ làm việc

10/12/2019 08:05:02

06/12/2019 08:58:48

69

000.43.24.H42-191205-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/12/2019 08:02:06

TRẦN VĂN HOẠT

24 giờ làm việc

10/12/2019 08:02:06

06/12/2019 08:58:49

70

000.43.24.H42-191202-0004

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

02/12/2019 16:22:56

PHẠM THỊ THỦY

24 giờ làm việc

05/12/2019 16:22:56

02/12/2019 17:04:09

71

000.43.24.H42-191202-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

02/12/2019 15:25:34

TRẦN THỊ TRANG

24 giờ làm việc

05/12/2019 15:25:34

02/12/2019 17:04:09

72

000.43.24.H42-191202-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

02/12/2019 08:35:57

TRẦN PHƯƠNG HẰNG

24 giờ làm việc

05/12/2019 08:35:57

02/12/2019 11:01:09

73

000.43.24.H42-191202-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

02/12/2019 08:32:31

PHẠM VĂN TUẤN

24 giờ làm việc

05/12/2019 08:32:31

02/12/2019 11:01:10