Hôm nay, Thứ ba ngày 18/02/2020

Lĩnh vực Viễn thông - Xuất bản

 NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC INTERNET - XUẤT BẢN

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
   I. Lĩnh vực Viễn thông, internet
1
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Viễn thông, internet
UBND cấp huyện
2
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Viễn thông, internet
UBND cấp huyện
3
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Viễn thông, internet
UBND cấp huyện
4
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Viễn thông, internet
UBND cấp huyện
   II. Lĩnh vực Xuất bản
1
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
 
Xuất bản
 
UBND cấp huyện
2
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
 
Xuất bản
UBND cấp huyện

Nội dung thủ tục hành chính