Hôm nay, Thứ sáu ngày 19/04/2019

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN                                            

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT
Tên thủ tục hành chính
Cơ quan
thực hiện
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1
Thành lập nhà trường, nhà trẻ công lập
UBND cấp huyện
2
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ công lập
UBND cấp huyện
3
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ công lập
UBND cấp huyện
4
Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ công lập
UBND cấp huyện
5
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
UBND cấp huyện
6
Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
UBND cấp huyện
7
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
UBND cấp huyện
8
Giải thể trường tiểu học
UBND cấp huyện
9
Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
UBND cấp huyện
10
Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
UBND cấp huyện
11
Thành lập, cho phép thành lập trường  trung học cơ sở
UBND cấp huyện
12
Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
UBND cấp huyện
13
Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
UBND cấp huyện
14
Giải thể trường trung học cơ sở
UBND cấp huyện
15
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Phòng Giáo dục và Đào tạo
16
Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
UBND cấp huyện
17
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục
UBND cấp huyện
18
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
UBND cấp huyện
19
Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục
UBND cấp huyện
20
Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS
Trung tâm giáo dục thường xuyên
21
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS
Trung tâm giáo dục thường xuyên
22
Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập
UBND cấp huyện
23
Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục
UBND cấp huyện
24
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
UBND cấp huyện
25
Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập
UBND cấp huyện
26
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
UBND cấp huyện
27
Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
UBND cấp huyện
28
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Cơ sở giáo dục
29
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
UBND cấp huyện
30
Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở
UBND cấp huyện
31
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở
UBND cấp huyện
32
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi
UBND cấp huyện

Nội dung thủ tục hành chính