Hôm nay, Thứ ba ngày 18/02/2020

Lĩnh vực Xây dựng

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT
Số hồ sơ TTHC
Tên thủ tục
hành chính
Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung
      I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).
- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
- Sửa đổi phí;
- Sửa đổi,bổ sung căn cứ pháp lý của TTHC.
2
Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấptỉnh.
Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
- Sửa đổi lệ phí;
- Sửa đổi căn cứ pháp lý của TTHC.
3
Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
- Sửa đổi lệ phí;
- Sửa đổi căn cứ pháp lý của TTHC.
III. LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh  doanh  thuộc  thẩm  quyền  phê duyệt của UBND cấp huyện
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Sửa đổi phí, lệ phí;
- Sửa đổi căn cứ pháp lý của TTHC.
2
 
Thẩm định đồ án, đồ án  điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Sửa đổi phí, lệ phí;
- Sửa đổi căn cứ pháp lý của TTHC.
3
 
Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý
Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
- Sửa đổi lệ phí;
- Sửa đổi căn cứ pháp lý của TTHC.

Nội dung thủ tục hành chính