Hôm nay, Thứ ba ngày 18/02/2020

Lĩnh vực văn hóa

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LINHC VỰC VĂN HÓA

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan
thực hiện
          I. VĂN HÓA CƠ SỞ
1
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Văn hóa
Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện
2
Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”  và tương đương
Văn hóa
Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện
3
Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
Văn hóa
Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện
4
Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Văn hóa
Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện
5
Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Văn hóa
Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện
6
Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Văn hóa
Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện
7
Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Văn hóa
Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện
         II. THƯ VIỆN
1
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
Thư viện
Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện
          III. GIA ĐÌNH
1
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Gia đình
Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện
2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Gia đình
Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện
3
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Gia đình
Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện
4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Gia đình
Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện
5
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Gia đình
Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện
6
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Gia đình
Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện

Nội dung thủ tục hành chính