Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/08/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quyết định số 77/QĐ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2016 

Các tin khác