Hôm nay, Thứ sáu ngày 19/04/2019

Lĩnh vực Hộ tịch

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT
Tên thủ tục hành chính
Cơ quan thực hiện
               Lĩnh vực Hộ tịch
1
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
2
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
3
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
4
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
5
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
6
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
7
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
8
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
UBND cấp huyện
9
Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
UBND cấp huyện
10
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
UBND cấp huyện
11
Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
UBND cấp huyện
12
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
13
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
UBND cấp huyện
14
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
15
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện

Nội dung thủ tục hành chính