Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/08/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Các tin khác