Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ ba, 05/07/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI

Thứ ba, 17/04/2018 353 lượt xem

Ngày 7/12, hội nghị lần thứ 8, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXI đã được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TM

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí trong Ban TVTU; đại biểu Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương; các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXI và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017; Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020 (sửa đổi, bổ sung).
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XII.
Theo đó, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thảo luận, cho ý kiến về 7 nội dung gồm: tăng cường chỉnh đốn trong Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thương mại thế hệ mới; về dự án các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận…

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về dự thảo báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất ý kiến BCH đánh giá năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, dưới sự chỉ đạo với tinh thần đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, chủ động, quyết liệt, linh hoạt, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, theo chuyên đề, đã huy động được sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, thực hiện thắng lợi đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu mà HĐND tỉnh đã đề ra với nhiều kết quả toàn diện.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ đề của năm 2017 là năm đẩy mạnh tinh thần nêu gương về đạo đức công vụ và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc.
Theo đó, tập trung vào các nội dung đã được xác định trong báo cáo: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, nhất là công tác cán bộ và phát triển kinh tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền đến các sở, ngành, các cơ quan chuyên môn; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đi vào thực chất, đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là vai trò của người đứng đầu.
Tập trung cao cho kinh tế phát triển, trong đó tốc độ tăng trưởng đạt từ 6,5% trở lên, coi trọng chất lượng tăng trưởng, tập trung cao cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, có cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, sử dụng, mua sắm tài sản công; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động kiểm soát tình hình, không để đột xuất, bất ngờ; nâng cao chất lượng cải cách hành chính.
Nâng cao hiệu quả hợp tác và quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phấn đấu đạt cao và vượt 17/17 chỉ tiêu năm 2017, tạo tiền đề để tạo sự bứt phá, đổi mới cho năm 2018 và những năm tiếp theo.
 
• Buổi chiều, hội nghị tiếp tục làm việc, dưới sự điều hành của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh tiến hành thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnhđều nhất trí với quan điểm phát triển nguồn nhân lực là 1 trong 3 khâu đột phá đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI xác định; mục tiêu của nghị quyết nhằm xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, tập trung cho những ngành, lĩnh vực có thế mạnh, có vai trò quyết định tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhiệm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận: BCH đồng tình cao việc ban hành nghị quyết là rất cần thiết và làm rõ thêm một số nội dung mà nghị quyết cần đề cập: xác định đối tượng của nghị quyết là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chú trọng và có nhiều giải pháp ngay từ bây giờ trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cán bộ tham mưu; quan tâm đào tạo cả về lý luận và chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó lựa chọn một số lĩnh vực để đào tạo có tính chất chuyên môn cao, tính chất chuyên gia, những lĩnh vực trọng điểm của tỉnh: nông nghiệp, du lịch, quản lý đô thị, quản lý giáo dục, y tế; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường từ giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học, trường chính trị, gắn liền lý luận với thực tiễn. Ban TVTU sẽ tiếp thu, sửa câu chữ để hoàn thiện, ban hành nghị quyết.
Tổng hợp ý kiến góp ý về Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi, bổ sung) của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất: BCH đồng tình cao với Quy chế và bổ sung thêm một số nội dung: về trách nhiệm, quyền hạn của tỉnh ủy viên, thêm việc thực hiện quy định về đối thoại theo quy định của Ban TVTU.
Đối với vấn đề Thường trực, Ban TVTU xin ý kiến, phải gửi ý kiến tham gia bằng văn bản và đúng thời gian quy định. Trong năm nếu có quá 30% số lần không gửi ý kiến tham gia bằng văn bản, coi như không hoàn thành nhiệm vụ, là cơ chế để đánh giá từng đồng chí tỉnh ủy viên; nêu cụ thể hơn phần thẩm quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU.
Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, đối chiếu với quy định một số luật, nhất là Luật Đầu tư công để làm đầy đủ, hoàn thiện Quy chế.

Theo baoninhbinh.org.vn

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
592268

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 61