Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Hành chính công

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

TGQĐ hồ sơ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kết quả

1

000.43.24.H42-210129-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/01/2021 17:10:37

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

24 giờ làm việc

03/02/2021 17:00:00

01/02/2021 09:11:17

2

000.43.24.H42-210129-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/01/2021 15:51:16

VŨ THỊ VÂN

24 giờ làm việc

03/02/2021 15:51:16

01/02/2021 09:11:18

3

000.43.24.H42-210129-0005

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

29/01/2021 15:11:53

TRẦN VĂN ĐIỀN

24 giờ làm việc

03/02/2021 15:11:53

01/02/2021 09:11:19

4

000.43.24.H42-210129-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/01/2021 10:19:38

HOÀNG THỊ LUYẾN

24 giờ làm việc

03/02/2021 10:19:38

01/02/2021 09:11:22

5

000.43.24.H42-210129-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/01/2021 09:21:57

PHẠM TRƯỜNG GIANG

24 giờ làm việc

03/02/2021 09:21:57

01/02/2021 09:11:23

6

000.43.24.H42-210129-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/01/2021 08:29:49

PHẠM THỊ THÊU

24 giờ làm việc

03/02/2021 08:29:49

01/02/2021 09:11:24

7

000.43.24.H42-210129-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/01/2021 08:27:14

NGUYỄN ĐỨC ANH

24 giờ làm việc

03/02/2021 08:27:14

01/02/2021 09:11:29

8

000.43.24.H42-210128-0019

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 17:23:14

LÊ VĂN CÔNG(TRẦN THỊ SOI)

80 giờ làm việc

18/02/2021 17:00:00

01/02/2021 08:26:03

9

000.43.24.H42-210128-0018

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 17:20:40

VŨ VĂN TIẾN(NGUYỄN THỊ YẾN)

80 giờ làm việc

18/02/2021 17:00:00

01/02/2021 08:26:25

10

000.43.24.H42-210128-0017

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 17:18:28

PHẠM VĂN GIANG(NGUYỄN VĂN TRỌNG)

80 giờ làm việc

18/02/2021 17:00:00

01/02/2021 08:26:30

11

000.43.24.H42-210128-0016

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 17:15:32

PHẠM VĂN THUẦN(NGUYỄN THỊ HỒNG NINH)

80 giờ làm việc

18/02/2021 17:00:00

01/02/2021 08:26:30

12

000.43.24.H42-210128-0015

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 17:07:04

TRỊNH VĂN ĐỨC (PHẠM VĂN TỨ)

80 giờ làm việc

18/02/2021 17:00:00

01/02/2021 08:27:14

13

000.43.24.H42-210128-0014

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/01/2021 15:39:51

ĐINH THỊ LOAN(TRẦN THỊ YẾN)

240 giờ làm việc

18/03/2021 15:39:51

08/02/2021 11:16:09

14

000.43.24.H42-210128-0013

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/01/2021 15:36:33

TRẦN VĂN THU(TRẦN THỊ YẾN)

240 giờ làm việc

18/03/2021 15:36:33

08/02/2021 11:16:10

15

000.43.24.H42-210128-0012

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/01/2021 11:57:08

TRẦN VĂN NGỰ(TRẦN THỊ DINH)

240 giờ làm việc

18/03/2021 11:57:08

08/02/2021 11:16:11

16

000.43.24.H42-210128-0011

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

28/01/2021 11:55:02

TRẦN VĂN NGỰ(TRẦN THỊ DINH)

240 giờ làm việc

18/03/2021 11:55:02

08/02/2021 11:16:11

17

000.43.24.H42-210128-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 11:08:45

ĐÀO NGỌC TÚ(PHẠM VĂN TỨ)

80 giờ làm việc

18/02/2021 11:08:45

01/02/2021 08:27:14

18

000.43.24.H42-210128-0008

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 10:03:32

LÊ THANH HẢI (TRƯƠNG VĂN BẨY)

80 giờ làm việc

18/02/2021 10:03:32

01/02/2021 08:27:15

19

000.43.24.H42-210128-0007

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 10:00:19

HOÀNG VĂN ĐỨC(TRƯƠNG VĂN BẨY)

80 giờ làm việc

18/02/2021 10:00:19

01/02/2021 08:27:37

20

000.43.24.H42-210128-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 09:30:41

TRẦN NAM SÁCH

80 giờ làm việc

18/02/2021 09:30:41

01/02/2021 08:27:37

21

000.43.24.H42-210128-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 08:32:40

PHẠM VĂN DÙNG(NGUYỄN THỊ THANH THỦY)

80 giờ làm việc

18/02/2021 08:32:40

01/02/2021 08:27:41

22

000.43.24.H42-210128-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 08:29:23

NGUYỄN VĂN THUẬN(NGUYỄN CAO KHÁNH)

80 giờ làm việc

18/02/2021 08:29:23

01/02/2021 08:28:57

23

000.43.24.H42-210128-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 08:21:13

ĐỖ VĂN ĐÔNG(TRẦN THỊ CẨM VÂN)

80 giờ làm việc

18/02/2021 08:21:13

01/02/2021 08:29:07

24

000.43.24.H42-210128-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 08:19:05

TRẦN THỊ TÂM(NGUYỄN VĂN NGỌC )

80 giờ làm việc

18/02/2021 08:19:05

01/02/2021 08:29:08

25

000.43.24.H42-210128-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/01/2021 08:15:55

PHẠM ANH KHUY(TRẦN THỊ HÔNG)

80 giờ làm việc

18/02/2021 08:15:55

01/02/2021 08:29:08

26

000.43.24.H42-210127-0003

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

27/01/2021 16:20:48

VŨ ĐỨC THANH

20 ngày làm việc

03/03/2021 16:20:48

03/02/2021 16:50:10

27

000.43.24.H42-210127-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/01/2021 15:21:03

PHẠM QUYẾT TÂM

24 giờ làm việc

01/02/2021 15:21:03

27/01/2021 15:46:35

28

000.43.24.H42-210127-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/01/2021 10:54:48

LÊ THỊ TUYẾN

24 giờ làm việc

01/02/2021 10:54:48

27/01/2021 15:46:36

29

000.43.24.H42-210226-0014

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/02/2021 16:16:35

PHẠM XUÂN MỊCH

8 giờ làm việc

01/03/2021 16:16:35

01/03/2021 15:34:09

30

000.43.24.H42-210226-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/02/2021 15:18:56

NGUYỄN CƯỜNG TUYÊN

24 giờ làm việc

03/03/2021 15:18:56

01/03/2021 15:22:39

31

000.43.24.H42-210226-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/02/2021 14:20:32

BÙI VĂN ĐIỆN

24 giờ làm việc

03/03/2021 14:20:32

01/03/2021 15:17:48

32

000.43.24.H42-210226-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/02/2021 14:19:58

TRƯƠNG VĂN TÀI

24 giờ làm việc

03/03/2021 14:19:58

01/03/2021 15:18:37

33

000.43.24.H42-210226-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/02/2021 14:19:39

PHẠM VĂN LUYỆN

24 giờ làm việc

03/03/2021 14:19:39

01/03/2021 15:19:51

34

000.43.24.H42-210226-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/02/2021 14:18:26

