Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 bầu

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 bầu.

Các tin khác