Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Huyện ủy

Tăng cường thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH12 ngày 12/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 và Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo . Ban thường vụ Huyện ủy ra Công văn số 1003-CV/HU về tăng cường thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hộ trợ và pháo.