Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số 01/QCPH-TTHĐND-BTTUBMTTQ ngày 08 tháng 11 năm 2016 

Các tin khác