Hôm nay, Thứ hai ngày 16/09/2019

Thông tin điều hành - Huyển ủy

Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu"

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU ngày 02/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu"; Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 96-KH/HU ngày 23/01/2018 triển khai tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu"