Hôm nay, Thứ sáu ngày 19/04/2019

Lĩnh vực Chứng thực

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT
Tên thủ tục hành chính
Cơ quan thực hiện
         I. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
1
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
UBND cấp huyện
2
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Cơ quan có trách nhiệm bồi thường
3
Thủ tục chi trả tiền bồi thường
Cơ quan có trách nhiệm bồi thường
4
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
- Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND  cấp huyện
- Chủ  tịch UBND cấp huyện.
5
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Chủ tịch UBND cấp huyện.
        II. Lĩnh vực Chứng thực
1
Cấp bản sao từ sổ gốc
Ủy ban nhân dân cấp huyện
2
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Ủy ban nhân dân cấp huyện
3
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Ủy ban nhân dân cấp huyện
4
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
Ủy ban nhân dân cấp huyện
5
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện
6
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện
7
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Ủy ban nhân dân cấp huyện
8
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Ủy ban nhân dân cấp huyện
9
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Ủy ban nhân dân cấp huyện
10
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Ủy ban nhân dân cấp huyện
11
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Ủy ban nhân dân cấp huyện
12
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Ủy ban nhân dân cấp huyện

Nội dung thủ tục hành chính