Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND huyện về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Các tin khác