Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Xã Chính Tâm “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ, ngày 20/2/2014 về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Chính Tâm đã làm tốt công tác tuyên truyền nói rõ mục tiêu của đề án và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khai thực hiện. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của từng cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn xã về học tập suốt đời, học tập thường xuyên, hướng tới một xã hội học tập.
Triển khai thí điểm mô hình “Gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập”. Các mô hình học tập đã giúp cho mọi người nhận thức đầy đủ hơn về học tập suốt đời và trách nhiệm tham gia xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Từ đó các gia đình, dòng họ không chỉ động viên con em tích cực học tập mà người lớn cũng tự lựa chọn nội dung, hình thức học tập cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho gia đình. Nhờ việc tích cực học tập đã giúp cho các thành viên trong gia đình có kiến thức chăm sóc, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, giảm thiểu tai, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 281, từ năm 2015-2018, đến nay, xã Chính Tâm có 92,58.% gia đình đăng ký danh hiệu gia đình học tập, 100% cơ quan, trường học đạt danh hiệu học tập, đạt 60% cộng đồng học tập tiêu biểu.
 
 Lãnh đạo UBND xã Chính Tâm phát biểu, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ
Nhân dịp sơ kết sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 20/2/2014 về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các mô hình học tập tiên tiến. UBND xã Chính Tâm đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2015 – 2018.

                    Bùi Thị Lệ Thuỷ - Công chức VH-TT xã Chính Tâm