Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

UBKT huyện ủy: Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa và xử lý vi phạm trong Đảng

Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật  là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó đã kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh những đảng viên, tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm đối với những đảng viên, tổ chức Đảng có vi phạm - góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Xoay quanh nội dung này, phóng viên Đài Kim Sơn có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Quyết Thắng – TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

 

Đồng chí Trần Quyết Thắng – TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

PV: Thưa đồng chí, để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, UBKT Huyện ủy đã thực hiện việc tham mưu về kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng cho cấp ủy như thế nào?

 

Đồng chí Trần Quyết Thắng – TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy:

 

Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu các nhiệm kỳ và hàng năm. Theo đó, UBKT Huyện ủy  đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, đăng ký thi đua với UBKT Tỉnh ủy và giao chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giám sát cho các cơ sở đảng. Chỉ đạo, phân công cán bộ, ủy viên UBKT tăng cường nắm bắt tình hình, tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, việc phối hợp kiểm tra giám sát, thanh tra đã được đổi mới trong công tác tham mưu cho cấp ủy từ huyện đến cơ sở; những cơ quan đơn vị có liên quan công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, HĐND, UBND huyện, MTTQ và các tổ chức thành viên có tính chất tương đồng trong nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra đã được phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tránh được sự chồng chéo, sót lọt.

 

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy Kim Sơn thời gian qua?

 

Đồng chí Trần Quyết Thắng – TVHU – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy:

 

Những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong thời gian qua thể hiện trên nhiều nội dung và nhiệm vụ cụ thể, trong đó tiêu biểu như: Đổi mới công tác tham mưu để giúp cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát của Đảng phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, thực hiện có chất lượng sau kiểm tra, giám sát, khắc phục khuyết điểm, vi phạm.

 

Hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, UBKT cấp cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát, kết luận, tạo sự chuyển biến toàn diện. Trong 10 năm qua, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Kim Sơn đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, chương trình công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra và nhiệm vụ cấp ủy giao. Các cuộc kiểm tra được thực hiện toàn diện, đồng bộ, đảm bảo cả số lượng, chất lượng và hiệu quả. Từ năm 2008 đến tháng 6/2018, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 281 tổ chức Đảng và 45 đảng viên; giám sát theo chuyên đề đối với 155 tổ chức Đảng và 62 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng đối với 421 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với 331 tổ chức Đảng. UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã kiểm tra 520 tổ chức đảng và 531 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm... 

 

PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong việc góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng, chi bộ trong sạch vững mạnh?

 

Đồng chí Trần Quyết Thắng – TVHU – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy:

 

Để góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng kiểm tra Huyện ủy đã trực tiếp thực hiện toàn diện về nội dung công tác giám sát, đặc biệt là giám sát trực tiếp thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ, báo cáo và các hình thức giám sát trực tiếp khác. Đồng thời, gắn với giám sát mở rộng theo chuyên đề và kết hợp với kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để kịp thời phát hiện những khuyết điểm, vi phạm để ngăn ngừa, xử lý. Thông qua việc xử lý tạo sự nghiêm minh trong kỷ luật của Đảng.

 

Kiểm tra, giám sát, kỷ luật gắn với chấn chỉnh sinh hoạt chi bộ. Từ đầu năm 2018 đến nay, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ ở các cơ quan, đơn vị của huyện được phân công xuống dự sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn. Thông qua sinh hoạt chi bộ, giám sát trực tiếp và giám sát kiểm tra chuyên đề giúp cho vai trò lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu các chi bộ, tổ chức Đảng sinh hoạt có nề nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên rõ rệt.

 

Sự nghiêm túc, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Huyện ủy góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị -  xã hội, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng.

 

PV: Phương hướng trong thời gian tới để tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa và xử lý vi phạm kỷ luật Đảng ở các Đảng bộ, chi bộ như thế nào, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Trần Quyết Thắng – TVHU – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy:

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa và xử lý vi phạm kỷ luật Đảng ở các Đảng bộ, chi bộ. Trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát theo nguyên tắc và phương châm “Đảng lãnh đạo gắn với kiểm tra, giám sát”. Đồng thời, chú trọng những phần việc, những nhiệm vụ nổi lên, đáng quan tâm để thực hiện công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm. 

 

Tập trung thực hiện việc giám sát kiểm tra trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng và những nội dung huyện và các xã, thị trấn quan tâm như về lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý cán bộ…

 

Gắn kiểm tra, giám sát với thức hiện xây dựng các nhiệm vụ khác của địa phương.

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, có bản lĩnh chính trị và có vai trò trách nhiệm thực thi công vụ.

 

PV: Vâng! Xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện