Hôm nay, Thứ ba ngày 18/02/2020

Lĩnh vực Nội vụ

 Giới thiệu cán bộ, công chức, viên chức đi liên hệ và chuyển công tác, tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức từ ngoài huyện chuyển về công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Kim Sơn
I. Giới thiệu và điều động cán bộ, công chức, viên chức đi liên hệ và chuyển công tác ra ngoài huyện
 
1.Trình tự, cách thức thực hiện
a, Bước 1
                - Người xin xin chuyển công tác gửi hồ sơ đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại TTMCLT, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo hướng dẫn đầy đủ trong một lần); nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp hồ sơ và viết phiếu chuyển hồ sơ đến Phòng Nội vụ huyện.
- Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ từ TTMCLT, kiểm tra hồ sơ đảm bảo đầy đủ theo quy định và hợp lệ. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, chủng loại hiện có, nếu thiếu biên chế và người xin về có trình độ chuyên môn phù hợp thì Trưởng phòng tham mưu xin ý kiến của Chủ tịch UBND huyện để soạn thảo văn bản đồng ý cho đi liên hệ chuyển công tác hoặc văn bản đề nghị Sở Nội vụ xem xét giải quyết đối với cán bộ, công chức ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; ngược lại thì soạn văn bản trả lời không đồng ý và chuyển kết quả giải quyết cho TTMCLT.
- Cán bộ TTMCLT trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
b) Bước 2:
- Sau khi có văn bản đồng ý tiếp nhận, cán bộ, công chức của cơ quan có thẩm quyền, có nguyện vọng chuyển công tác gửi văn bản tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền đến TTMCLT, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo hướng dẫn đầy đủ trong một lần); nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp hồ sơ và viết phiếu chuyển hồ sơ đến Phòng Nội vụ huyện.
- Phòng Nội vụ huyện tiếp nhận hồ sơ từ TTMCLT, kiểm tra hồ sơ đảm bảo đầy đủ theo quy định và hợp lệ thì thảo quyết định điều động công tác ra ngoài huyện trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành và chuyển quyết định đó cho TTMCLT.
- Cán bộ TTMCLT trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
2. Hồ sơ:
Thành phần hồ sơ bao gồm :
a. Hồ sơ bước 1 gồm có:
- Đơn xin chuyển công tác (có sự nhất trí của thủ trưởng quản lý trực tiếp và các cơ quan có thẩm quyền; đối với viên chức giáo dục phải có sự đồng ý của hiệu trưởng nhà trường và của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản sao Quyết định Tuyển dụng;
- Bản sao Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới (theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/02/2004 của Chính phủ);
- Bản sao các Quyết định nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch và chuyển loại;
- Bản sao các Bằng tốt nghiệp đào tạo chuyên ngành;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);
- Giấy khai sinh (bản sao);
- Giấy chứng nhận sức khỏe;
- Phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong 2 năm gần đây nhất;
- Bản tự kiểm điểm cá nhân có nhận xét đánh giá của cơ quan quản lý, sử dụng trực tiếp.
(Các bản sao phải được chứng thực)
b. Hồ sơ bước 2 gồm có:
Văn bản của cơ quan có thẩm quyền đồng ý tiếp nhận.
c. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
3. Thời gian giải quyết (tính theo ngày làm việc):
Mỗi bước giải quyết trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
a. Tại TTMCLT trong 01 ngày
b. Tại Phòng Nội vụ trong 04 ngày
4. Phí, lệ phí: Không thu phí, lệ phí
5. Kết quả thực hiện (Sản phẩm giải quyết):
a. Sản phẩm bước 1 :
- Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho đi liên hệ chuyển công tác của Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn.
- Văn bản đề nghị Sở Nội vụ xem xét giải quyết cho đi liên hệ chuyển công tác.
b. Sản phẩm bước 2: Quyết định điều động cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác ra ngoài huyện của Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn.
6. Căn cứ pháp lý của các nội dung trên.
Quyết định số 1248/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.
 
II. Tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức từ ngoài huyện chuyển về công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Kim Sơn
 
1. Tên thủ tục hành chính: Tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức từ ngoài huyện chuyển về công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Kim Sơn.
2. Trình tự, cách thức thực hiện
a, Bước 1
                - Người xin về công tác tại huyện Kim Sơn gửi hồ sơ đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại TTMCLT, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo hướng dẫn đầy đủ trong một lần); nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp hồ sơ và viết phiếu chuyển hồ sơ đến Phòng Nội vụ huyện.
- Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ từ TTMCLT, kiểm tra hồ sơ đảm bảo đầy đủ theo quy định và hợp lệ. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, chủng loại hiện có, nếu thiếu biên chế và người xin về có trình độ chuyên môn phù hợp thì Trưởng phòng tham mưu xin ý kiến của Chủ tịch UBND huyện để soạn thảo văn bản đồng ý tiếp nhận (hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện có văn bản đệ nghị Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đồng ý tiếp nhận đối với những trường hợp từ tỉnh ngoài xin chuyển về công tác tại huyện Kim Sơn); ngược lại thì soạn văn bản trả lời không đồng ý và chuyển kết quả giải quyết cho TTMCLT.
- Cán bộ TTMCLT trả kết quả cho người nộp hồ sơ (Lưu ý: Đối với cán bộ, viên chức giáo dục chuyển về công tác tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thì trả kết quả kèm theo hồ sơ bước 2).
b) Bước 2:
- Sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền điều động cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại huyện Kim Sơn.
- Người xin về công tác tịa huyện Kim Sơn gửi hồ sơ đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại TTMCLT, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo hướng dẫn đầy đủ một lần); nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp hồ sơ và viết phiếu chuyển hồ sơ đến phòng Nội vụ huyện.
- Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ từ TTMCLT, kiểm tra hồ sơ đảm bảo đầy đủ theo quy định và hợp lệ. Trưởng phòng tham mưu soạn thảo quyết định tiếp nhận và điều động và chuyển kết quả giải quyết cho TTMCLT.
- Cán bộ TTMCLT trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
3. Hồ sơ:
Thành phần hồ sơ bao gồm :
a. Hồ sơ bước 1 gồm có:
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho cán bộ, công chức, viên chức đi liên hệ chuyển công tác;
- Đơn xin chuyển công tác (có sự nhất trí của thủ trưởng quản lý trực tiếp và các cơ quan có thẩm quyền);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản sao Quyết định Tuyển dụng;
- Bản sao Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới (theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/02/2004 của Chính phủ);
- Bản sao các Quyết định nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch và chuyển loại;
- Bản sao các Bằng tốt nghiệp đào tạo chuyên ngành;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);
- Giấy khai sinh (bản sao);
- Giấy chứng nhận sức khỏe;
- Phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong 2 năm gần đây nhất;
- Bản tự kiểm điểm cá nhân có nhận xét đánh giá của cơ quan quản lý, sử dụng trực tiếp.
(Các bản sao phải được chứng thực)
b. Hồ sơ bước 2 gồm có:
- Quyết định điều động cán bộ, công chức, viên chức về làm việc tại huyện Kim Sơn của cơ quan có thẩm quyền;
- Sổ Bảo hiểm xã hội;
- Giấy thôi trả lương của cơ quan cũ.
c. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời gian giải quyết (tính theo ngày làm việc):
Mỗi bước giải quyết trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
a. Tại TTMCLT trong 01 ngày
b. Tại Phòng Nội vụ trong 04 ngày
5. Phí, lệ phí: Không thu phí, lệ phí
6. Kết quả thực hiện (Sản phẩm giải quyết):
a. Sản phẩm bước 1 : Văn bản đồng ý tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức của Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn (hoặc văn bản trả lời không đồng ý tiếp nhận).

b. Sản phẩm bước 2: Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức của Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn.