Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông : Trần Văn Hậu, Phạm Xuân Thủy, Trần Văn Công.

Các tin khác