DƯƠNG VĂN LỢI

24 giờ làm việc

03/03/2021 14:18:26

01/03/2021 15:20:13

35

000.43.24.H42-210226-0010

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

26/02/2021 14:18:00

TRẦN VĂN TRANG

24 giờ làm việc

03/03/2021 14:18:00

01/03/2021 15:21:04

36

000.43.24.H42-210226-0006

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

26/02/2021 09:48:42

LƯƠNG THỊ THẮM

24 giờ làm việc

03/03/2021 09:48:42

26/02/2021 09:54:22

37

000.43.24.H42-210226-0005

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

26/02/2021 09:47:47

LƯƠNG THỊ THẮM

24 giờ làm việc

03/03/2021 09:47:47

26/02/2021 09:54:40

38

000.43.24.H42-210226-0004

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

26/02/2021 09:46:48

LƯƠNG THỊ THẮM

24 giờ làm việc

03/03/2021 09:46:48

26/02/2021 09:54:41

39

000.43.24.H42-210226-0003

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

26/02/2021 09:45:13

PHẠM THỊ BÍCH THẮM

24 giờ làm việc

03/03/2021 09:45:13

26/02/2021 09:54:41

40

000.43.24.H42-210226-0002

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

26/02/2021 09:44:13

TRẦN VĂN SỰ

24 giờ làm việc

03/03/2021 09:44:13

26/02/2021 09:54:42

41

000.43.24.H42-210226-0001

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

26/02/2021 09:35:01

BÙI ĐẮC LINH

8 giờ làm việc

01/03/2021 09:35:01

26/02/2021 09:54:42

42

000.43.24.H42-210126-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/01/2021 16:27:08

MAI THỊ TUYẾT

24 giờ làm việc

29/01/2021 16:27:08

27/01/2021 08:38:46

43

000.43.24.H42-210126-0009

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

26/01/2021 15:57:23

NGUYỄN VĂN THANH

24 giờ làm việc

29/01/2021 15:57:23

27/01/2021 08:38:47

44

000.43.24.H42-210126-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/01/2021 15:49:55

NGUYỄN VĂN HUY

24 giờ làm việc

29/01/2021 15:49:55

27/01/2021 08:38:48

45

000.43.24.H42-210126-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/01/2021 15:45:51

PHẠM VĂN LỰC

24 giờ làm việc

29/01/2021 15:45:51

27/01/2021 08:38:48

46

000.43.24.H42-210126-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/01/2021 11:14:40

NGUYỄN THÀNH TRUNG

24 giờ làm việc

29/01/2021 11:14:40

27/01/2021 08:38:49

47

000.43.24.H42-210126-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/01/2021 09:51:54

TRẦN VĂN CƯỜNG

24 giờ làm việc

29/01/2021 09:51:54

27/01/2021 08:38:49

48

000.43.24.H42-210126-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/01/2021 09:49:23

TRẦN VĂN NAM

24 giờ làm việc

29/01/2021 09:49:23

27/01/2021 08:38:50

49

000.43.24.H42-210126-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/01/2021 09:14:40

NGUYỄN THỊ CHIẾN

24 giờ làm việc

29/01/2021 09:14:40

27/01/2021 08:38:50

50

000.43.24.H42-210126-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/01/2021 09:12:27

VŨ NGỌC THANH

24 giờ làm việc

29/01/2021 09:12:27

27/01/2021 08:38:51

51

000.43.24.H42-210126-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/01/2021 08:32:14

TRẦN VĂN THỨC

24 giờ làm việc

29/01/2021 08:32:14

27/01/2021 08:38:52

52

000.43.24.H42-210225-0017

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 16:04:31

BÙI MINH NGHĨA(NGUYỄN THỊ QUÝ)

80 giờ làm việc

11/03/2021 16:04:31

01/03/2021 17:06:29

53

000.43.24.H42-210225-0016

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 15:59:37

TRẦN THỊ KIM THANH(NGUYỄN THỊ QUÝ)

80 giờ làm việc

11/03/2021 15:59:37

01/03/2021 17:06:30

54

000.43.24.H42-210225-0015

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 15:25:41

TRẦN CÔNG SỬ

80 giờ làm việc

11/03/2021 15:25:41

01/03/2021 17:06:30

55

000.43.24.H42-210225-0014

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 11:01:45

PHẠM HỮU CHÍNH(NGUYỄN VĂN BẮC)

80 giờ làm việc

11/03/2021 11:01:45

01/03/2021 17:06:31

56

000.43.24.H42-210225-0013

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 10:59:11

HOÀNG THẾ KHANG(TỐNG KHÁNH HẢI)

80 giờ làm việc

11/03/2021 10:59:11

01/03/2021 17:06:31

57

000.43.24.H42-210225-0012

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 10:47:52

PHẠM ĐÌNH HINH(TRẦN THỊ VÂN ANH)

80 giờ làm việc

11/03/2021 10:47:52

01/03/2021 17:06:31

58

000.43.24.H42-210225-0011

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 10:37:31

PHẠM THỊ PHƯỢNG(NGUYỄN VĂN HỮU)

80 giờ làm việc

11/03/2021 10:37:31

01/03/2021 17:06:32

59

000.43.24.H42-210225-0010

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 10:24:14

TRẦN XUÂN HÀ(TRẦN THỊ HỒNG)

80 giờ làm việc

11/03/2021 10:24:14

01/03/2021 17:06:32

60

000.43.24.H42-210225-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 10:16:19

PHẠM VĂN GIÁO

80 giờ làm việc

11/03/2021 10:16:19

01/03/2021 17:06:33

61

000.43.24.H42-210225-0008

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 10:13:51

NGUYỄN QUỐC SƠN

80 giờ làm việc

11/03/2021 10:13:51

01/03/2021 17:06:33

62

000.43.24.H42-210225-0007

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 09:50:55

TRẦN VĂN SỰ(TRẦN ĐỨC LONG)

80 giờ làm việc

11/03/2021 09:50:55

01/03/2021 17:06:44

63

000.43.24.H42-210225-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 09:35:12

PHẠM VĂN BÍCH(NGUYỄN VĂN BẮC)

80 giờ làm việc

11/03/2021 09:35:12

01/03/2021 17:06:45

64

000.43.24.H42-210225-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 09:18:57

PHAN VĂN THẬN(PHAN VĂN PHƯỜNG)

80 giờ làm việc

11/03/2021 09:18:57

01/03/2021 17:06:45

65

000.43.24.H42-210225-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 09:07:09

PHẠM TRUNG LƯƠNG(PHẠM VĂN LƯƠNG)

80 giờ làm việc

11/03/2021 09:07:09

01/03/2021 17:06:46

66

000.43.24.H42-210225-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 09:03:44

PHAN VĂN ĐỊNH(VŨ MINH TÀI)

80 giờ làm việc

11/03/2021 09:03:44

01/03/2021 17:06:46

67

000.43.24.H42-210225-0002

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

25/02/2021 08:49:39

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

120 giờ làm việc

18/03/2021 08:49:39

26/02/2021 08:41:16

68

000.43.24.H42-210225-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/02/2021 08:28:08

VŨ VĂN PHƯỢNG(VŨ VĂN DŨNG)

80 giờ làm việc

11/03/2021 08:28:08

01/03/2021 17:06:46

69

000.43.24.H42-210125-0024

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 17:39:04

NGUYỄN VĂN NAM(NGUYỄN QUANG HẢI)

80 giờ làm việc

08/02/2021 17:00:00

28/01/2021 09:25:13

70

000.43.24.H42-210125-0023

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 17:37:10

TRẦN VĂN TRƯỜNG(CAO ĐỨC HOÀNG)

80 giờ làm việc

08/02/2021 17:00:00

28/01/2021 09:25:14

71

000.43.24.H42-210125-0022

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 17:35:34

NGUYỄN VĂN SỬ(CAO ĐỨC HOÀNG)

