Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Văn bản của Trung ương

Số ký hiệu aaa
Trích yếu Các Nghị quyết của Trung ương 2018
Ban hành 07/02/2018
Danh mục Văn bản của Trung ương
Tài liệu

Số Văn bản

Tên Văn bản

Ngày ban hành 

Tải về

58/2018/QH14

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

02/7/2018

Tải về

59/2018/QH14

Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

02/7/2018

Tải về

60/2018/QH14

Nghị quyết tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

02/7/2018

Tải về

61/2018/QH14

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luất đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”

02/7/2018

Tải về

62/2018/QH14

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018

02/7/2018

Tải về

63/2018/QH14

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

02/7/2018

Tải về

64/2018/QH14

Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

02/7/2018

Tải về