Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019

Sáng 13/01/2020, UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 3, khóa 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Năm 2019, công tác Mặt trận tiếp tục có những chuyển biến tích cực và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị của Huyện.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

MTTQ từ huyện tới cơ sở đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành chức năng tuyên truyền vận động, động viên con em khám tuyển và thực hiện tốt Luật nghĩa vụ Quân sự, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019, động viên Nhân dân tập trung phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường và các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Mặt trận và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và bài trừ các tai tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; tổ chức lễ hội đầu năm đúng quy định, trang nghiêm, ý nghĩa; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

 

Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,vận động các tầng lớp nhân dân có nhiều hành động thiết thực vì người nghèo, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Năm 2019, Ban vận động trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của huyện hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở xây, sửa 5 nhà Đại đoàn kết với số tiền 125 triệu đồng; hỗ trợ cho các hộ nghèo của huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông với số tiền 80 triệu đồng.

 

Tổ chức thành công các buổi tiếp xúc cử tri từ tỉnh đến huyện. Thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217 tại 6 địa phương. Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện với Thường trực HĐND huyện, đại diện Ban Thường trực Ủy Ban MTTQVN huyện tham gia đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát về hoạt động của HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2019 tại các xã: Chất Bình, Kim Mỹ, thị trấn Phát Diệm; giám sát về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại các trường mầm non: Hùng Tiến, Lai Thành, Kim Tân.

 

Với hơn 987 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện tới cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện thường xuyên được củng cố kiện toàn, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, có tính đại diện, tiêu biểu, thể hiện hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Bộ máy chuyên trách cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện được xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từng cấp cơ bản bảo đảm đủ về số lượng, từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa về chuyên môn, có tâm huyết với công việc.

 

Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019

 

Chia tay Ủy viên UB MTTQ

 

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019. Hiệp thương dân chủ cử bổ sung 02 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX thay thế các vị Ủy viên đã chuyển công tác khác.

 

                                                                                Diệu Hoa