Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn, về việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

Các tin khác