Hôm nay, Thứ ba ngày 18/02/2020

Lĩnh vực giải quyết đơn thư, khiếu nại

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
         I. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
1
 
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Khiếu nại,
tố cáo
UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
2
 
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
Khiếu nại,
tố cáo
UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
         II. Lĩnh vực giải quyết tố cáo
1
 
Giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Khiếu nại,
 tố cáo
UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
         III. Lĩnh vực tiếp công dân
1
Tiếp công dân tại cấp huyện
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
UBND cấp huyện; Thanh tra huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
         IV. Lĩnh vực xử lý đơn thư
1
Xử lý đơn tại cấp huyện
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thanh tra huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
 

Nội dung thủ tục hành chính