80 giờ làm việc

08/02/2021 17:00:00

28/01/2021 09:25:15

72

000.43.24.H42-210125-0021

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 17:29:52

NGUYỄN THỊ NGỌ(CAO ĐỨC HOÀNG)

80 giờ làm việc

08/02/2021 17:00:00

28/01/2021 09:25:15

73

000.43.24.H42-210125-0020

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 17:26:19

ĐỖ THỊ TÚC(CAO ĐỨC HOÀNG)

80 giờ làm việc

08/02/2021 17:00:00

28/01/2021 09:25:16

74

000.43.24.H42-210125-0019

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 17:23:45

LÊ PHÚC ĐƯƠNG(MAI VĂN BÁCH)

80 giờ làm việc

08/02/2021 17:00:00

28/01/2021 09:25:17

75

000.43.24.H42-210125-0018

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 17:20:55

ĐỖ VĂN MƯỜI(TRỊNH VĂN TUẤN)

80 giờ làm việc

08/02/2021 17:00:00

28/01/2021 09:25:17

76

000.43.24.H42-210125-0017

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 16:18:39

ĐOÀN VĂN TUẤN(BÙI XUÂN THẠO)

80 giờ làm việc

08/02/2021 16:18:39

28/01/2021 09:25:18

77

000.43.24.H42-210125-0016

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 15:46:07

VŨ VĂN BÀN(NGUYỄN THỊ MỪNG)

80 giờ làm việc

08/02/2021 15:46:07

28/01/2021 09:25:19

78

000.43.24.H42-210125-0015

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

25/01/2021 15:09:34

TRẦN VĂN CƯỜNG

20 ngày làm việc

01/03/2021 15:09:34

03/02/2021 16:50:59

79

000.43.24.H42-210125-0014

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 15:06:53

TRẦN ĐÚC HẬU(NGUYỄN THỊ LAN ANH)

80 giờ làm việc

08/02/2021 15:06:53

28/01/2021 09:25:19

80

000.43.24.H42-210125-0013

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 15:03:11

NGUYỄN VĂN HẰNG(NGUYỄN THỊ LAN ANH)

80 giờ làm việc

08/02/2021 15:03:11

28/01/2021 09:25:36

81

000.43.24.H42-210125-0012

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

25/01/2021 14:39:11

VŨ VĂN ĐỒNG

240 giờ làm việc

15/03/2021 14:39:11

08/02/2021 11:16:36

82

000.43.24.H42-210125-0011

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 11:34:25

PHẠM VĂN HẢI(TRẦN THỊ SOI)

80 giờ làm việc

08/02/2021 11:34:25

28/01/2021 09:26:33

83

000.43.24.H42-210125-0010

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 11:31:07

NGUYỄN VĂN TUỆ(TRẦN THỊ SOI)

80 giờ làm việc

08/02/2021 11:31:07

28/01/2021 09:27:00

84

000.43.24.H42-210125-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 11:28:29

PHẠM VĂN ĐIỂU(TRẦN THỊ TUYẾN)

80 giờ làm việc

08/02/2021 11:28:29

28/01/2021 09:27:05

85

000.43.24.H42-210125-0008

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

25/01/2021 11:08:28

ĐOÀN VĂN XUYẾN(TẠ THỊ THÚY)

240 giờ làm việc

15/03/2021 11:08:28

08/02/2021 11:16:36

86

000.43.24.H42-210125-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/01/2021 10:26:32

PHẠM THỊ THỦY

24 giờ làm việc

28/01/2021 10:26:32

25/01/2021 17:22:22

87

000.43.24.H42-210125-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/01/2021 10:13:05

NGUYỄN VĂN TUỆ

24 giờ làm việc

28/01/2021 10:13:05

25/01/2021 17:22:22

88

000.43.24.H42-210125-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/01/2021 10:11:16

TRỊNH THỊ NHUNG

24 giờ làm việc

28/01/2021 10:11:16

25/01/2021 17:22:23

89

000.43.24.H42-210125-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 09:17:35

NINH VĂN TĂNG(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

08/02/2021 09:17:35

28/01/2021 09:27:06

90

000.43.24.H42-210125-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 09:11:51

TRẦN QUYẾT THẮNG

80 giờ làm việc

08/02/2021 09:11:51

28/01/2021 09:27:07

91

000.43.24.H42-210125-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 09:07:20

TRẦN QUYẾT THẮNG

80 giờ làm việc

08/02/2021 09:07:20

28/01/2021 09:27:07

92

000.43.24.H42-210125-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/01/2021 08:23:03

TRẦN VĂN KIM(PHẠM VĂN TỨ)

80 giờ làm việc

08/02/2021 08:23:03

28/01/2021 09:27:08

93

000.43.24.H42-210224-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/02/2021 17:43:44

VŨ ĐỨC CHỈNH

24 giờ làm việc

01/03/2021 17:00:00

26/02/2021 09:14:06

94

000.43.24.H42-210224-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/02/2021 17:32:40

NGUYỄN VĂN DƯƠNG

24 giờ làm việc

01/03/2021 17:00:00

26/02/2021 09:14:35

95

000.43.24.H42-210224-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/02/2021 17:32:07

PHẠM VĂN TUẤN

24 giờ làm việc

01/03/2021 17:00:00

26/02/2021 09:14:49

96

000.43.24.H42-210224-0008

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

24/02/2021 17:06:16

NGUYỄN ANH VĂN

24 giờ làm việc

01/03/2021 17:00:00

26/02/2021 09:15:07

97

000.43.24.H42-210224-0007

Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

24/02/2021 09:16:36

TRẦN VĂN TRƯỜNG (PHẠM THỊ MÂY)

10 ngày làm việc

09/03/2021 17:00:00

 

98

000.43.24.H42-210224-0006

Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

24/02/2021 09:13:38

LÊ VĂN XUÂN (PHẠM THỊ MÂY)

10 ngày làm việc

09/03/2021 17:00:00

 

99

000.43.24.H42-210224-0005

Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

24/02/2021 09:07:16

NGUYỄN VĂN HỢP (PHẠM THỊ MÂY)

10 ngày làm việc

09/03/2021 17:00:00

 

100

000.43.24.H42-210224-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/02/2021 09:06:25

ĐINH THỊ LOAN

24 giờ làm việc

01/03/2021 09:06:25

26/02/2021 09:59:12

101

000.43.24.H42-210224-0004

Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

24/02/2021 09:05:24

NGUYỄN THỊ TIÊN (PHẠM THỊ MÂY)

10 ngày làm việc

09/03/2021 17:00:00

 

102

000.43.24.H42-210224-0003

Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

24/02/2021 08:59:27

TRẦN THỊ CHÈ (PHẠM THỊ MÂY)

10 ngày làm việc

09/03/2021 17:00:00

 

103

000.43.24.H42-210224-0001

Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

24/02/2021 08:26:56

PHẠM THỊ MÂY

10 ngày làm việc

09/03/2021 17:00:00

 

104

000.43.24.H42-210223-0021

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/02/2021 18:11:34

NGUYỄN VĂN HÙNG

24 giờ làm việc

26/02/2021 17:00:00

26/02/2021 09:59:45

105

000.43.24.H42-210223-0022

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/02/2021 18:10:20

TRẦN VĂN VANG

24 giờ làm việc

26/02/2021 17:00:00

26/02/2021 10:00:18

106

000.43.24.H42-210223-0023

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/02/2021 18:08:07

PHẠM THỊ THAO

24 giờ làm việc

26/02/2021 17:00:00

26/02/2021 10:00:35

107

000.43.24.H42-210223-0019

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/02/2021 17:35:39

TRẦN QUANG THƠ

24 giờ làm việc

26/02/2021 17:00:00

26/02/2021 10:01:33

108

000.43.24.H42-210223-0020

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/02/2021 17:27:26

NGUYỄN VĂN DƯƠNG

24 giờ làm việc

26/02/2021 17:00:00

26/02/2021 10:01:51

109

000.43.24.H42-210223-0018

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/02/2021 16:31:24

MAI THỊ LAN ANH

24 giờ làm việc

26/02/2021 16:31:24

26/02/2021 10:02:43

110

000.43.24.H42-210223-0017

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 16:16:13

NGUYỄN XUÂN HÒA

24 giờ làm việc

26/02/2021 16:16:13

24/02/2021 10:30:06

111

000.43.24.H42-210223-0016

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 16:15:14

NGUYỄN XUÂN HÒA

24 giờ làm việc

26/02/2021 16:15:14

24/02/2021 10:29:53

112

000.43.24.H42-210223-0015

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 16:14:18

NGUYỄN XUÂN HÒA

24 giờ làm việc

26/02/2021 16:14:18

24/02/2021 10:29:39

113

000.43.24.H42-210223-0014

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 16:13:05

VŨ NGỌC ĐỈNH

24 giờ làm việc

26/02/2021 16:13:05

24/02/2021 10:29:20

114

000.43.24.H42-210223-0013

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 16:11:05

NGUYỄN THỊ MỪNG

24 giờ làm việc

26/02/2021 16:11:05

24/02/2021 10:25:22

115

000.43.24.H42-210223-0012

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 16:09:53

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

24 giờ làm việc

26/02/2021 16:09:53

24/02/2021 10:25:09

116

000.43.24.H42-210223-0011

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 16:08:42

PHAN THỊ SIN

24 giờ làm việc

26/02/2021 16:08:42

24/02/2021 10:24:40

117

000.43.24.H42-210223-0010

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 16:07:29

PHẠM THỊ TRANG

24 giờ làm việc

26/02/2021 16:07:29

24/02/2021 10:24:25

118

000.43.24.H42-210223-0009

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 16:06:26

PHAMJT HỊ TRANG

24 giờ làm việc

26/02/2021 16:06:26

24/02/2021 10:22:43

119

000.43.24.H42-210223-0008

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 16:04:31

NGÔ THỊ HUÊ

24 giờ làm việc

26/02/2021 16:04:31

24/02/2021 10:22:15

120

000.43.24.H42-210223-0007

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 16:03:15

ĐINH THỊ HẰNG

24 giờ làm việc

26/02/2021 16:03:15

24/02/2021 10:22:30

121

000.43.24.H42-210223-0001

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

23/02/2021 11:21:08

PHẠM KHÁNH NGỌC

0 ngày làm việc

 

23/02/2021 11:24:23

122

000.43.24.H42-210223-0002

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

23/02/2021 11:06:42

NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC

0 ngày làm việc

 

23/02/2021 11:24:37

123

000.43.24.H42-210223-0006

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

23/02/2021 11:01:28

VŨ THỊ MỸ HẠNH

3 ngày làm việc

25/02/2021 17:00:00

26/02/2021 16:02:19

124

000.43.24.H42-210223-0005

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 08:44:46

TRẦN DUY PHÚC

24 giờ làm việc

26/02/2021 08:44:46

23/02/2021 08:51:53

125

000.43.24.H42-210223-0004

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 08:41:51

CAO VĂN KIÊN

24 giờ làm việc

26/02/2021 08:41:51

23/02/2021 08:52:08

126

000.43.24.H42-210223-0003

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

23/02/2021 08:40:15

BÙI VĂN HẢI

24 giờ làm việc

26/02/2021 08:40:15

23/02/2021 08:52:21

127

000.43.24.H42-210222-0036

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/02/2021 16:48:59

TRẦN VĂN VINH(PHẠM VĂN ĐỊNH)

80 giờ làm việc

08/03/2021 16:48:59

25/02/2021 16:06:05

128

000.43.24.H42-210222-0035

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/02/2021 16:15:10

TRẦN VĂN KHA(PHẠM VĂN TỨ)

80 giờ làm việc

08/03/2021 16:15:10

25/02/2021 16:06:06

129

000.43.24.H42-210222-0034

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/02/2021 15:57:19

VŨ THỊ XUYẾN(TRẦN NGỌC DŨNG)

80 giờ làm việc

08/03/2021 15:57:19

25/02/2021 16:06:06

130

000.43.24.H42-210222-0033

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/02/2021 15:45:05

NGUYỄN THỊ THỎA(TRẦN NGỌC DŨNG)

80 giờ làm việc

08/03/2021 15:45:05

25/02/2021 16:06:07

131

000.43.24.H42-210222-0032

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:38:07

LẠI THỊ GIANG

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:51:56

132

000.43.24.H42-210222-0031

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:35:38

VŨ THỊ HẢI HÀ

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:51:57

133

000.43.24.H42-210222-0030

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:33:16

LẠI THỊ GIANG

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:51:57

134

000.43.24.H42-210222-0029

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:32:31

NGUYỄN THỊ TÂM

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:51:58

135

000.43.24.H42-210222-0028

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:31:40

PHẠM THỊ TÂM

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:51:58

136

000.43.24.H42-210222-0027

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:30:36

NGUYỄN THỊ NHÀI

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:51:58

137

000.43.24.H42-210222-0026

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:29:37

VŨ THỊ LÊ

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:51:59

138

000.43.24.H42-210222-0025

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:28:50

ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:51:59

139

000.43.24.H42-210222-0024

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:27:56

LÊ VĂN TỰ

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:00

140

000.43.24.H42-210222-0023

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:26:55

LẠI THỊ GIANG

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:00

141

000.43.24.H42-210222-0022

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:25:43

NGUYỄN THỊ NHÀI

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:00

142

000.43.24.H42-210222-0021

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:24:32

VŨ THỊ HƯỜNG

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:01

143

000.43.24.H42-210222-0020

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:23:28

TRẦN THỊ DUNG

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:01

144

000.43.24.H42-210222-0019

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:10:10

PHẠM THỊ MÂY

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:01

145

000.43.24.H42-210222-0018

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:08:10

NGUYỄN THỊ NHÀI

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:02

146

000.43.24.H42-210222-0017

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:06:38

TRỊNH VĂN CÔNG

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:02

147

000.43.24.H42-210222-0016

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:05:06

VŨ XUÂN VINH

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:03

148

000.43.24.H42-210222-0015

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:03:42

VŨ XUÂN VINH

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:03

149

000.43.24.H42-210222-0014

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:02:15

NGUYỄN THỊ NHÀI

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:03

150

000.43.24.H42-210222-0013

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 15:00:24

TRẦN VĂN MĂNG

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:04

151

000.43.24.H42-210222-0012

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 14:58:36

BÙI HUYỀN TRANG

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:04

152

000.43.24.H42-210222-0011

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 14:56:09

BÙI HUYỀN TRANG

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:04

153

000.43.24.H42-210222-0010

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/02/2021 14:55:11

NGUYỄN VĂN HỌC(PHẠM VĂN ĐỊNH)

80 giờ làm việc

08/03/2021 14:55:11

25/02/2021 16:06:07

154

000.43.24.H42-210222-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/02/2021 14:52:46

TRẦN VĂN KHƯƠNG(PHẠM VĂN ĐỊNH)

80 giờ làm việc

08/03/2021 14:52:46

25/02/2021 16:06:08

155

000.43.24.H42-210222-0008

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 14:52:42

TRỊNH VĂN CÔNG

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:05

156

000.43.24.H42-210222-0007

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 14:43:57

TRẦN THỊ THU TRANG

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:05

157

000.43.24.H42-210222-0006

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

22/02/2021 14:36:31

PHẠM THỊ MÂY

3 ngày làm việc

24/02/2021 17:00:00

23/02/2021 07:52:06

158

000.43.24.H42-210222-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/02/2021 10:24:54

NGUYỄN THỊ XINH(LÊ THỊ THU HÀ)

80 giờ làm việc

08/03/2021 10:24:54

25/02/2021 16:06:08

159

000.43.24.H42-210222-0004

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

22/02/2021 10:12:00

LÊ THỊ NINH GIANG

240 giờ làm việc

05/04/2021 10:12:00

 

160

000.43.24.H42-210222-0003

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

22/02/2021 10:08:31

LÊ THỊ NINH GIANG

240 giờ làm việc

05/04/2021 10:08:31

 

161

000.43.24.H42-210222-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/02/2021 09:40:55

PHAN VĂN DỰ(MAI VĂN QUANG)

80 giờ làm việc

08/03/2021 09:40:55

25/02/2021 16:06:09

162

000.43.24.H42-210222-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/02/2021 08:52:16

PHẠM HUY BÌNH(TRẦN THỊ QUYỀN CHÂM)

80 giờ làm việc

08/03/2021 08:52:16

25/02/2021 16:06:09

163

000.43.24.H42-210122-0015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 16:53:51

PHẠM THI QUY

24 giờ làm việc

27/01/2021 16:53:51

25/01/2021 17:22:24

164

000.43.24.H42-210122-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 16:50:07

PHẠM THỊ LOAN

24 giờ làm việc

27/01/2021 16:50:07

25/01/2021 17:22:24

165

000.43.24.H42-210122-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 16:46:53

LÊ VĂN HỢP

24 giờ làm việc

27/01/2021 16:46:53

25/01/2021 17:22:25

166

000.43.24.H42-210122-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 16:16:28

NGUYỄN THỊ THANH NGOAN

24 giờ làm việc

27/01/2021 16:16:28

25/01/2021 17:22:25

167

000.43.24.H42-210122-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 10:33:15

PHẠM VĂN MỚI

24 giờ làm việc

27/01/2021 10:33:15

25/01/2021 17:22:26

168

000.43.24.H42-210122-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 10:26:54

ĐÀO VĂN HÀ

24 giờ làm việc

27/01/2021 10:26:54

25/01/2021 17:22:26

169

000.43.24.H42-210122-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 10:25:04

TRẦN THỊ THỦY

24 giờ làm việc

27/01/2021 10:25:04

25/01/2021 17:22:27

170

000.43.24.H42-210122-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 10:08:57

VŨ VĂN THẠCH

24 giờ làm việc

27/01/2021 10:08:57

25/01/2021 17:22:27

171

000.43.24.H42-210122-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 10:03:03

HOÀNG MINH TÚ

24 giờ làm việc

27/01/2021 10:03:03

25/01/2021 17:22:28

172

000.43.24.H42-210122-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 10:01:03

PHAN THỊ LAN

24 giờ làm việc

27/01/2021 10:01:03

25/01/2021 17:22:29

173

000.43.24.H42-210122-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 09:56:13

NGUYỄN THỊ HIỀN

24 giờ làm việc

27/01/2021 09:56:13

25/01/2021 17:22:29

174

000.43.24.H42-210122-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 09:54:21

VŨ THỊ NGOAN

24 giờ làm việc

27/01/2021 09:54:21

25/01/2021 17:22:30

175

000.43.24.H42-210122-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 09:52:17

NGUYỄN VĂN ĐÁP

24 giờ làm việc

27/01/2021 09:52:17

25/01/2021 17:22:31

176

000.43.24.H42-210122-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/01/2021 09:50:52

VŨ VĂN HÒA

24 giờ làm việc

27/01/2021 09:50:52

25/01/2021 17:22:32

177

000.43.24.H42-210122-0001

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

22/01/2021 08:47:36

TRẦN QUANG HƯNG

20 ngày làm việc

26/02/2021 08:47:36

28/01/2021 15:58:13

178

000.43.24.H42-210121-0020

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

21/01/2021 16:32:36

LÊ ANH VĂN(VŨ THÀNH LẬP)

240 giờ làm việc

11/03/2021 16:32:36

01/02/2021 08:29:12

179

000.43.24.H42-210121-0019

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

21/01/2021 16:05:28

PHẠM NGỌC THÁI

240 giờ làm việc

11/03/2021 16:05:28

08/02/2021 11:16:37

180

000.43.24.H42-210121-0018

Đăng ký thành lập hợp tác xã

21/01/2021 14:32:40

ĐỖ VĂN KIÊM

24 giờ làm việc

26/01/2021 14:32:40

21/01/2021 16:09:51

181

000.43.24.H42-210121-0017

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 14:15:30

TRẦN VĂN ĐẠM(PHAN THỊ MAI)

80 giờ làm việc

04/02/2021 14:15:30

21/01/2021 16:40:14

182

000.43.24.H42-210121-0016

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 11:24:08

TRẦN HỒNG THÁI(NGUYỄN THỊ PHƯƠNG)

80 giờ làm việc

04/02/2021 11:24:08

25/01/2021 08:12:29

183

000.43.24.H42-210121-0015

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 10:43:24

NGUYỄN HỮU MẠNH(NGUYỄN HỮU MẠNH)

80 giờ làm việc

04/02/2021 10:43:24

25/01/2021 08:12:29

184

000.43.24.H42-210121-0014

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 10:40:29

NGUYỄN VĂN SỬ(TRẦN THỊ SỚM)

80 giờ làm việc

04/02/2021 10:40:29

25/01/2021 08:12:30

185

000.43.24.H42-210121-0013

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 10:24:48

TRẦN VĂN BẰNG(PHẠM VĂN ĐỊNH)

80 giờ làm việc

04/02/2021 10:24:48

25/01/2021 08:12:31

186

000.43.24.H42-210121-0012

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 10:22:01

TRẦN THỊ NGÁT(TRẦN THỊ SOI)

80 giờ làm việc

04/02/2021 10:22:01

25/01/2021 08:12:31

187

000.43.24.H42-210121-0011

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 10:20:08

TRẦN VĂN MIỀN(TRẦN THỊ TRANG)

80 giờ làm việc

04/02/2021 10:20:08

25/01/2021 08:12:32

188

000.43.24.H42-210121-0010

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 10:17:44

NGUYỄN VĂN CHÂU(LƯU THỊ PHƯƠNG THANH)

80 giờ làm việc

04/02/2021 10:17:44

25/01/2021 08:12:33

189

000.43.24.H42-210121-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 10:15:53

HOÀNG VĂN ĐOÀN(TRẦN ĐỨC THANH)

80 giờ làm việc

04/02/2021 10:15:53

25/01/2021 08:12:33

190

000.43.24.H42-210121-0008

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 10:13:21

PHẠM VĂN CAM (VŨ MINH THỰC)

80 giờ làm việc

04/02/2021 10:13:21

25/01/2021 08:12:34

191

000.43.24.H42-210121-0007

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 09:39:47

NGUYỄN THỊ QUỲ(TRẦN VĂN CƯỜNG)

