Hôm nay, Thứ tư ngày 29/01/2020

Thông tin điều hành - UBND Huyện

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn huyện Kim Sơn

Nội dung Quyết định kem theo Quy chế

Các tin khác