Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Quyét định về việc thành lập đoàn giám sát công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm DSKHHGĐ và UBND xã Lai Thành

 Ngày 23 tháng 01 năm 2018 Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, nguời lao động tại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, UBND xã Lai Thành

Các tin khác