80 giờ làm việc

04/02/2021 09:39:47

25/01/2021 08:12:34

192

000.43.24.H42-210121-0006

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

21/01/2021 09:27:21

NGUYỄN VĂN SỰ(HOÀNG THỊ NGHÊ)

240 giờ làm việc

11/03/2021 09:27:21

08/02/2021 11:16:38

193

000.43.24.H42-210121-0005

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

21/01/2021 09:23:42

TRẦN VĂN VINH (HOÀNG THỊ NGHÊ)

240 giờ làm việc

11/03/2021 09:23:42

08/02/2021 11:16:38

194

000.43.24.H42-210121-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 09:10:56

PHẠM THỊ THANH(NGUYỄN MẠNH CƯỜNG)

80 giờ làm việc

04/02/2021 09:10:56

25/01/2021 08:12:52

195

000.43.24.H42-210121-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 09:08:01

PHẠM THỊ THANH(NGUYỄN MẠNH CƯỜNG)

80 giờ làm việc

04/02/2021 09:08:01

25/01/2021 08:12:53

196

000.43.24.H42-210121-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 08:59:39

TRẦN VĂN TÌNH(TRẦN THỊ KIM CHUNG)

80 giờ làm việc

04/02/2021 08:59:39

25/01/2021 08:12:54

197

000.43.24.H42-210121-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21/01/2021 08:29:34

NGÔ VĂN MỘC(NGÔ VĂN GIÁP)

80 giờ làm việc

04/02/2021 08:29:34

25/01/2021 08:12:54

198

000.43.24.H42-210120-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/01/2021 17:21:13

PHẠM THỊ HOA

24 giờ làm việc

25/01/2021 17:00:00

20/01/2021 17:25:37

199

000.43.24.H42-210120-0005

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

20/01/2021 10:56:01

LÊ MẠNH TRƯỜNG(NGUYỄN VĂN TUYỂN)

240 giờ làm việc

10/03/2021 10:56:01

08/02/2021 11:16:39

200

000.43.24.H42-210120-0004

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

20/01/2021 10:52:55

LÊ MẠNH TRƯỜNG(NGUYỄN VĂN TUYỂN)

240 giờ làm việc

10/03/2021 10:52:55

08/02/2021 11:16:40

201

000.43.24.H42-210120-0003

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

20/01/2021 10:34:20

TRẦN VĂN TUẤN(TRẦN THỊ DINH)

240 giờ làm việc

10/03/2021 10:34:20

01/02/2021 08:29:13

202

000.43.24.H42-210120-0002

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

20/01/2021 09:45:26

LẠI HOÀNG TRUNG

24 giờ làm việc

25/01/2021 09:45:26

20/01/2021 17:18:54

203

000.43.24.H42-210120-0001

Đăng ký thành lập hợp tác xã

20/01/2021 09:17:32

NGUYỄN VĂN CHUNG

24 giờ làm việc

25/01/2021 09:17:32

20/01/2021 17:18:54

204

000.43.24.H42-210219-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/02/2021 15:30:31

VŨ VĂN MẠNH

24 giờ làm việc

24/02/2021 15:30:31

19/02/2021 16:05:07

205

000.43.24.H42-210219-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/02/2021 15:20:07

PHAN VĂN ĐIỆP

24 giờ làm việc

24/02/2021 15:20:07

19/02/2021 16:05:35

206

000.43.24.H42-210219-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/02/2021 15:16:18

TRẦN VĂN SƠN

24 giờ làm việc

24/02/2021 15:16:18

19/02/2021 16:06:03

207

000.43.24.H42-210219-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/02/2021 15:10:25

NGUYỄN VĂN NHẤT

24 giờ làm việc

24/02/2021 15:10:25

19/02/2021 16:06:22

208

000.43.24.H42-210119-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/01/2021 17:29:20

ĐIỀN THỊ KIM KHÁNH

24 giờ làm việc

22/01/2021 17:00:00

20/01/2021 17:18:55

209

000.43.24.H42-210119-0007

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

19/01/2021 16:20:50

ĐÀO THÀNH CÔNG

24 giờ làm việc

22/01/2021 16:20:50

20/01/2021 17:18:56

210

000.43.24.H42-210119-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/01/2021 16:16:30

NGUYỄN VĂN NGỌC

24 giờ làm việc

22/01/2021 16:16:30

20/01/2021 17:18:57

211

000.43.24.H42-210119-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/01/2021 16:06:26

VŨ ĐỨC THANH

24 giờ làm việc

22/01/2021 16:06:26

20/01/2021 17:18:57

212

000.43.24.H42-210119-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/01/2021 10:31:32

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

24 giờ làm việc

22/01/2021 10:31:32

20/01/2021 17:18:58

213

000.43.24.H42-210119-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/01/2021 10:27:49

TRƯƠNG VĂN TÂM

24 giờ làm việc

22/01/2021 10:27:49

20/01/2021 17:19:55

214

000.43.24.H42-210119-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/01/2021 10:25:53

VŨ THIẾT HÙNG

24 giờ làm việc

22/01/2021 10:25:53

20/01/2021 17:18:59

215

000.43.24.H42-210119-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/01/2021 10:22:38

LẠI THỊ XUÂN

24 giờ làm việc

22/01/2021 10:22:38

20/01/2021 17:18:59

216

000.43.24.H42-210218-0007

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

18/02/2021 15:24:55

TRẦN VĂN BIÊN(NGUYỄN VĂN HỌC)

80 giờ làm việc

04/03/2021 15:24:55

25/02/2021 16:06:25

217

000.43.24.H42-210218-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

18/02/2021 15:08:41

BÙI THỊ LUYẾN

80 giờ làm việc

04/03/2021 15:08:41

25/02/2021 16:06:25

218

000.43.24.H42-210218-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

18/02/2021 15:01:31

NGUYỄN XUÂN HẠ

80 giờ làm việc

04/03/2021 15:01:31

25/02/2021 16:06:26

219

000.43.24.H42-210218-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

18/02/2021 10:35:47

ĐOÀN VĂN CHUNG(CAO THỊ LAN HƯƠNG)

80 giờ làm việc

04/03/2021 10:35:47

22/02/2021 08:15:26

220

000.43.24.H42-210218-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

18/02/2021 10:32:36

BÙI VĂN XUÂN(NGHIÊM THỊ XUYẾN)

80 giờ làm việc

04/03/2021 10:32:36

22/02/2021 08:15:26

221

000.43.24.H42-210218-0002

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

18/02/2021 10:15:35

PHẠM VĂN CHÍNH(DƯƠNG THỊ MỸ LỆ)

240 giờ làm việc

01/04/2021 10:15:35

25/02/2021 16:06:10

222

000.43.24.H42-210118-0012

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

18/01/2021 17:44:35

TRƯƠNG CÔNG ĐOÀN(NGUYỄN LAN HƯƠNG)

240 giờ làm việc

08/03/2021 17:00:00

01/02/2021 08:29:14

223

000.43.24.H42-210118-0011

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

18/01/2021 17:37:49

ĐỖ NHƯ PHƯƠNG(PHAN THỊ HOA)

240 giờ làm việc

08/03/2021 17:00:00

08/02/2021 11:16:40

224

000.43.24.H42-210118-0010

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

18/01/2021 17:28:19

ĐỖ NHƯ PHƯƠNG(PHAN THỊ HOA)

240 giờ làm việc

08/03/2021 17:00:00

08/02/2021 11:16:41

225

000.43.24.H42-210118-0009

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

18/01/2021 17:26:09

NGUYỄN THẾ HÙNG(VŨ THÀNH LẬP)

