Thông tin điều hành - UBND Huyện

Quyết định số 582/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành Quy chế quản lý các dòng sông trên địa bàn huyện Kim Sơn.

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong công tác giữ gìn, bảo vệ các dòng sông trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. UBND huyện Kim Sơn đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành Quy chế quản lý các dòng sông trên địa bàn huyện Kim Sơn.
 
Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong công tác giữ gìn, bảo vệ các dòng sông trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
 
Không có các hoạt động lấn chiếm lòng sông, dòng chảy, tạo các vật cản trên sông dưới mọi hình thức, những hành vi xâm hại đến các công trình thủy lợi.
 
Không để tình trạng đổ, chôn lấp các loại chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý theo quy định và việc chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường trên các dòng sông.
 

Nội dung Quyết định số 582/QĐ-UBND và Quy chế quản lý các dòng sông trên địa bàn huyện Kim Sơn.