Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) năm 2019

Sáng 7/01/2020, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng, an ninh huyện tổng kết công tác GDQPAN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Năm 2019, Hội đồng GDQPAN các cấp tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quá trình hoạt động đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai tương đối toàn diện, đồng bộ, rộng khắp, linh hoạt, sáng tạo. Các nhà trường quan tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng theo phân cấp đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, thời gian. Qua đó góp phần củng cố, nâng cao trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho việc giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn huyện. 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN huyện nhấn mạnh một số kết quả huyện nhà đã đạt được trong năm 2019 cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác quốc phòng an ninh. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng, an ninh huyện yêu cầu:

 

Thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quốc phòng an ninh của Đảng, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh trong giai đoạn hiện nay. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; gắn công tác GDQPAN với giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp kịp thời kiện toàn Hội đồng GDQPAN sau đại hội Đảng các cấp. Cơ quan thường trực Hội đồng phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý cán bộ và các cơ quan chức năng rà soát các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh để có kế hoạch bồi dưỡng sát đúng. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên GDQPAN đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, có phẩm chất, năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

 

 

Tại hội nghị, Hội đồng GDQPAN huyện khen thưởng cho 4 tập thể, 6 cá nhận có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng an ninh năm 2019.

 

                                                                 Tin, ảnh: Tiến Hải