240 giờ làm việc

08/03/2021 17:00:00

28/01/2021 09:27:10

226

000.43.24.H42-210118-0007

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

18/01/2021 15:58:32

PHẠM DUY CƯỜNG(NGUYỄN QUANG HẢI)

80 giờ làm việc

01/02/2021 15:58:32

21/01/2021 16:40:15

227

000.43.24.H42-210118-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

18/01/2021 15:54:54

NGUYỄN VĂN VIỆNNNGUYỄN VĂN HƯỞNG)

80 giờ làm việc

01/02/2021 15:54:54

21/01/2021 16:40:16

228

000.43.24.H42-210118-0005

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

18/01/2021 15:50:35

NGUYỄN VĂN VỮNG(CAO THỊ LAN HƯƠNG)

240 giờ làm việc

08/03/2021 15:50:35

01/02/2021 08:29:36

229

000.43.24.H42-210118-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

18/01/2021 10:15:55

TRẦN VĂN TRONG(LƯU THỊ CÚC)

80 giờ làm việc

01/02/2021 10:15:55

21/01/2021 16:40:16

230

000.43.24.H42-210118-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

18/01/2021 10:12:03

NGUYỄN VĂN CHÍ(NGUYỄN VĂN TRỌNG)

80 giờ làm việc

01/02/2021 10:12:03

21/01/2021 16:40:17

231

000.43.24.H42-210118-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

18/01/2021 09:04:36

NGUYỄN THỊ TÂN(TRỊNH AN HẢI)

80 giờ làm việc

01/02/2021 09:04:36

21/01/2021 16:40:18

232

000.43.24.H42-210118-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

18/01/2021 09:00:47

PHẠM VĂN MINH(CAO ĐỨC HOÀNG)

80 giờ làm việc

01/02/2021 09:00:47

21/01/2021 16:40:18

233

000.43.24.H42-210115-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/01/2021 16:24:50

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

24 giờ làm việc

20/01/2021 16:24:50

18/01/2021 16:44:20

234

000.43.24.H42-210115-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/01/2021 15:50:33

PHẠM YÊN DUYÊN

24 giờ làm việc

20/01/2021 15:50:33

18/01/2021 16:44:21

235

000.43.24.H42-210115-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/01/2021 10:04:59

TRẦN QUANG TOẠI

24 giờ làm việc

20/01/2021 10:04:59

18/01/2021 16:44:22

236

000.43.24.H42-210115-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/01/2021 09:58:07

PHẠM VĂN TUÂN

24 giờ làm việc

20/01/2021 09:58:07

18/01/2021 16:44:22

237

000.43.24.H42-210115-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/01/2021 09:55:11

TỐNG NGỌC BỘI

24 giờ làm việc

20/01/2021 09:55:11

18/01/2021 16:44:23

238

000.43.24.H42-210115-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/01/2021 09:49:20

TRẦN THỊ NƯƠNG

24 giờ làm việc

20/01/2021 09:49:20

18/01/2021 16:44:24

239

000.43.24.H42-210115-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/01/2021 09:30:32

VŨ THỊ VÂN

24 giờ làm việc

20/01/2021 09:30:32

18/01/2021 16:44:25

240

000.43.24.H42-210115-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/01/2021 09:03:35

PHẠM THỊ HUẾ

24 giờ làm việc

20/01/2021 09:03:35

18/01/2021 16:44:25

241

000.43.24.H42-210115-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/01/2021 08:59:27

CAO THỊ THANH

24 giờ làm việc

20/01/2021 08:59:27

18/01/2021 16:44:26

242

000.43.24.H42-210114-0027

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 17:20:50

PHẠM VĂN KHU(PHẠM THỊ BÍCH HẠNH)

80 giờ làm việc

28/01/2021 17:00:00

18/01/2021 08:24:46

243

000.43.24.H42-210114-0026

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

14/01/2021 17:06:48

PHẠM VĂN HẢI(PHẠM THỊ LAN THANH)

240 giờ làm việc

04/03/2021 17:00:00

08/02/2021 11:16:41

244

000.43.24.H42-210114-0025

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

14/01/2021 17:02:39

PHẠM VĂN HẢI(PHẠM THỊ LAN THANH)

240 giờ làm việc

04/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:05:40

245

000.43.24.H42-210114-0024

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 16:57:18

PHẠM VĂN LIÊM(NINH THỊ THU)

80 giờ làm việc

28/01/2021 16:57:18

18/01/2021 08:25:08

246

000.43.24.H42-210114-0023

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 15:54:30

PHẠM VĂN THIỆN(DẶNG MỸ KIỂM)

80 giờ làm việc

28/01/2021 15:54:30

18/01/2021 08:25:30

247

000.43.24.H42-210114-0022

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 14:29:34

TRẦN THỊ THẾ(NGUYỄN VĂN TỨ)

80 giờ làm việc

28/01/2021 14:29:34

18/01/2021 08:25:52

248

000.43.24.H42-210114-0021

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 14:17:01

NGUYỄN VĂN MẠNH(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

28/01/2021 14:17:01

18/01/2021 08:26:14

249

000.43.24.H42-210114-0020

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 14:15:10

NGUYỄN VĂN HƯNG(CAO LIÊN HOAN)

80 giờ làm việc

28/01/2021 14:15:10

18/01/2021 08:26:36

250

000.43.24.H42-210114-0019

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 11:35:01

ĐINH VĂN SƠN(TRẦN THỊ SOI)

80 giờ làm việc

28/01/2021 11:35:01

18/01/2021 08:26:58

251

000.43.24.H42-210114-0018

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 11:33:04

TRẦN VĂN TIẾN(TRẦN THỊ DỊU)

80 giờ làm việc

28/01/2021 11:33:04

18/01/2021 08:27:20

252

000.43.24.H42-210114-0017

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 11:30:53

NGUYỄN VĂN ĐỈNH(TRẦN ĐỨC THANH)

80 giờ làm việc

28/01/2021 11:30:53

18/01/2021 08:27:42

253

000.43.24.H42-210114-0016

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 11:28:47

VŨ DUY ĐIỀU(NGUYỄN THỊ HỒNG NINH)

80 giờ làm việc

28/01/2021 11:28:47

18/01/2021 08:28:04

254

000.43.24.H42-210114-0015

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 11:26:46

NGUYỄN VĂN HẢO(NGUYỄN VĂN HƯỞNG)

80 giờ làm việc

28/01/2021 11:26:46

18/01/2021 08:30:29

255

000.43.24.H42-210114-0014

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 11:24:48

TRẦN ĐỨC QUYNH(NGUYỄN VĂN HƯỞNG)

80 giờ làm việc

28/01/2021 11:24:48

18/01/2021 08:30:51

256

000.43.24.H42-210114-0013

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 11:23:06

NGUYỄN VĂN THỬ(NGUYỄN VĂN HƯỞNG)

80 giờ làm việc

28/01/2021 11:23:06

18/01/2021 08:31:13

257

000.43.24.H42-210114-0012

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 11:21:22

NGUYỄN VĂN NGHÊ(NGUYỄN VĂN HƯỞNG)

80 giờ làm việc

28/01/2021 11:21:22

18/01/2021 08:31:35

258

000.43.24.H42-210114-0011

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 11:19:35

MAI HỒNG DIỆU(NGUYỄN MẠNH TOÀN)

80 giờ làm việc

28/01/2021 11:19:35

18/01/2021 08:33:21

259

000.43.24.H42-210114-0010

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 11:17:44

ĐÀO VĂN TIỀN(NGUYỄN THỊ PHƯƠNG)

80 giờ làm việc

28/01/2021 11:17:44

18/01/2021 08:33:43

260

000.43.24.H42-210114-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 11:16:04

NGUYỄN VĂN ĐẢO(NGUYỄN THỊ HỆ)

80 giờ làm việc

28/01/2021 11:16:04

18/01/2021 08:34:05

261

000.43.24.H42-210114-0008

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

14/01/2021 11:09:38

ĐINH THỊ NGỌC(PHAN THỊ HUẾ)

240 giờ làm việc

04/03/2021 11:09:38

08/02/2021 15:05:41

262

000.43.24.H42-210114-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/01/2021 10:54:43

TRẦN VĂN THỊNH

24 giờ làm việc

19/01/2021 10:54:43

18/01/2021 16:44:27

263

000.43.24.H42-210114-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 10:50:06

VŨ XUÂN CHÍNH

80 giờ làm việc

28/01/2021 10:50:06

18/01/2021 08:34:27

264

000.43.24.H42-210114-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 10:42:34

ĐOÀN VĂN NHỰ(NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG)

80 giờ làm việc

28/01/2021 10:42:34

18/01/2021 08:34:49

265

000.43.24.H42-210114-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 10:26:36

NGUYỄN VĂN PHÁN

80 giờ làm việc

28/01/2021 10:26:36

18/01/2021 08:35:11

266

000.43.24.H42-210114-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 10:13:15

NGUYỄN VĂN DIỆM(NGUYỄN VĂN QUANG)

80 giờ làm việc

28/01/2021 10:13:15

18/01/2021 08:35:33

267

000.43.24.H42-210114-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/01/2021 09:24:44

TRẦN VĂN TUNG(TRẦN VĂN TRUNG)

80 giờ làm việc

28/01/2021 09:24:44

18/01/2021 08:36:44

268

000.43.24.H42-210114-0001

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

14/01/2021 09:16:04

TRẦN VĂN THÁI(HOÀNG ĐỨC QUÝ)

240 giờ làm việc

04/03/2021 09:16:04

01/02/2021 08:29:58

269

000.43.24.H42-210113-0034

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 18:00:24

DƯƠNG THỊ HƯƠNG LY(TRẦN THỊ DỊU)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:05:42

270

000.43.24.H42-210113-0033

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:57:51

ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:05:42

271

000.43.24.H42-210113-0032

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:55:12

PHẠM MINH DƯƠNG

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:05:43

272

000.43.24.H42-210113-0031

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:52:59

LÊ VĂN ĐIỂM(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:05:43

273

000.43.24.H42-210113-0030

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:48:52

ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:05:44

274

000.43.24.H42-210113-0029

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:45:49

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:05:44

275

000.43.24.H42-210113-0028

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:42:38

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:05:45

276

000.43.24.H42-210113-0027

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:40:26

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:05:46

277

000.43.24.H42-210113-0026

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:36:49

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:13

278

000.43.24.H42-210113-0025

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:35:04

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:14

279

000.43.24.H42-210113-0024

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:33:39

ĐỖ HOÀNG PHÚC (PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:14

280

000.43.24.H42-210113-0023

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:31:35

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:15

281

000.43.24.H42-210113-0022

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:30:04

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:16

282

000.43.24.H42-210113-0021

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:27:35

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:16

283

000.43.24.H42-210113-0020

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:25:47

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:17

284

000.43.24.H42-210113-0019

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:24:11

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:18

285

000.43.24.H42-210113-0018

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:17:32

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:18

286

000.43.24.H42-210113-0017

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:15:31

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:19

287

000.43.24.H42-210113-0016

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:13:22

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:35

288

000.43.24.H42-210113-0015

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:11:36

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:36

289

000.43.24.H42-210113-0014

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:09:42

ĐỖ HÔÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:37

290

000.43.24.H42-210113-0013

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:06:56

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:37

291

000.43.24.H42-210113-0012

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 17:04:43

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 17:00:00

08/02/2021 15:06:38

292

000.43.24.H42-210113-0011

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 16:59:46

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 16:59:46

08/02/2021 15:06:39

293

000.43.24.H42-210113-0010

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 16:55:12

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 16:55:12

08/02/2021 15:06:39

294

000.43.24.H42-210113-0009

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 16:52:06

ĐỖ HOÀNG PHÚC(PHẠM MINH DƯƠNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 16:52:06

08/02/2021 15:06:40

295

000.43.24.H42-210113-0008

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 16:46:06

NGUYỄN THANH TÙNG(NGUYỄN VĂN TUYỂN)

240 giờ làm việc

03/03/2021 16:46:06

01/02/2021 08:29:58

296

000.43.24.H42-210113-0007

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 16:44:00

PHAN VĂN LIÊM(NGUYỄN VĂN TUYỂN)

240 giờ làm việc

03/03/2021 16:44:00

01/02/2021 08:30:39

297

000.43.24.H42-210113-0006

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 16:40:44

ĐÀO NGỌC TÚ (NGUYỄN VĂN TUYỂN)

240 giờ làm việc

03/03/2021 16:40:44

01/02/2021 08:30:43

298

000.43.24.H42-210113-0005

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 16:38:17

NGUYỄN XUÂN PHỤNG(NGUYỄN VĂN TUYỂN)

240 giờ làm việc

03/03/2021 16:38:17

01/02/2021 08:30:44

299

000.43.24.H42-210113-0004

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 16:35:19

TRẦN VĂN NHƯƠNG(VŨ THÀNH LẬP)

240 giờ làm việc

03/03/2021 16:35:19

01/02/2021 08:30:44

300

000.43.24.H42-210113-0003

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 16:32:21

DƯƠNG ANH TUẤN(CAO ĐÚC HOÀNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 16:32:21

01/02/2021 08:30:48

301

000.43.24.H42-210113-0002

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 16:28:41

NUYỄN THẾ VINH(CAO ĐỨC HOÀNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 16:28:41

01/02/2021 08:31:10

302

000.43.24.H42-210113-0001

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

13/01/2021 16:14:44

DƯƠNG ANH TUẤN(CAO ĐỨC HOÀNG)

240 giờ làm việc

03/03/2021 16:14:44

01/02/2021 08:31:10

303

000.43.24.H42-210107-0023

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

13/01/2021 15:16:30

TRẦN NGỌC HƯNG

24 giờ làm việc

18/01/2021 15:16:30

14/01/2021 08:43:55

304

000.43.24.H42-210112-0018

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/01/2021 17:35:50

NGUYỄN DUY MINH

24 giờ làm việc

15/01/2021 17:00:00

14/01/2021 08:43:56

305

000.43.24.H42-210112-0017

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/01/2021 17:34:28

HÀ QUÝ ĐÔN

24 giờ làm việc

15/01/2021 17:00:00

14/01/2021 08:43:57

306

000.43.24.H42-210112-0016

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/01/2021 17:32:38

TRẦN VĂN TRỌNG

24 giờ làm việc

15/01/2021 17:00:00

14/01/2021 08:43:58

307

000.43.24.H42-210112-0015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/01/2021 17:30:43

TRẦN THỊ HOÀI

24 giờ làm việc

15/01/2021 17:00:00

14/01/2021 08:43:58

308

000.43.24.H42-210112-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/01/2021 17:29:07

TRẦN VĂN NGẦN

24 giờ làm việc

15/01/2021 17:00:00

14/01/2021 08:44:00

309

000.43.24.H42-210112-0013

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

12/01/2021 09:54:24

TRẦN ĐỨC LƯƠNG

24 giờ làm việc